Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uitgebreid informatietraject over vervangen Neteleiding

Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur Mol starten samen een uitgebreid informatietraject over het vernieuwen van de bestaande Neteleiding, de ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater afvoert naar de Molse Nete.

Met een infoavond op 30 november in Zaal ‘t Getouw voor alle omwonenden en overige geïnteresseerden wordt nog dit najaar de eerste grote communicatiestap gezet. De werken zelf worden uitgevoerd in vijf fases in de periode 2024 – 2028. Verdere communicatie over de infoavond en het project volgen de komende maanden en jaren. 

Het vervangen van de Neteleiding vormt een technische en organisatorische uitdaging. Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur willen dit project uitvoeren met een maximale transparantie en intensieve communicatie met alle betrokkenen. 

Wat is de Neteleiding?

De Neteleiding is een ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater afvoert naar de Molse Nete. De leiding is onmisbaar voor de werking van o.a. de nucleaire reactor BR2 van SCK CEN en de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess.

Waar loopt de leiding?

De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Ezaart. De totale lengte van de leiding is 10 kilometer. De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. Op sommige plaatsen grenst deze ook aan bebouwde percelen of loopt deze onder bestaande verharde wegen.

Waarom vervangen?

De huidige Neteleiding is al 66 jaar in dienst. De leiding werd in 1956 voor het eerst in gebruik genomen. Net zoals vele bouwmaterialen uit die periode bestaat de leiding uit asbestcement. De wetgeving verplicht Belgoprocess tot het vervangen van de bestaande leiding. Zo wordt de leiding op het bestaande tracé stapsgewijs vervangen door een kunststofleiding.

Hoe verloopt het vernieuwingsproject?

Het vervangen van de Neteleiding verloopt in verschillende fases, telkens tijdens de zomermaanden. De ingenieurs van Belgoprocess voorzien vijf verschillende fases in de periode tussen 2024 en 2028. Afhankelijk van de precieze fase kunnen de werkzaamheden tijdelijk hinder veroorzaken voor de bewoners van het tracé. Dat geldt vooral voor de werken in de jaren 2027 en 2028. 

Informatietraject

Om iedereen tijdig en in alle transparantie te informeren, starten we nu een informatiecampagne met een publieke infoavond. Deze vindt plaats op woensdagavond 30 november om 20 uur in Zaal ’t Getouw (Molenhoekstraat 2).

Alle bewoners en perceeleigenaars in de onmiddellijke omgeving ontvangen een uitnodiging. Ook overige geïnteresseerden zijn welkom. Op de infoavond krijg je meer informatie over de Neteleiding zelf, de noodzaak tot vervanging, de concrete aanpak, alle veiligheidsmaatregelen en de fasering.

Elke stap in het project zal de komende maanden en jaren uitgebreid gecommuniceerd worden. Hiervoor werken Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur nauw samen.

Meer over Belgoprocess

Belgoprocess is een dochterbedrijf van NIRAS en staat in voor de verwerking, de conditionering en de opslag van radioactieve afvalstoffen. Daarnaast focust Belgoprocess op de ontmanteling en de sanering van stilgelegde nucleaire installaties en de decontaminatie van materialen. Belgoprocess voert deze activiteiten uit op de site van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel (site 1) en in Mol (site 2).

Voor meer informatie zie: www.belgoprocess.be

Meer over NIRAS

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is sinds haar oprichting in 1980 verantwoordelijk voor het veilige beheer van het radioactieve afval in België. De instelling heeft als taak de bevolking en het milieu doeltreffend te beschermen tegen de mogelijke gevaren van radioactief afval.

Voor meer informatie zie: www.niras.be

Deel dit artikel