U bent hier

Advocatenkantoor stuurt flink onderbouwd dossier De Residentie naar Fedasil (2)

Kasterlee
19.02.2016 - 16.39u
Door: Peter Caers

NNieuws kon het dossier van Buurtcomité De Ronde Vijver inkijken rond de problematiek van het toekomstig asielcentrum De Residentie. De Ronde Vijver heeft  een gespecialiseerd advocatenkantoor onder de arm genomen. 

Hieronder vind je de inhoud van de communicatie met staatssecretaris Theo Francken, Fedasil en alle parlementsleden, zowel Federale als Vlaamse :

'Wij hebben de eer U dit schrijven te richten in onze hoedanigheid van raadslieden van een omvangrijke groep omwonenden van het hotel "De Residentie", eigendom van Corsendonk Hotels, gelegen in Lichtaart, Steenfortstraat 5.

Deze omwonenden hebben zich gegroepeerd in het Buurtcomité De Ronde Vijver, per adres Steenfortstraat 11, 2460 Kasterlee.

Cliënten hebben via verschillende kanalen, onder meer via een aantal persartikels, vernomen dat het consortium Corsendonk Hotels – G4S, het hotel "De Residentie" zou aangeboden hebben bij de Belgische Staat voor de inrichting van een opvangcentrum van asielzoekers.

Volgens de (schaarse) informatie waarover cliënten beschikken, zou de formele beslissing omtrent de al dan niet toewijzing van een asielopvang en omtrent het aantal toe te wijzen plaatsen nog niet genomen zijn. Die beslissing zou eerstdaags genomen worden op de Ministerraad.

Meerdere redenen

Namens cliënten dienen wij mee te delen dat het hotel "De Residentie" zich om meerdere redenen niet leent voor de inrichting van een asielcentrum.

Ten eerste is er de zeer specifieke ligging van het pand midden een groene woonwijk "Lichtaart Heide" en in de onmiddellijke omgeving van het pretpark Bobbejaanland (ca. 500m).

Stedenbouwkundig is het terrein volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een woonpark. Dergelijk woonpark is volgens de eigen omzendbrieven van de Vlaamse Regering "bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard [...] gericht op het rustig verblijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen".

Binnen dergelijke gebieden moet, volgens dezelfde omzendbrieven, bijzondere aandacht besteed worden "aan de vraag naar de bestaanbaarheid van een constructie met de eigen woonfunctie van het gebied en de verenigbaarheid ervan met de onmiddellijke omgeving.

Gezien het een wezenlijk kenmerk van een woonpark is dat de gemiddelde woondichtheid er gering is en de groene ruimten er verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan, heeft dit tot gevolg dat de vestiging van niet-residentiële inrichtingen en activiteiten doorgaans niet zal kunnen worden aangenomen" (Omzendbrief 8/7/1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen).

Voor het woonpark Lichtaart Heide werd bovendien een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt door de gemeente Kasterlee. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kasterlee werd de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in het vooruitzicht gesteld voor bepaalde woonlinten waarbij normen zouden worden opgelegd "inzake minimale perceelsgrootten, maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes" (bindend gedeelte, p. 188, actiepunt nr. 37).

In uitvoering daarvan werd het gemeentelijk RUP "Linten en Nederzettingen" vastgesteld. Dit plan bepaalt voor het perceel van Hotel De Residentie dat enkel grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten zijn.

Deze voorschriften zijn ook van toepassing op bestaande en vergunde gebouwen, behoudens bij beperkte verbouwingen en onderhoudswerken.

De inrichting van een asielcentrum voor een groot aantal asielzoekers valt uiteraard niet onder deze overgangsregel.

Ten tweede leent het pand zich niet voor de inrichting van een grootschalige asielopvang, wat daarover ook beweerd moge worden door het consortium Corsendonk Hotels – G4S.

Het hotel wordt op de eigen website omschreven als een "gezellig, kleinschalig hotel met 9 kamers in een rustige omgeving", of als "een Frans landhuis in een groene omgeving".

Het betreft, klaarblijkelijk, een luxehotel met wellnesscentrum. Nog los van de vaststelling dat dergelijk hotel niet de meest aangewezen opvangplaats is om "noodopvang" te creëren, is het gebouw ook bouwfysisch niet uitgerust om – zonder vergunningsplichtige werken – ingericht te worden voor de opvang van een groot aantal asielzoekers.

Er mag daarbij in herinnering gebracht worden dat de opvangplaatsen moeten voldoen aan de normen inzake brandveiligheid, en dat bovendien voldaan moet worden aan bepaalde minimumnormen inzake de opvang. Het is duidelijk dat aan die normen niet voldaan kan worden binnen de context van hotel "De Residentie".

In zoverre verwezen zou worden naar het recente besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, waarbij de mogelijkheden voor inrichting van asielopvang in bestaande gebouwen werden versoepeld, wijzen wij erop dat dit besluit hoe dan ook slechts toepassing zou kunnen vinden voor zover de bestaande gebouwen niet ingrijpend gewijzigd dienen te worden.

Dat is hier manifest niet het geval. Bovendien kunnen ernstige grondwettigheidsvragen gesteld worden bij een besluit dat een uitzonderingsregime in het leven roept voor bepaalde categorieën burgers, terwijl andere burgers wel gehouden blijven door de normale stedenbouwkundige regelgeving.

Bovendien beschermt de Grondwet ook het recht op een gezond leefmilieu en een behoorlijke huisvesting.

De buurtbewoners hebben zich tot op heden steeds constructief opgesteld, zowel naar Corsendonk Hotels toe, als naar de gemeente en Fedasil toe.

Met de twee eerste partijen werd een gesprek gevoerd, met Fedasil is dat tot op heden niet gelukt.

Cliënten hebben daarbij zelfs aangeboden om zelf mee te helpen om asielzoekers op te vangen voor zover het aantal vluchtelingen beperkt zou blijven tot een aanvaardbaar aantal, rekening houdend met de draagkracht van de buurt en de bestaande infrastructuur van Hotel De Residentie (+/- 50).

Indien geen gehoor wordt gegeven aan de terechte bekommernissen van de buurt, hebben wij instructie gekregen om alle mogelijke juridische middelen in te zetten om de rechten van de buurt te vrijwaren.

Er wordt dan inzonderheid voorbehoud gemaakt om in voorkomend geval lastens de Belgische Staat en het consortium Corsendonk Hotels – G4S een stakingsvordering in te stellen op grond van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.

Met toepassing van de regelgeving openbaarheid van bestuur wensen cliënten alleszins kopie te ontvangen van elke beslissing die de Belgische Staat en/of Fedasil zouden nemen in verband met de mogelijke inrichting van een asielopvang in hotel "De Residentie".

Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

Kopie van dit schrijven wordt bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kasterlee.

Namens Flamey Advocaten : Gregory VERHELST, advocaat; Peter FLAMEY, advocaat.'

Wordt vervolgd.

imageMeer nieuws

Nieuwtjes schepencollege Geel

Nieuwtjes schepencollege Geel
Geel 14.11.2019 - 19.05u

Pierloos na meer dan 7 jaar terug open

Pierloos na meer dan 7 jaar terug open
Grobbendonk 14.11.2019 - 18.58u

Boeklancering 'Mees en de magische poort' van Linda Rood

Boeklancering  'Mees en de magische poort' van Linda Rood
Kempen regio | Vlaanderen 14.11.2019 - 18.52u

Volley dames 1e div: VCHH – Datavoc Tongeren 1-3

Volley dames 1e div: VCHH – Datavoc Tongeren 1-3
Heist op den Berg | Herenthout | Neteland 14.11.2019 - 18.03u

VOKA : 17 bedrijven uit Mechelen en Kempen mee op grootste handelsmissie ooit

VOKA : 17 bedrijven uit Mechelen en Kempen mee op grootste handelsmissie ooit
Herentals | Kempen regio | Mol | Olen | Turnhout regio | Vlaanderen | Westerlo 14.11.2019 - 17.57u

kOsh campus Collegestraat opent ‘Petit 37’

Herentals 14.11.2019 - 17.53u

Rode Neuzen Acties voor GOEZO! Equilibrium!

Kempen regio | Lier regio 14.11.2019 - 17.52u

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto