Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Beroep ingediend tegen woonproject ‘Melkerij’ in dorpskern van Achterbos Mol

Vanuit de buurt werd een beroepsprocedure opgestart tegen de omgevingsvergunning die het gemeentebestuur begin dit jaar afleverde voor het project ‘Melkerij’ in de dorpskern van Achterbos.

Dit betekent dat de deputatie van de Provincie Antwerpen het dossier opnieuw analyseert, luistert naar de standpunten van alle betrokken partijen en uiteindelijk een nieuwe beslissing over de omgevingsvergunning neemt. De deputatie kan de verleende vergunning bevestigen of alsnog weigeren.

'Het woonproject ‘Melkerij’ kent al een lange voorgeschiedenis. Nadat het eerste project door het gemeentebestuur geweigerd werd, diende de projectontwikkelaar in het voorjaar van 2022 een aangepast plan in.

Goedgekeurd

Deze tweede aanvraag bevatte minder appartementen met maximum drie bouwlagen, terwijl in het oorspronkelijke plan voor het middelste gebouw nog een extra bouwlaag voorzien was. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde dat het project voldeed aan alle voorwaarden voor kwaliteitsvolle woonverdichting in de dorpskern van Achterbos. Het openbaar onderzoek leidde tot 26 bezwaarschriften, een derde minder dan tijdens het eerste openbaar onderzoek.

Project?

De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de laatste aanvraag was ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wil de projectontwikkelaar in totaal 37 appartementen creëren (in plaats van 39 appartementen) en 9 woningen. In totaal gaat het om 46 woongelegenheden.

Parkeren ondergronds, publiek groen bovengronds

Net zoals bij het eerder ingediende dossier werd het binnengebied bovengronds volledig autovrij ingetekend, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal publiek plein met groen en looppaden. De publieke zone werd ingericht als speelzone met robuuste materialen.

De ondergrondse parkeergarage verbindt de appartementen en loopt door tot onder de woningen. Er is plaats voor 67 wagens ten opzichte van 61 in de eerdere aanvraag. Daarnaast voorzag de projectontwikkelaar in deze garage mogelijkheden voor bezoekersparkeren via de parlofoon/QR-codes, een fietsberging én komen er drie deelauto’s. De in- en uitrit van de garage ligt aan Achterbos, zo ver mogelijk van de verkeersremmer. Bovengronds komen 2 parkeerplaatsen voor kort zorgparkeren en 24 fietsenstallingen.'

Deel dit artikel