Volgende dinsdag bespreekt de gemeenteraad het budget 2013 en de meerjarenplanning 2013-2015. Een blikvanger daarbij is de verlaging van de aanvullende personenbelasting (APB) voor de ganse periode 2013-2018, van 7,8 % naar 7,5%.

CD&V wil de lasten op arbeid verlagen en het principe ‘de vervuiler betaalt’ meer consequent toepassen. 
 
CD&V zorgde ervoor dat Kasterlee de nieuwe legislatuur kan aanvatten met een zeer gezonde financiële toestand. De schuld is spectaculair afgebouwd. Er is jaarlijks een overschot op de exploitatie om te investeren. En er zijn financiële reserves opgebouwd.
 
Het exploitatiebudget 2013 voorziet 20,5 miljoen euro ontvangsten en 17,9 miljoen uitgaven. Daarnaast wordt voor 6,3 miljoen geïnvesteerd.

Een nieuwe legislatuur is het moment om nieuwe accenten te leggen:

-          Door de daling van de APB van 7,8 % naar 7,5 % dalen de belastinginkomsten elk jaar met 692.000 euro. Ter gedeeltelijke compensatie stijgen de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 925 naar 975.

Maar ook dan nog liggen ze in Kasterlee ver onder het Vlaamse gemiddelde van rond de 1.400 OOV. Dit betekent concreet dat de belastingdaling op jaarbasis met 692.000  euro voor de APB veel groter is dan de bijkomende opbrengst voor de OVV die maar met 352.000 euro toeneemt.-          De milieubelasting voor gezinnen en alleenstaanden blijft ongewijzigd. Maar een recente berekening leverde de ontnuchterende cijfers op dat de kostendekkingsgraad voor de afvalkosten vandaag de dag in Kasterlee slechts 26 % bedraagt.  CD&V wil dit optrekken tot  60 % om dit op termijn betaalbaar te houden.  Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt hierbij gehanteerd en de afvaltarieven voor de grijze restafvalzak, de GFT stickers en de kosten op het containerpark worden afgestemd op de tarieven in omliggende gemeenten.

-          Investeringen en onderhoudswerken in riolering en waterzuivering worden voor de gemeentebesturen een steeds grotere last.  Daarom heeft Vlaanderen de saneringsbijdrage ingevoerd om deze kosten te kunnen dragen. Voor Kasterlee zal de saneringsbijdrage op het waterverbruik voortaan 1,2 euro per kubieke meter waterverbruik bedragen.

De grote investeringen gaan in 2013 naar :
 
-          Plannen bouw van OC Kasterlee en heraanleg van centrum € 1.000.000  (Masterplan de Met gaat over een totaalbudget van 15,75 miljoen euro gespreid over 7 jaar)
-          Renovatiewerken school Lichtaart € 475.000, met REG-subsidie van € 332.500
-          Rioleringswerken Lichtaartsebaan  € 620.000
-          Plannen voor vernieuwing Rulheyde € 30.000 en zwemvijver Ark van Noë € 272.270
-          Afwerking en uitrusting gebouwen technische dienst, brandweer € 1.300.000
-          Onderhoud wegen, voet- en fietspaden voor € 241.500
-          Ontruiming graven in Tielen en bouw knekelput  € 80.000
-          Aankoop van gronden en gebouwen voor € 500.000
-          Herinrichting sportvelden Meulenstraat € 150.000 gespreid over 3 jaren, waarvan 2013 het tweede jaar.
-          Herstellingswerken kapellen en kerken € 116.000
-          Investeringssubsidies voor de Kastelse Kayak Klub voor de bouw van een nieuw lokaal € 125.000.