Op de gemeenteraad van gisteravond werd een wijziging aan het huishoudelijk reglement van de Grobbendonkse gemeenteraad ter stemming voorgelegd door het schepencollege.

'Ter gelegenheid daarvan diende de sp.a-fractie een amendement in om de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden bij de verschillende agendapunten op te nemen in het schriftelijk verslag (de zgn. "notulen")', zegt raadslid Ivan Verbeeck.

'Momenteel bevat dit schriftelijk verslag enkel de, veelal juridische, overwegingen die door het college van burgemeester en schepen worden opgesteld en die een genomen beslissing motiveert.

Ook de uitslag van de stemming wordt vermeld maar de tussenkomsten van de
gemeenteraadsleden, vragen of discussie, komen hierin niet voor.

De notulen zijn dus eigenlijk enkel een lijst van de door de meerderheid genomen beslissingen, zonder dat men op basis daarvan weet wie wat gestemd heeft, welke vragen erover gesteld zijn, welke discussie er geweest is, ..., ....

Naast dit schriftelijk verslag ("notulen") is er wel een zgn. "zittingsverslag", hetgeen een integrale geluidsopname is van de vergadering.

Daarin gaan zoeken naar bepaalde tussenkomsten van gemeenteraadsleden, vragen, discussie, antwoorden van schepenen, ... is echter ei zo na onmogelijk hier iets op terug te vinden en heeft tot gevolg dat dit slechts een 15-tal keren wordt beluisterd.

Bovendien is dat bestand totaal nutteloos voor doven of slechthorenden.

De sp.a-fractie stelde dan ook voor dat in het schriftelijk verslag (de "notulen") ook een korte samenvatting zou worden opgenomen van de tussenkomsten, vragen, opmerkingen, stemverklaringen, enz. van de verschillende gemeenteraadsleden en, specifiek voor het wederkerend agendapunt "gemeentelijke aangelegenheden – mededelingen en vraagstelling", de antwoorden die op deze vragen werden gegeven.

Dit amendement werd evenwel weggestemd door de coalitie GIB – N-VA.

Op die manier worden de gemeenteraadsleden, vooral die van de oppositie, in se de mond gesnoerd. Wat voor nut heeft het immers nog om tussen te komen, vragen te stellen, de discussie aan te gaan, als er niets van wordt genotuleerd?

Hoe kunnen burgers weten wie actief is in de gemeenteraad, wie welke standpunten verdedigt, ..., ....?

GIB en NV-A hebben duidelijk schrik dat de burgers volledig en correct geïnformeerd zouden worden over wie wat in de gemeenteraad zegt....

Democratische oppositie wordt zo monddood gemaakt. Van openbaarheid van bestuur gesproken.'