In heel wat stedelijke omgevingen worden fietsstraten ingevoerd. "In landelijke gemeenten is dit nog niet zo gebruikelijk. Maar in Kasterlee willen wij daar verandering in brengen," zegt burgemeester Ward Kennes.

Op advies van de ambtelijke werkgroep verkeer heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om fietsstraten in te voeren in twee schoolomgevingen. "Dit past in onze visie om de verkeersleefbaarheid en de veiligheid van de trage weggebruikers te verbeteren in gans de gemeente. Ook in het kader van de klimaatdoelstellingen willen we het fietsgebruik stimuleren," verduidelijkt Kennes.

Deze legislatuur wordt sterk geïnvesteerd in fietspaden (Gierlebaan, Tielensteenweg, Olensteenweg, Poederleesteenweg) en recent werd aan het station van Tielen een Fietspunt geopend. Daar kunnen fietsgebruikers kleine herstellingen laten uitvoeren en worden de fietsenstallingen gecontroleerd, onderhouden en weesfietsen opgeruimd.

"Het invoeren van fietsstraten is ook een onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan dat momenteel in opmaak is. Het is onze ambitie tegen de zomer daarmee rond te zijn," aldus de burgemeester die binnen het college ook bevoegd is voor mobiliteit.

Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door zijn vormgeving en inrichting als zodanig herkenbaar is. Het autoverkeer kan er beperkt aanwezig zijn, maar is in die fietsstraat duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer.

Hoe herken je een fietsstraat?

1. ze worden aangegeven met de borden F111 begin en einde F113 (rode streep)

2. fietsers mogen de helft van de rijbaan bij dubbelrichting en volledige rijbaan bij enkelrichting innemen

3. motorvoertuigen zijn toegelaten maar mogen fietsers niet inhalen

4. de maximumsnelheid in een fietsstraat bedraagt 30 km/uur

5. fietslogo's in slem worden op de rijbaan aangebracht ter hoogte van het begin van de fietsstraat en op regelmatige afstanden geaccentueerd (zie model hieronder)

Fietsstraten in Kasterlee

In deelgemeente Kasterlee worden de straten die grenzen aan de basisscholen De Vlieger en De Waaier, de kleuterschool de Klimtoren en de middelbare school SMIK, fietsstraten. Het gaat concreet om delen van de Mgr. Cardijnstaat, de Mgr Heylenstaat en de Pater Damiaanstraat.

Fietsstraten in Lichtaart

In deelgemeente Lichtaart worden de straten die grenzen aan de basisscholen De Parel en De Pagadder, fietsstraten. Concreet gaat het om delen van de Schoolstraat, de Sint-Rochusstraat en de Kloosterstraat.