Tussen de Molse Nete en de Molderloop in Balen (op de grens met Mol) ligt een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied van ca 5,5 ha. Met een paar ingrepen maakte de provincie er ook een mooi natuur- en wandelplekje van.

Gidsen van de provincie en Natuurpunt namen gisteren de omwonenden mee op wandel. Naar schatting kregen 300 geïnteresseerden uitleg over de werking en het effect van het buffergebied. Langs een wandeltraject van 5 km (waaronder 1 km aan nieuwe dijk- en vlonderpaden) mochten ze als eersten de bijzondere flora en fauna in dit drassig stukje valleigebied aanschouwen.

Waarom een overstromingsgebied?

De Molse Nete zorgde zowel plaatselijk als in het centrum van Mol voor wateroverlast in woongebied. Dat komt omdat er in het centrum heel wat waterlopen samenkomen. In de vallei van de Molse Nete lag er een onbebouwd gebied dat van nature reeds overstroomt.

Na een procedure van grondverwerving en herbestemming maakte de provincie er in 2018 een gecontroleerd overstromingsgebied van. De Molse Nete kan er haar teveel aan water in kwijt. Door een combinatie van een aangepaste inlaat, nieuwe dijken en een gecontroleerde uitstroom blijft het water een tijdje staan om daarna vertraagd af te vloeien naar de Molderloop.

Resultaat: een kleinere kans dat de Molse Nete nog in woongebied zal overstromen. Een slibvang zorgt er nog voor dat vervuild slib niet in het overstromings-gebied geraakt en het moeras niet te snel aanzandt.

Jan De Haes, gedeputeerde van waterbeleid, onderstreept het belang ervan, ook in het kader van de klimaatverandering: "De provincie blijft investeren in maatregelen om zowel overstromingen op te vangen als om te anticiperen op droogteperiodes. Gecontroleerde ruimte voor water is een belangrijke uitdaging voor de toekomst, waar me met z'n allen bewuster mee moeten omgaan."

Waar water geborgen ligt, krijgen natuur en zachte recreatie kansen

De vallei maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied dat al meer dan 20 jaar in beheer is bij Natuurpunt. Bij de aanleg van Molderbroek was toegankelijkheid voor de omwonenden een belangrijke vereiste, wat exact de reden was om te investeren in een nieuwe brug, wandeldijken en 2 vlonderpaden.

Als overstromingsmoeras is het een ideale standplaats voor de ontwikkeling van rietland, zeldzame broekbossen en heel wat bijzondere plantensoorten. Je kan er kleine zangvogels spotten maar ook prooivogels als sperwer, torenvalk, buizerd en bosuil. Vermeldenswaard zijn ook ijsvogel, houtsnip en waterral.

De blauwe reiger en zelfs de grote zilverreiger zijn gasten langs de Molse Nete en de vijvers. Naast amfibieën en reptielen zoals een aantal salamandersoorten en de levendbarende hagedis, kun je er ook zoogdieren aantreffen zoals de vos, bunzing, hermelijn, wezel en een populatie reeën.

De vallei van de Molse Nete is een waardevol relict. Kleinschalige cultuurlandschappen van deze omvang worden steeds schaarser.