Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2 natuurgebieden in Zuiderkempen vieren hun verjaardag

Natuurpunt Grote Nete viert feest dit jaar want twee natuurgebieden zijn aan een belangrijke verjaardag toe: Langdonken (Herselt) en Goor-Asbroek (Herselt/Hulshout). 

Natuurpunt en zijn vrijwilligers startten in Herselt het Langdonkenproject in 1982 en dat viert zijn 40-jarig bestaan. Het Goor-Asbroek in Herselt en Hulshout blaast dit jaar 25 kaarsjes uit.

In gans Vlaanderen beheert Natuurpunt waardevolle natuur. De Zuiderkempen bleef niet achter en in de loop der jaren werd een netwerk van natuurgebieden uitgebouwd. En daar zijn best een paar natuurparels bij, zoals de Langdonken en het Goor-Asbroek.

“Het begon, in beide gevallen, met een groep van enthousiaste vrijwilligers die de koppen bij elkaar staken”, zegt Benny Van Dyck, conservator Langdonken. “Door gerichte aankopen en na jaren van wetenschappelijk verantwoord natuurbeheer hebben we beide gebieden op de natuurkaart gezet en kwam er heel wat natuurschoon terug. We hebben door educatie, studie en beleidswerking ook een breed draagvlak tot stand gebracht voor natuur in de regio.”

Heropleving van de natuur

De natuur leeft weer. Spaanse ruiter, watersnip , gevlekte witsnuitlibel zijn maar enkele soorten die het zeer moeilijk krijgen in Vlaanderen.  Hun leefgebied is op vele plaatsen vernietigd of zwaar aangetast. In Langdonken en Goor-Asbroek krijgen zij weer kansen.

Ook op vlak van waterhuishouding is er in gebieden zoals Langdonken en Goor-Asbroek weer ruimte gecreëerd voor water. Extreme verdroging is overal merkbaar. Natuurpunt werkt effectief en efficiënt mee om de nefaste gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Het waterbeheer in Vlaanderen dient dringend bijgestuurd te worden. Een oproep aan beleidsmensen op alle niveaus.

Het welbevinden van de burger gaat er zienderogen op vooruit als er natuur in de buurt is. Wandelen in mooie natuur met de nodige stilte, uitgezonderd het prachtige vogelgezang natuurlijk, brengt rust en evenwicht. Langdonken en Goor-Asbroek bieden heel wat mogelijkheden om boeiende wandelingen te maken.

Door studie en educatie wordt kennis van natuur vergaard en bijgebracht. Natuurpunt Grote Nete organiseert cursussen waar o.a. scholen en jeugdbewegingen aan meedoen.

Beleidsmensen op alle niveaus hebben een grote verantwoordelijkheid wat onze leefomgeving betreft.  Behoud, bescherming, handhaving, middelen, ruimtelijke ordening, … er dienen keuzes gemaakt te worden. Natuurpunt wil samenwerken met het beleid: voorstellen doen, keuzes afwegen en oplossingen uitwerken.

40 jaar én 25 jaar geleden startte iets moois in Herselt en Hulshout op vlak van natuurbehoud. Natuurpunt en zijn vrijwilligers willen behouden wat er al is, opwaarderen, uitbreiden en verbeteren waar nodig. Wie wil kan zijn of haar steentje bijdragen voor meer waardevolle natuur in Herselt en Hulshout.  

'We hopen in de toekomst nieuwe vrijwilligers aan te trekken die hun schouders mee zetten onder dit waardevolle project.  Er is voor elk wat wils: beheerwerken uitvoeren, natuurstudie, gidsen van wandelingen, scholen begeleiden, catering verzorgen bij activiteiten, itc verzorgen…en nog zoveel meer... Iedereen is bij deze uitgenodigd een handje toe te steken. Op naar een gouden jubileum.'

Meer info:

Natuurpunt Grote Nete: https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-grote-nete
Langdonken: natuurpunt.be/natuurgebied/langdonken
Goor-Asbroek: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/het-goor-asbroek

Deel dit artikel