'CD&V pleit resoluut voor het behoud van de provincies als intermediair bestuursniveau', klinkt het bij CD&V, die haast alleen staat als pro-provindie.

Waarom ?

Om lokale besturen bij te staan bij gemeentegrensoverschrijdende problemen, omdat de provincie dichterbij de lokale besturen dan het "verre" Brussel, omdat veel lokale besturen (zelfs gemeentelijk samenwerkingsverbanden) te weinig bestuurskracht hebben (financiële middelen + expertise), omdat een intermediair niveau met een democratische bestuur en democratische controle noodzakelijk is

De provincie Antwerpen voert vandaag al regionaal beleid als een "provincie met streken". Dat wil zeggen dat ze een gediversifieerd beleid voert dat andere accenten ligt in Klein-Brabant dan in de Noorderkempen of de Antwerpse Zuidrand en zeker m.b.t. de grootstedelijke problematiek.

- Zo is er vb. ruimtelijke regiowerking in de Merode, de Zuidrand, ARO (Arendonk/Ravels/Oud-Turnhout), enz.

- Zo is er thematische regiowerking rond verschillende beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld glastuinbouw, regionale landschappen, regioprojecten rond aangepast vervoer, de Warande als regionaal cultuurhuis, plattelandsregio's hebben eigen subsidielijnen op maat van hun specifieke gebied, toeristische regio's die een eigen aanpak vergen, enzovoort ...

Dat kan allemaal nóg verder uitgebouwd worden binnen de provincie, voor de grondgebonden beleidsdomeinen waarvoor we nog bevoegd zijn.

CD&V blijft overtuigd van het belang van een overkoepelende sterke administratie/organisatie met veel expertise en bestuurskracht, waar anderen dit bestuursniveau liefst zouden zien verdwijnen.

DRIE UITGESPROKEN AMBITIES

CD&V schuift voor de provincieraadsverkiezingen drie uitgesproken ambities naar voor :

voor elke vacature een talent / voor ieder talent een job

geen enkel dorp wordt een slaapdorp

iedereen verdient een groene long

In een welvarende regio krijgen ondernemingen letterlijk en figuurlijk ruimte om te groeien.

De manier waarop we met onze ruimtelijke planning omgaan is een evenwicht tussen wonen, leven én werken. In de nota ruimte voorzien we als provincie in onze rol van regisseur plaats voor de haven, grote en kleine bedrijvigheid, land- en tuinbouw, mobiliteit, open ruimte, ...

We stimuleren grote en kleine bedrijven uit alle sectoren om te innoveren

door ondernemersnetwerken op te richten en/of te ondersteunen en cross-sectorale samenwerking te stimuleren, zoals bij INNOTEK en VITO

door subsidies voor innovatie : productontwikkeling, nieuwe methodieken, introductie van innovatie, ... tot en met het succesvol vermarkten (bijv. vanuit Europa voor het postrevalidatiecentrum To Walk Again in Herentals) op diverse domeinen : chemie, zorginnovatie, klimaatadaptatie (geothermie), detailhandel, land- en tuinbouw, distributie, enz.

Innoveren is zorgen voor morgen – niet voor iedere onderneming evident, maar we willen hen op deze manier ondersteunen en wapenen.

Groei zorgt voor extra banen. Met ons arbeidsmarktbeleid willen we nog meer inspanningen leveren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

In het provinciaal onderwijs op opleidingen richting de arbeidsmarkt

Door ook andere onderwijsnetten bij allerlei acties te betrekken

Door overleg en samenwerking tussen ondernemers en onderwijs te faciliteren

Door via de Talentenhuizen in te zetten op het wegwerken van knelpuntberoepen in sectoren zoals de haven, bouw, zorg, ...

Door jongeren en andere werkzoekenden te informeren over studie- en beroepsmogelijkheden, zoals we onder meer via landbouweducatie doen, maar ook met We Are Chemistry en de TRANSIT Schoolverlatersdagen.

Belangrijk is dat we iedereen aan het werk proberen te krijgen. Bijvoorbeeld in de sociale/inclusieve economie. Daarbij focussen we op doorstroming naar een baan in de reguliere sector. We zetten daarom erg in op samenwerking met de reguliere sector op verschillende domeinen.

We geven als provincie ook zelf het goede voorbeeld en willen dit nog meer ook in ons eigen beleid integreren. Denk maar aan de sociale economie in de Kolonies, automatische textiellijn bij Kringwinkel Zuiderkempen in Geel, de fietspunten, ...

Om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te stimuleren, werd een project op poten gezet met heuse grensinfopunten tot gevolg. Na afloop willen we daar blijvende aandacht voor hebben om het onze grenswerkers en ondernemers uit het grensgebied te vergemakkelijken.

We hebben niet enkel werknemers nodig, maar ook ondernemers. Daarom willen we het ondernemerschap nog sterker en duurzamer stimuleren. Dat begint bij de jongeren, want de ondernemers van morgen zitten vandaag aan de schoolbanken.

Dat doen we nu al door naast de mini-onderneming ook de Vliegende Startersbrigade van Voka en de award Jonge Antwerpse Ondernemer van het Jaar te ondersteunen om ondernemerschap positief in beeld te brengen.

Tot slot gaan we deze zomer samen met Unizo Provincie Antwerpen op zoek naar de meest ondernemende jeugdbeweging.

Groen en ruimte zijn begrippen die niet alleen belangrijk zijn voor het platteland, maar ook voor de stad/steden. Ze dragen in hoge mate bij tot de levenskwaliteit, niet alleen o.w.v. de luchtkwaliteit.

Beleefbaar groen zorgt voor plaatsen waar mensen kunnen verpozen, maar mekaar ook kunnen ontmoeten. We moeten dat dus koesteren en alle kansen geven.

De provincie Antwerpen doet dat en heeft een paar zeer sterke troeven om nog verder te ontwikkelen, dicht bij de burger en daarin moeten we blijven investeren, omdat iedereen er wat aan heeft !

De eigen provinciale groendomeinen, parken, recreatiedomeinen, ...

Het onroerend erfgoed dat beheerd wordt door Kempens Landschap

De werking van onze regionale landschappen

De manier waarop TPA al die parels toeristisch in de kijker zet

Voorbeeld voor de Kempen:

ontwikkeling van het domein van Het GielsBos tot een volwaardig parkdomein met sportinfrastructuur die ook door derden kan gebruikt worden,

verdere ontwikkeling van de Merode en de Kolonies,

open ruimte als hefboom voor gebiedsontwikkeling zoals bij ARO,

Voorbeelden andere regio's:

- Antwerpen:

- nieuwe groenzone in de stad aan het nieuwe provinciehuis,

kunnen we een rol spelen bij de overkapping van de Ring,

ontwikkeling abdijsite van Hemiksem door Kempens Landschap i.s.m. lokale besturen,

domein Paters Redemptoristen in Essen,

Zusters Franciscanessen Wuustwezel.

Mechelen:

onroerend erfgoed blijven aankopen en economisch herbestemmen met respect voor erfgoed en natuur zoals recent het kasteel in Bonheiden, enz.

Iedereen heeft recht op zo'n openbare plek in het groen in zijn nabijheid om te genieten, tot rust te komen, te ontspannen, ... Ook dat is levenskwaliteit!. De provincie kan een rol spelen door die zelf of als partner mee te ontwikkelen en/of te onderhouden.

Wat hoort hier zeker nog bij ?

Verdere ontwikkeling van het fiets-o-strade-netwerk (en die zo conflictvrij mogelijk maken)

Kansen geven aan landbouwbouwverbreding om zich verder te ontwikkelen (bijv. door promotie van de Korte Keten, ook in en/of naar de stad), vernieuwende initiatieven als stadslandbouw te ondersteunen, en draagvlak te creëren voor land- en tuinbouw als ruimtegebruiker.

Investeren in onze waterhuishouding, zeker met een wisselend klimaat (langere droge periodes, meer plotse felle stortbuien, ...)

De lijsttrekkers

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

Ludwig Caluwé (57 jaar) uit Essen, gehuwd, 3 kinderen

Gedeputeerde voor de provincie Antwerpen sinds 2012

Bevoegd voor o.a. Economie, Financiën, Innovatie, Landbouw, Patrimonium, voorzitter van POM Antwerpen en van het havencentrum

ARRONDISSEMENT TURNOUT

Peter Bellens (53 jaar) uit Herentals, gehuwd, 4 kinderen.

Gedeputeerde voor de provincie Antwerpen sinds 2011.

Bevoegd voor o.a. Sociale Economie, Wonen, Plattelandsbeleid en Europese Samenwerking, voorzitter van Kamp C, provinciaal cultuurhuis de Warande, Het GielsBos, het Gouverneur Kinsbergencentrum en covoorzitter van vzw Kempens Landschap

ARRONDISSEMENT MECHELEN

Lili Stevens (57 jaar) uit Duffel, Gehuwd, 3 kinderen

Lerares in het buitengewoon secundair onderwijs, gemeenteraadslid in Duffel, eerste ondervoorzitter van de provincieraad