Hoe pakt stad Geel de coronacrisis aan? Welke acties werden uitgerold? Welke maatregelen zitten in de pijplijn? Houden inwoners zich aan de opgelegde maatregelen? Hoe verloopt de opvang en verzorging van patiënten besmet met COVID-19? Hieronder een stand van zaken.

Op 12 maart kondigde de federale regering ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het COVID-19 virus halt toe te roepen. Geel past de opgelegde richtlijnen toe en zorgt er mee voor dat ze nageleefd worden.

De stedelijke crisiscel komt dagelijks samen om te evalueren en bij te sturen. Er is nauw overleg met de veiligheidsdiensten, Ziekenhuis Geel en Huisartsenvereniging Regio Geel. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden.

Aangepaste stedelijke dienstverlening

Sinds maandag 16 maart zijn een aantal stedelijke diensten gesloten voor het publiek. Inwoners kunnen na afspraak nog wel terecht op het stadhuis en sociaal huis voor noodzakelijke dienstverlening.

Zo kan je nog altijd een leefloon aanvragen of een geboorteaangifte doen. De bib lanceerde een reservatiesysteem: klanten kunnen online boeken reserveren en deze na afspraak ophalen.

Een aantal diensten werken verder achter gesloten deuren. De stad zet medewerkers die geen werk meer hebben in voor andere taken, voor zover dit mogelijk is. Medewerkers van de stedelijke werkplaats maakten plexischermen voor stedelijke balies, apothekers en het ziekenhuis.

Personeel met een diploma van zorgkundige kan inspringen in het Woonzorgcentrum, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij animatie of bewoners te assisteren bij online contact met familieleden.

Geel schakelde medewerkers in om mondmaskers en andere beschermingsmiddelen te verdelen aan zorgkundigen. Anderen worden ingezet als chauffeur. Met oude ziekenwagens rijden zij huisartsen rond voor huisbezoeken in Westerlo, Balen, Mol, Laakdal, Meerhout en Geel. De stad plaatste medewerkers voor wie het geen alternatief vond op tijdelijke werkloosheid, wegens overmacht.

Opvang door scholen

Sinds het ingaan van de maatregelen organiseert elke Geelse basisschool opvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren en kinderen uit kwetsbare groepen. De schoolteams werkten een beurtrol uit om in deze opvang te voorzien.

Het aantal leerlingen dat nood heeft aan opvang ligt voorlopig niet hoger dan 7%. Ook in het weekend organiseert Geel noodopvang voor kinderen van medewerkers uit de zorgsector of veiligheidsdiensten.

Maximaal voorbereid om patiënten op te vangen

Samen met Ziekenhuis Geel en Huisartsenvereniging Regio Geel heeft de stad zich maximaal voorbereid op het COVID-19 virus. Zo kunnen huisartsen patiënten doorverwijzen naar een zogeheten triagecentrum aan het ziekenhuis, dat tijdelijk opgericht werd om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19.

Op deze manier vermijden we dat besmette patiënten zich verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten.

Ziekenhuis Geel maakte ondertussen meer dan 200 bedden vrij. De normale zorgverleningsactiviteiten zijn terug geschroefd tot minder dan 10%. Dit om een verspreiding van het virus tegen te gaan en personeelscapaciteit te creëren om zieken snel op te kunnen vangen indien nodig. Het ziekenhuis richtte ook drie eenheden in als isolatieafdelingen voor COVID-19 patiënten.

De opvangcapaciteit die Ziekenhuis Geel door deze maatregelen ter beschikking heeft, voldoet ruimschoots. Indien het aantal zieken de capaciteit van het ziekenhuis toch zou overstijgen, kan het patiënten ook opvangen in de aangrenzende KOGEKA-school.

Daar werden gebouwen ingericht om extra capaciteit te creëren. Zo zijn in de turnzaal alvast zeven onderzoeksboxen voor huisartsen voorzien. Scholengemeenschap KOGEKA stelt de gebouwen ter beschikking en zorgt samen met de stad voor logistieke ondersteuning. Ziekenhuis Geel richt de ruimtes in met het nodige medische materiaal.

Daarnaast vormt de stad, samen met de 2 eerstelijnszones uit de Zuiderkempen, een deel van zorgcomplex Klein Veldekens van vzw Astor om tot schakelzorgcentrum. Patiënten die uit het ziekenhuis werden ontslagen maar thuis geen ondersteuning hebben om verder te herstellen, zullen er vanaf 6 april terecht kunnen indien nodig.

Zodra de Vlaamse overheid het schakelzorgcentrum activeert, zal het open staan voor patiënten uit Geel, Mol, Balen, Retie, Dessel, Hulshout, Westerlo, Herselt, Laakdal en Meerhout. Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen.

Politiezone kijkt toe op handhaving

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is een onmisbare hulp in de bestrijding van het COVID-19 virus. De crisis heeft een grote impact op de werking en organisatie van de politiezone. De politie garandeert de basiswerking, en zet ploegen in om de naleving van de federale richtlijnen te controleren in de hele zone.

De opgelegde maatregelen vragen heel wat inspanningen van onze inwoners. De ordediensten stellen vast dat de meeste mensen de maatregelen goed opvolgen. In de politiezone schreven agenten de voorbije week eenenveertig processen-verbaal uit voor inbreuken tegen het verbod op samenscholingen en niet-noodzakelijke verplaatsingen.

Ook werden enkele overtredingen vastgesteld waarbij teveel personen, die niet deel uitmaakten van het gezin, in één voertuig zaten.

Financiële impact

Geel is zich bewust dat deze crisis ook een enorme impact heeft op de eigen inwoners en ondernemers van de stad.

Op 2 april heeft het college van burgemeester en schepenen het licht op groen gezet om diverse steunmaatregelen te nemen. Inhoudelijk gaat het om de inning van enkele belastingen, retributies en administratieve lasten naar het najaar te verschuiven (zoals bijvoorbeeld de promotaks, belasting op uitstallen van terrassen, koopwaren op openbaar domein) en/of het verminderen van sommige belastingen en retributies.

De komende dagen zal de stad verder onderzoeken en duiden om welke financiële maatregelen het gaat. Daarnaast zal de stad de nodige fondsen voorzien om onze lokale handel te ondersteunen.