In Heultje hebben buurtbewoners meer dan 600 handtekening verzameld tegen de bouw van windmolens. Tegen 2022 wil energiebedrijf Luminus 5 turbines bouwen van zo'n 200 meter.

Volgens de buurt komen de mastodonten veel te dicht bij het dorpscentrum, met overlast als gevolg. A

Tevens werden 350 handtekeningen ingezameld bij de uitbaters en bij een groot aantal bewoners/verblijvers van de twee campings in de onmiddellijke nabijheid van de geplande windturbines (op ongeveer 300 m afstand) namelijk camping "Hof van Eeden" en camping " 't Heultje".

Het betreft vooral gebruikers van "jaarplaatsen" op de campings. Ook deze ondertekenaars zijn indieners van een bezwaarschrift tegen de windturbines.

Onverantwoorde en foute locatiekeuze:

'Windturbines horen NIET thuis in onze landelijke woonomgeving', klinkt het.

'Ondergetekenden zijn begaan met het milieu en zijn voorstander van herbruikbare/duurzame energie zoals windenergie, maar de leefbaarheid in ons dorp Heultje mag niet in het gedrang komen.

Net zoals het gemeentebestuur van Westerlo, zijn ondergetekenden tegenstander van de plaatsing van mastodont windturbines nabij vele omliggende woningen (vaak sedert jaren bestaande -), nabij woonwijken en dichtbij de dorpskernen van Heultje en Hulshout.

Wij zijn zeer bezorgd over de hinder/overlast die omwonenden zullen ondervinden door slagschaduw en door geluidshinder en trillingen. Maar ook het uitzicht en de visuele impact van de vijf geplande mastodont windturbines zijn ingrijpend op het landschap... De ondertekenaars vrezen dan ook voor de waardevermindering van hun vastgoed (woning).

Hernieuwbare energie is ok, maar windmolens hebben hun plaats langs kanalen, autosnelwegen en op zee. De Vlaamse regering werkt ondertussen aan een Windplan 2025 waarbij nog meer ingezet wordt op windmolens langs lijninfrastructuur.

De industriezone Heultje-Hulshout (in de praktijk een "veredelde KMO-zone") komt niet in aanmerking om windmolens in te planten. Deze zone is een atypisch industriegebied, ver van waterwegen en primaire wegen maar dichtbij de woongebieden van Heultje en Hulshout en vlakbij twee campings in Heultje en de fietsroute Herentals-Aarschot.

Het vele doorgaand zwaar vrachtverkeer legt nu reeds een te grote druk op de leefbaarheid van Heultje. Genoeg is genoeg ! Het oprichten van ' 5 mastodont-windturbines' op de grens van de industriezone Heultje-Hulshout kan voor het actiecomité niet.

'Vlaamse milieuregels in Vlarem II in strijd met Europese richtlijn en dus onwettig.'

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Vlaamse milieuregels in strijd zijn met de Europese richtlijn. De Vlaamse normen rond slagschaduw, veiligheid en geluidshinder van windturbines zijn destijds niet onderzocht met een Milieu-Effecten Rapport (plan-MER), waardoor het onduidelijk is of deze regels de omwonenden/mensen, dieren en natuur wel voldoende beschermen.

Gezien de trend naar steeds grotere en krachtigere windturbines, verwacht men strengere regels als resultaat van deze nog uit te voeren milieu-effectenbeoordeling. Vlaanderen heeft zichzelf 3 jaar de tijd gegeven om de regels en normen aan te passen aan de Europese richtlijn.

Het is dan ook onaanvaardbaar dat deze voorliggende vergunningsaanvraag voor mastodont windturbines tussentijds goedgekeurd zou worden, wetende dat in de omliggende Europese landen reeds strengere regels/normen gelden.

Ook zal de minimum afstandsnorm tussen windturbines en woonzones in de toekomst vermoedelijk 10 x de tiphoogte bedragen (zoals dit in andere Europese landen reeds wordt toegepast), wat in de situatie van Heultje en Hulshout duidelijk niet het geval is: binnen de 2 km van de geplande windturbines staan heel wat woningen.

Andere bezwaren en grieven

Geluidshinder door de storende hoorbare lage geluiden, maar ook door het voor de mens onhoorbaar infrasoon geluid. Dit 'infrasound' is schadelijk voor mens en dier (katten, honden en paarden ... horen dit storend geluid wel).

Negatieve gezondheidseffecten voor mens en dier: dit zou 'overheden' er moeten toe aanzetten om meer gebruik te maken van het "Voorzorgsbeginsel". De overheid kan immers uit voorzorg beschermende maatregelen nemen tegen mogelijk schadelijke milieu- en gezondheidseffecten van een situatie (mastodont windturbines), ook als deze effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen.

Veiligheidsrisico's door bladbreuk/mastbreuk, blikseminslag, brandgevaar, inslag van ijsblokken, ...

Slagschaduw geeft storende flikkeringen met gezondheidsimpact voor mens en dier.

De slagschaduw heeft ook een negatieve invloed op het rendement van zonnepanelen op de daken.

Beschermde diersoorten in de nabij gelegen groen- en natuurgebieden, komen in 't gedrang door verstoring van hun broedplaatsen, habitats en door de ontbossing. Het betreft: ganzen, eenden, vleermuizen, boerenzwaluw, groene en rode specht, kievit, valken...'

Negatieve effecten op de nabij gelegen campings in recreatiegebied

'De twee campings in het zeer nabij gelegen recreatiegebied, hebben heel wat verblijvers op vaste jaarplaatsen (caravans). De directe nabijheid van de mastodont windturbines zorgen voor overlast door slagschaduw, geluidshinder, trillingen en visuele vervuiling.

De verblijvers op de camping verwachten dan ook een zwaar verlies van hun verblijf- en leefgenot in hun vrije tijd op de camping.

De campinguitbaters verwachten op hun beurt een zwaar inkomensverlies en protesteren tegen de bouw van deze vijf windturbines. De recreatieve uitbating bestaat reeds van voor de jaren vijftig; de campings bestaan reeds meer dan vijftig jaar.

Heel wat campingbewoners (meer dan 350) hebben het petitieblad tegen de windturbines ondertekend.

Ook fietsers en wandelaars in de nabijheid en op de fietsroute Aarschot – Herentals zullen de negatieve impact ervaren.

Informatie en timing:'

'In deze moeilijke Corona-tijden is het ongepast en weinig respectvol naar de bevolking, om voor dit ingrijpend dossier NU een omgevingsvergunning aan te vragen en een openbaar onderzoek te organiseren dat praktisch volledig digitaal verloopt.

Een groot deel van de bevolking is dan ook niet of slecht geïnformeerd. Vandaar onze actie met het ondertekenen van het bezwaarschrift/petitie.

Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die zal beslissen over de omgevingsvergunning.'