Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken en de werkzaamheidsgraad te verhogen, zullen ruim 733.000 werknemers vanaf eind 2022 voor het eerst een jobbonus ontvangen.

De verenigde commissies Economie en Begroting hebben, op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele, het ontwerp van decreet jobbonus vandaag goedgekeurd.

De jobbonus moet werken aantrekkelijker maken, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen. De premie zal automatisch uitbetaald worden aan de personen die hun rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.

"Met de jobbonus bieden we mee een antwoord op de bestaande aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Want werken moet meer lonen. Door het vergroten van het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en inkomen uit werk worden meer mensen geactiveerd en toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Bovendien geven we met de jobbonus ook een bijkomende financiële prikkel aan zij die al aan het werk zijn en stimuleren we hen ook om aan het werk te blijven. Ik ben heel tevreden dat we dit vandaag in de verenigde commissies Economie en Financiën hebben goedgekeurd. Dit betekent een belangrijke stap voor een eerste uitbetaling eind dit jaar." - Hilde Crevits

"Werken moeten we belonen, daarom moeten mensen met een lager loon netto meer kunnen overhouden. Het beschermen van de koopkracht is voor de Vlaamse Regering belangrijk. Met dit voorstel geven we extra netto loon, tot 600 per jaar, aan deze categorie van loontrekkenden. Op die manier zorgen we niet enkel voor meer koopkracht, maar motiveren we hen ook om aan het werk te gaan en te blijven." Matthias Diependaele

Vanaf eind 2022 zullen 733.258 werknemers voor het eerst hun jobbonus automatisch uitbetaald krijgen. Het gaat vooral om mensen die aan de slag zijn in sectoren waar de lonen het laagst zijn, dat is zo bijvoorbeeld in de horeca, de dienstenchequesector, de landbouw of de uitzendsector.

Concreet betekent dit dat wie een brutoloon heeft van maximum 1.800 euro per maand op het einde van het jaar 600 euro netto extra krijgt. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een loon van 2.500 euro of hoger bruto per maand maakt geen aanspraak meer op de jobbonus.

Door de bonus mee te laten evolueren met de hoogte van het loon wordt de promotieval beperkt. De verenigde commissies Economie en Financiën keuren vandaag het ontwerpdecreet jobbonus goed.

Niet enkel voor wie werkt, zal de jobbonus een verschil maken, ook voor wie niet werkt en aan de slag gaat, is de jobbonus belangrijk. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat 53% van de belgen die de tranistie maakt naar werk, daarbij de klasse van de 20% laagste inkomens verlaat. De jobbonus zal hier dus ook een groot verschil maken wanneer iemand voor werk kiest.

De jobbonus zal toegekend worden op basis van de woonplaats omdat we in de eerste plaats de Vlamingen willen activeren en aan de slag houden. De doelstelling van 80% werkzaamheidsgraad is een belangrijk streefcijfer, we willen de focus leggen op de tewerkstelling van de Vlamingen, ook de jobbonus moet daar een middel in zijn om dat doel te halen.

Ondertussen werd door de Vlaamse regering ook beslist dat voor het berekenen van de premie de gewerkte dagen en de ziektedagen met gewaarborgd loon mee te tellen. Flexi-jobs, eventuele overuren in de horecasector en vakantiedagen die niet door de werkgever betaald worden, worden niet meegerekend. Ook de eindejaarspremie is uitgesloten voor de berekening van de jobbonus.

Automatische uitbetaling

Ook werd beslist dat de premie automatisch zal uitbetaald worden via Mijn Burgerprofiel, de website van Vlaanderen waar burgers een overzicht kunnen raadplegen van al hun overheidszaken.