'Samen maken we #MooiMol' wordt de komende zes jaar de slagzin van het meerjarenplan 2020 – 2025 in Mol. 'Participatie en de duurzame ontwikkelingsdoelen lopen als rode draad doorheen het plan, waarbij 'Ruimte aan de fiets', 'Verkeersveiligheid & - leefbaarheid' en een 'Sterke dienstverlening' de meest opvallende inhoudelijke thema's zijn.

Grote investeringen worden gepland in het structureel onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden. Daarnaast omvat de renovatie van 't Getouw de inrichting van een centraal balieplein én de vernieuwing van de bibliotheek.

Op de welzijnssite Ten Hove bouwen we samen met de Vlaamse overheid één balieplein voor alle welzijnsdiensten, inclusief een fysiek Huis van het Kind. Met de creatie van een Kunstencampus voor de Academie voor Muziek en Woord en de Academie voor Beeldende Kunsten in de Zwaan krijgt deze historische site een duurzame toekomst.

Het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025 kreeg de afgelopen maanden vorm op basis van de bestuursvisie van de coalitiepartijen, de waardevolle input van de ideeënmarkt 'Wat denk jij?' en de interne ambtelijke expertise.

Na de publieke presentatie op 8 oktober krijgen alle adviesraden én onze inwoners tot 8 november de kans om te reageren op het voorgestelde plan. Nadien volgen de finale aanpassingen – inclusief het verfijnen van het financiële plaatje - en leggen we het ontwerp meerjarenplan 2020 – 2025 ter bespreking en goedkeuring voor aan de gemeenteraad van december.

Het ontwerp van meerjarenplan is opgebouwd uit 8 beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen. De duurzame ontwikkelingsdoelen lopen als een rode draad doorheen het plan.

Onze doelstellingen omvatten in totaal een twintigtal verschillende beleidsthema's. Tijdens de publieke presentatie van het plan focussen we op de nieuwe projecten, de beleidswijzigingen en opvallende aanpassingen in onze dienstverlening.'

Overkoepelende slagzin

'De overkoepelende slagzin 'Samen maken we #MooiMol' heeft verschillende invalshoeken. 'Wat we samen doen, doen we beter', vormt het uitgangspunt voor participatie op maat.

Al in de ontwerpfase van projecten streven we naar een maximale betrokkenheid van onze inwoners en andere relevante doelgroepen. Daarnaast gaan we voor een actualisatie van onze adviesraden. Ook het 'dorpenbeleid' – waarbij participatie essentieel is – vormt een speerpunt van dit plan. #MooiMol verwijst naar ons einddoel, bekeken vanuit verschillende invalshoeken.

Duurzaamheid staat hierbij telkens centraal. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageren we ons om uiterlijk oktober 2021 een concreet Klimaatactieplan op te stellen. Op vlak van ontwikkelingssamenwerking zetten we onze bestaande engagementen verder.'

Inkomsten onder druk, stijgende uitgaven

'Op financieel vlak staan we ook de komende legislatuur voor grote uitdagingen. De federale taxshift heeft ook de komende jaren een negatieve impact op onze inkomsten uit de aanvullende personenbelasting.

Daarnaast zorgen de gemeentelijke 'pensioenbom' en de stijgende (energie)kosten voor grote extra uitgaven. Alle Vlaamse steden en gemeenten staan voor deze drie financiële uitdagingen.

Om een financieel gezonde gemeente te blijven, kiezen we voor een doordachte aanwervingspolitiek en extra efficiëntie in de baliedienstverlening.'

Investeringsvolume

'Het totale investeringsvolume voor de komende zes jaar bedraagt 65 miljoen euro, vooral gericht op het structurele onderhoud, de vernieuwing en aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden. Verder investeren we in een sterke dienstverlening, aangeboden in energiezuinige en goed onderhouden gebouwen.'

Extra inkomsten?

'We kiezen bewust niet voor een algemene belastingverhoging. Wel gaan we correct de kosten van verschillende diensten doorrekenen via een indexering van verschillende tarieven, waaronder parkeren en afval.

Tenslotte spreken we met een aangepaste inning, nieuwe of verhoogde belastingen en retributies de verantwoordelijkheid aan van overige doelgroepen, zoals de toeristen, eigenaars van leegstaande panden, telecomoperatoren, de beheerder van het hoogspanningsnet, tweedeverblijvers en de nucleaire bedrijven.

De volledige beleidsvisie kan je lezen in het integrale ontwerp van meerjarenplan. In deze samenvattende nota belichten we enkele van de meest opvallende keuzes, wijzigingen en nieuwe projecten in het meerjarenplan:

-Meer ruimte voor de fietser is de absolute beleidsprioriteit. Naast de inrichting van fietsstraten komen er nieuwe fietspaden in de Sint-Apollonialaan, Centrum West, langs Ezaart (deels), de Kapellestraat en de Den Diel - Postel (N136, tussen baileybrug en Postel).

Verder onderzoeken we het autovrij maken van de 'horecazone' in de Corbiestraat en installeren we 'Blue Bike'-infrastructuur op onze randparking in de Rivierstraat. De komende jaren werken we aan een fietspadenplan, waarbij we ons focussen op het optimaliseren van bestaande fietsverbindingen en het creëren van nieuwe fietsroutes. Uit dit plan vloeien vervolgens de nieuwe toekomstprojecten.

-In verschillende fases sturen we het parkeerbeleid in het Centrum bij. Met een beperkte tariefverhoging van 0,6 naar 0,7 euro per uur blijven we in de Kempen veruit de goedkoopste parkeergemeente. Wegens de nabijgelegen gratis randparkings Rivierstraat en Den Uyt voeren we op de Markt het betalende parkeren in.

In een volgende fase herbekijken we de volledige parkeerzonering en werken we met een tariefdifferentiatie. Daarnaast onderzoeken we meerdere pistes om de capaciteit van de gratis randparkings te verhogen. Zo creëren we een nieuwe randparking op de Molderdijk, waar nu nog de centrale buitenschoolse kinderopvang 't Krekeltje gevestigd is.

Tegelijkertijd verdwijnt de 'parking' achter de Wandelweg. Zo behouden we de parkeerbalans. Ook willen we het dubbele gebruik van private parkeerplaatsen faciliteren en starten we het autodelen via Cambio.

-Verkeersveiligheid en -leefbaarheid vormt een derde belangrijke mobiliteitsdoelstelling. In 2020 starten we een participatietraject op voor een nieuw circulatieplan in het Centrum. Dit plan moet het doorgaand verkeer maximaal uit het Centrum weren.

Parallel aan dit verhaal werken we voor auto's aan de uitbouw van de West-Circulatie (Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat – Martelarenstraat) en de opstart van een doordachte Oost-Circulatie. Met het steunen van de nieuwe verbindingsweg N18-N118 willen we vrachtwagens uit de dorpskernen halen.

Via een SWOT-analyse brengen we alle 25 schoolomgevingen in kaart. Elk jaar pakken we de verkeersveiligheid in drie schoolomgevingen structureel aan. Om de capaciteit van onze verkeersdienst te verhogen, werven we een extra mobiliteitsambtenaar aan.

-Met een volledig nieuw dienstverleningsconcept investeren we fors in onze dienstverlening. We stoppen de balieversnippering in onze gebouwen en werken met twee centrale baliepleinen in 't Getouw en op de welzijnssite Ten Hove.

Op elk balieplein werken we met een combinatie van snelloket, enkele themabalies en werken op afspraak.

De creatie van een balieplein in 't Getouw gaat gepaard met een duurzame renovatie van het gebouw. Het balieplein op de welzijnssite Ten Hove creëren we samen met verschillende Vlaamse welzijnsdiensten.

Ook het toekomstige Huis van het Kind krijgt hier een fysieke stek. Aanvullend investeren we in een verdere verruiming van onze openingsuren en de uitbouw van onze digitale en telefonische dienstverlening.

-We bevorderen het kwaliteitsvol wonen en werken door het aanwerven van een woonambtenaar. Nieuwe verkavelingen en grote bouwprojecten zijn alleen nog mogelijk bij voldoende woonbehoefte, mét respect voor de openbare ruimte.

Om deze woonbehoefte objectief in kaart te brengen, actualiseren we het woonbehoefteplan. Daarnaast ontwikkelen we een duidelijke beleidsvisie omtrent het niet-beschermd maar waardevol erfgoed.

Om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in goede banen te leiden, werken we samen met de Vlaamse Bouwmeester aan de opmaak van een nieuw Beleidsplan Ruimte. Tenslotte ontwikkelen we duurzame KMO-zones.

-Ook de vergroening van onze gemeente pakken we op verschillende fronten aan. Eerste concrete projecten in het Centrum zijn het Santo Tomásplein en de herinrichting van het Boulevardpark.

Op het Santo Tomasplein voorzien we bijkomend parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. In de gehuchten willen we jaarlijks twee pleintjes inrichten met het oog op sport, spel en ontmoeting.

Tegen het einde van de legislatuur werken we aan een nieuwe visie op de Wandelweg langs de Nete, een unieke troef van ons Centrum. Parallel verzekeren we de maximale toegankelijkheid van onze natuurgebieden voor wandelaars.

-Vanaf 2020 voeren we aangepaste afvaltarieven in vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'. De afvalverwerking vormt een grote jaarlijkse kostenpost. Het is niet meer dan logisch dat deze factuur grotendeels wordt doorgerekend, met beloningen voor de goede sorteerder en inwoners die afval besparen. Met deze tariefstructuur streven we naar het gemiddelde van de kostendekkingsgraad van alle IOK-gemeenten.

Voor het afval verhogen we de vaste kost voor de huisophaling van 2 naar 3 euro per maand, mét sociale correctie voor wie het financieel moeilijk heeft. De kiloprijs voor restafval stijgt van 0,22 naar 0,25 euro.De kiloprijs voor GFT daalt van 0,12 naar 0,10 euro. De vaste kosten voor de GFT-container stijgen van 1 naar 1,5 euro per maand.

De prijs voor PMD-zakken daalt vanaf 2021 van 0,25 naar 0,15 euro/zak. Vanaf dan mag je de PMD-zak ook gebruiken voor gemengd plastic.Groenafval (bladeren, boomvruchten, snoeihout en tuinafval) mag vanaf 2020 gratis naar het containerpark, met een maximum van 250 kilogram/gezin.

Bij hogere hoeveelheden is het 0,05 euro/kilogram.In 2021 starten we met huisophaling van glas, tegelijkertijd verdwijnen alle bovengrondse glascontainers. Dit vraagt uiteraard een extra gemeentelijke kost.Oude kleding zal 4 keer per jaar aan huis worden opgehaald, alle kledingcontainers verdwijnen in de loop van 2020.

We zetten de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten verder door het machtigen van gemeentelijke ambtenaren GAS-pv's uit te schrijven. Daarnaast starten we begin 2020 in samenwerking met vzw De Sprong een project voor herbruikbare bekers op activiteiten en evenementen.

-Met de opstart van een fysiek Huis van het Kind en de bouw van een nieuw jeugdhuis Tydeeh investeren we fors in onze jeugd. Naast de opening van de nieuwe centrale buitenschoolse kinderopvang op de Galbergen in de loop van 2020 voorzien we deze legislatuur nog structurele investeringen in de kinderclubs in Achterbos, Rauw, Sluis, Wezel en Millegem.

Verder onderzoeken we de oprichting van een taalklas in het lager onderwijs. Kennis van de Nederlandse taal is essentieel voor het maximaliseren van kansen.

-Voor het eerst starten we met een dorpenbeleid dat het dorps- en verenigingsleven in onze gemeente structureel moet versterken. Na het uitwerken van een participatieve methodiek willen we deze aanpak vanaf 2021 toepassen in minimum twee gehuchten per jaar.

Daarnaast voorzien we een investeringsenveloppe voor de duurzame renovatie van parochiezalen, ontmoetingsaccommodatie,... in de gehuchten. De herbestemmingstrajecten van de kerken van Achterbos en Rauw zetten we verder, onder andere met het participatief uitwerken van een masterplan voor de dorpskern van Achterbos.

-Voor het beleidsthema veiligheid werken we nauw samen met onze primaire veiligheidspartners politie en brandweer. Zij zullen hogere gemeentelijke dotaties ontvangen. We gaan voor een lik-op-stukbeleid, gericht op criminaliteit met een hoge impact op het onveiligheidsgevoel. Daarnaast investeren we in bewakingscamera's op geselecteerde plaatsen.

-Toerisme vormt een absoluut speerpunt in ons meerjarenplan. Zo renoveren we het oud-gemeentehuis en creëren we hier een modern en multimediaal toeristisch onthaalcentrum. Verder voorzien we in dit unieke beschermde gebouw ruimte voor huwelijken en officiële ontvangsten.

We breiden de wandelmogelijkheden rond de Put van 't Rauw uit en verrijken deze met een spectaculair belevingselement. Daarnaast werken we verder aan de uitbouw van zachte watersporten op onze unieke Molse Meren.

-De vernieuwing van de bibliotheek – inclusief de integratie van het gemeentearchief - vormt de blikvanger in het cultuur- en erfgoedbeleid. Verder breiden we het Jakob Smitsmuseum uit door de integratie van de conciërgewoning en een opwaardering van de museumtuin.

Door de plaatsing van een nieuwe lift en een aanpassing van de trappen verzekeren we de bereikbaarheid van de toren in de Sint-Pieter en Pauwelkerk. Tenslotte komt er een vervolg op het succesvolle massa- en cultuurspektakel Mol-in-Scène.

-Het kunstonderwijs krijgt de komende jaren een enorme impuls door het samenbrengen van de Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Muziek en Woord op de historische site De Zwaan.

We zullen deze Kunstencampus in verschillende fases realiseren, waardoor we een jarenlange leegstand wegwerken. Daarnaast onderzoeken we de haalbaarheid van een afdeling 'Dans' binnen de Academie voor Muziek en Woord.

-Samen met de handelaars willen we werken aan sterke handelskernen in het Centrum en de gehuchten, mét minimale leegstand. Dit vereist allereerst de officiële afbakening van een compact kernwinkelgebied én een (mobiliteits)visie op de toekomst van baanwinkels.

We voeren daarnaast een onderzoek naar de invoering van een promobijdrage zodat we een solidaire financiering van de handelaarsvereniging verzekeren. Naast een doordacht parkeerplan, strategisch groen en de juiste evenementen, moet sfeervolle beleving centraal staan in onze handelskern. In de loop van 2020 voeren we een nieuw systeem voor de succesvolle cadeaubon in.

-Beleidsthema's als armoede, sport, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en volksgezondheid behouden onze volle beleidsaandacht. Datzelfde geldt voor doelgroepen zoals senioren en mensen met een beperking.

Voor al deze beleidsthema's en doelgroepen willen we de al eerder opgestarte beleidsinitiatieven en het bestaande dienstenaanbod continueren, uitbreiden en verdiepen. Drempelverlaging staat centraal binnen ons doelgroep- en themagericht beleid.'

Onze eigen organisatie?

'Alleen een gemeentebestuur met gemotiveerde, veerkrachtige en deskundige medewerkers kan de ambities van het meerjarenplan waarmaken. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers en de interne organisatie.

Zo werken we verder aan de realisatie van een waardegedreven organisatie waarin onze vijf kernwaarden (VIBES) centraal staan: Vertrouwen, Ik als fiere ambassadeur, Burger centraal, Efficiënt en kwaliteitsvol werken & Samenwerken.

Om de efficiëntie te verhogen, realiseren we een eengemaakte uitvoeringsdienst in de Slagmolenstraat. Verder voorzien we grote investeringen in ICT en willen we projectmatig en efficiënt werken verder toepassen in onze dagelijkse werking.'

Feedback, aanvullingen of opmerkingen?

'De volledige tekst van het ontwerp meerjarenplan lees je vanaf 9 oktober op www.gemeentemol.be/ontwerpmeerjarenplan. Heb je feedback, aanvullingen of opmerkingen? Bezorg deze voor 8 november via communicatie@gemeentemol.be.'