Sedert enkele jaren zijn de gemeentebesturen van Kasterlee en Lille op zoek naar een nieuwe locatie voor hun bestaande recyclageparken. Omwille van de schaalvoordelen en conform de OVAM richtlijnen is onderzocht of ze dit gezamenlijk kunnen doen.

Dit zou een aanzienlijke besparing opleveren voor de kosten voor de aanleg en de uitbating. Ook het open ruimtebeslag en de te verharden oppervlakte zou zo beperkt kunnen worden.

Een door IOK uitgevoerd locatie onderzoek wees uit dat er niet zo veel geschikte locaties zijn voor een gezamenlijk park. Na een onderzoek dat meerdere jaren in beslag heeft genomen en waarbij diverse locaties in Gierle, Tielen, Poederlee en Lichtaart met provinciale en Vlaamse administraties werden afgetoetst, bleken twee percelen langsheen een gewestweg in Achterlee (op de grens van Lichtaart en Poederlee) als mogelijke locatie uit de bus te komen .

Over de locatie Achterlee werd nog geen enkele politieke beslissing genomen! Het valt te betreuren dat hierover de voorbije maanden nogal wat misverstanden zijn ontstaan en soms ook bewust door sommigen de wereld ingestuurd... Enkel werd aan de gemeenteraadsleden en aan de inwoners van Achterlee het resultaat van een zoektocht toegelicht.

Meteen na de vergadering voor de buurtbewoners op 9 januari 2018, werd het dossier on hold gezet. Er zijn daarom geen verdere stappen gezet richting mobiliteitsstudie, AWV, Infrabel of grondverwerving. Het dossier is ondertussen verder besproken op de gemeenteraad, op de CD&V-fractie en vanavond ook op een raadscommissie in het gemeentehuis.

De CD&V-fractie heeft vanavond alle beschikbare elementen op een rijtje gezet: kostprijs, verharde oppervlakte, stedenbouwkundige elementen, dienstverlening en ook het element dekkingsgraad. Een centrale locatie in de gemeente Kasterlee maakt het mogelijk om binnen een straal van 5 km bijna 100% van de oppervlakte van de gemeente Kasterlee af te dekken.

Daarom kiest CD&V ervoor om de piste van een gezamenlijk recyclagepark met een andere gemeente niet verder te onderzoeken, maar te kiezen voor een modern recyclagepark, centraal gelegen in de gemeente en goed bereikbaar voor de inwoners van de drie dorpen Kasterlee, Lichtaart en Tielen.

Dit betekent dat er een nieuwe zoektocht wordt gestart. Voor een aantal centraal gelegen locaties zullen zaken zoals eigendomsstructuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit, bereikbaarheid, timing, dienstverlening en dekkingsgraad worden afgewogen.

Daarna kan een keuze voor een locatie voor een nieuwe recyclagepark worden gemaakt. "Aangezien de onderzochte locatie in Achterlee aan de rand van de gemeente ligt, komt deze niet in aanmerking voor een recyclagepark dat enkel gericht is op de inwoners van de eigen gemeente," aldus fractievoorzitter Els Aerden.