Het gemeentebestuur van Mol gaat in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning die de Vlaamse overheid verleent aan het windturbineproject van Ecopower. De schaalgrootte van de turbines – maar liefst 200 meter hoog én dus de hoogste van Vlaanderen – past niet in het open kleinschalige landschap. Nergens in Vlaanderen staan al windturbines van deze hoogte.

Gewone windturbines beperken zich tot een hoogte van 150 meter. Het gemeentebestuur verbaast zich ten zeerste over de enorme bocht die de Vlaamse overheid in het dossier maakt.

Het dossier handelt over de bouw en exploitatie door Ecopower van acht windturbines in bossen van het SCK-CEN en Vito. Ecopower wenst deze turbines in twee rijen te bouwen ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals, tussen Sas VI en Sas VII.

Milieueffecten?

Het gemeentebestuur gaf zowel voor de milieuvergunning als de stedenbouwkundige vergunning consequent een negatief advies. Het klopt dat deze zone in het Gemeentelijk Kaderplan Windturbines staat aangeduid als een potentiële locatie voor windturbines. Dit betekent evenwel niet dat elke aanvraag automatisch een positief advies krijgt. Elk dossier moet inhoudelijk grondig worden onderzocht. En daar knelt voor deze aanvraag het schoentje. Gezien de grootschaligheid van de turbines, moet er volgens het gemeentebestuur absoluut een uitgebreid Milieueffectenrapport worden opgemaakt. Alleen dan wordt duidelijk wat de impact is van deze bijzonder hoge turbines op mens en milieu.

Grote bocht

Het gemeentebestuur vindt het onverklaarbaar dat de Vlaamse overheid een vergunning toekent. Voor het negatief advies heeft de gemeentelijke dienst stedenbouw zich volledig gebaseerd op de argumenten die de Vlaamse overheid gebruikte om de vorige vergunningsaanvragen van Ecopower te weigeren. Blijkbaar gelden deze overwegingen nu niet meer.

Samengevat houdt deze argumentatie het volgende in: Vlaanderen stelt dat windturbines best visueel worden gebundeld naast grootschalige lijninfrastructuur. Dit kunnen autostrades of kanalen zijn. Acht windturbines met een hoogte tot 200 meter en een rotordiameter van 117 meter staan evenwel totaal niet in verhouding tot het eerder bescheiden kanaal Bocholt - Herentals.

De omgeving bevat uitsluitend kleine landschapselementen waardoor de turbines een enorme visuele impact hebben en er geen sprake is van enige inpassing in het landschap. Zeker na de recente sloop van de oude steenkoolcentrale.

Beroep aantekenen

Het gemeentebestuur heeft beslist beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Niet tegen windturbines

Het gemeentebestuur stelt uitdrukkelijk dat het voorstander is van windturbines als milieuvriendelijke manier om energie te produceren. Dit betekent evenwel nog niet dat elke vergunningsaanvraag zonder kritische zin moet worden goedgekeurd. We spreken hier over een dossier dat de komende decennia het landschap sterk zal bepalen.

Een grondig onderzoek naar de visuele en milieukundige impact lijkt ons dan ook het minste. Het gemeentebestuur herhaalt haar voorstel om een project met windturbines te realiseren in de omgeving van de E34 in Postel, aansluitend op de bestaande projecten in de onmiddellijke omgeving.