De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van het secundair onderwijs. Het aantal studierichtingen wordt beperkt en ingedeeld in een matrix-structuur. Net als in het oorspronkelijke akkoord is er sprake van acht studiedomeinen, al zijn er verschuivingen. De opdeling aso, bso, tso blijft behouden.

In mei vorig jaar raakten de meerderheidspartijen het al eens over de grote lijnen van de hervorming. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken 'matrix'.

Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit).

Dat zal resulteren in het schrappen van een kwart van de studierichtingen in de tweede graad en een vermindering van tien procent in de derde graad.

Domeinen en finaliteiten

De huidige 29 studiegebieden in de tweede en derde graad worden vervangen door acht domeinen.

De matrix zal er als volgt uitzien, waarbij ieder vakje een studierichting in een bepaald domein aangeeft, samen met een finaliteit: een theoretische richting (aso), een praktijkgerichte (bso) of een gemengde (tso).

De studierichtingen zijn zo gegroepeerd dat het mogelijk wordt dat leerlingen van een meer praktijkgerichte richting opklimmen naar een meer theoretische richting. Zo moet er een einde wordt gemaakt aan het "waterval"-fenomeen waarbij leerlingen uit theoretische richtingen afzakken naar meer praktijkgerichte richtingen, maar niet andersom.

Organisatie

Op de persconferentie gaf minister van Onderwijs Crevits aan dat in het finale akkoord meer rekening is gehouden met het bestaande aanbod in de scholen. Die zullen de vrijheid blijven hebben om zich te concentreren op één domein (van theoretisch abstract tot praktijkgericht) of op één finaliteit (aso, tso of bso). Voor die laatste scholen hoeft er in de praktijk niet veel te veranderen.

De minister benadrukt dat de regering voor een getrapte studiekeuze heeft gekozen. In de eerste graad wordt gekozen voor een brede opleiding (27 uur in het eerste jaar en 25 uur in het tweede jaar). In het tweede jaar kan daarbij al gekozen worden tussen een aantal basisopties.

De echte keuze gebeurt dan in de tweede graad en wordt nog verfijnde in de derde graad.

Elke studierichting krijgt een zogenaamd curriculumdossier dat de onderwijsnetten samen opmaken. In zo'n dossier staan de doelstellingen (eindtermen, beroepskwalificaties, uitbreidingsdoelen) helder omschreven. Zo wordt de inhoud van een studierichting over de netten heen meer op elkaar afgestemd en is een overstap van het ene naar het andere net mogelijk.

Voor de invoering van het nieuwe systeem mikt de regering op 1 september 2018. Dan zou het eerste jaar secundair moeten overschakelen. Het jaar nadien is het tweede jaar aan de beurt, zodat het uitrollen van de hele hervorming zes jaar in beslag zal nemen. (vrt)