Sinds november vorig jaar werkt het gemeentebestuur van Lille samen met de Wechelaars aan een plan voor de dorpskernvernieuwing van Wechelderzande, het Wensbeeld Wechelderzande.

Alle inwoners van Wechelderzande werden in november van 2015 uitgenodigd op een debat. Daar dachten ze mee na over de toekomst van de mobiliteit in Wechelderzande, de groenstructuren in het centrum en de historisch waardevolle gebouwen zoals Hof d'Intere.

De informatie die verzameld werd op het debat, is verwerkt tot een eerste visie die werd besproken op een tweede dorpsdebat in april van dit jaar. Het bureau Omgeving, dat de opmaak van het wensbeeld voor de gemeente in goede banen leidt, startte daarna met de opmaak van het Wensbeeld Wechelderzande.

Dat wensbeeld is nu klaar.

Schepen Marc Herrygers die zelf in Wechelderzande woont, is trekker van het project. "Ik ben zeer blij het wensbeeld aan onze inwoners voor te kunnen stellen. Samen hebben we een lang traject afgelegd om tot deze visie te komen", vertelt de schepen.

"Het wensbeeld zal in fases worden uitgevoerd. We starten volgend jaar met het park rond Hof d'Intere. In een eerste fase zal hier en daar de opgeschoten onderbegroeiing weggehaald worden. Zo wordt het kasteel opnieuw zichtbaar vanaf de straatzijde. De monumentale bomen komen zo beter tot hun recht en het veiligheidsgevoel in het park wordt vergroot.

De vest rond Hof d'Intere wordt terug proper gemaakt en gevoed met regenwater zodat er permanent water in blijft. Voor fiets- en voetgangers worden nieuwe toegangen naar Hof d'Intere voorzien over de vest."

Parkeergaard
Naast Hof d'Intere aan de zijde van de Vendelmansweg komt een 'parkeergaard' voor een 48-tal wagens. Een parkeergaard is een parking met veel groen, omringd door bomen. Auto's parkeren er op een halfzachte verharding met gras. Vanuit de parkeergaard komen rechtstreekse verbindingen met Hof d'Intere. De huidige parking voor Hof d'Intere maakt plaats voor een groenzone.

Er wordt enkel een langsparkeerstrook voorzien voor de bewoners van de Heymansstraat. Het pleintje wordt zo een verlengstuk van het park van Hof d'Intere.

De Heymansstraat en de Pastorijstraat worden autoluwer gemaakt. De Heymansstraat wordt een enkelrichtingstraat van zuid naar noord. In het stukje Pastorijstraat voor Hof d'Intere komt eenrichtingsverkeer van west naar oost. In het stukje Vendelmansweg voor Hof d'Intere wordt de rijrichting omgedraaid van oost naar west.

Dorpshart
Wensbeeld Wechelderzande voorziet een groen dorpshart. Het dorpshart krijgt vorm door de zone rond de kerk verder in te groenen tot een waardige dorpstuin en in verbinding te brengen met Hof d'Intere samen met de pastorijtuin en indien mogelijk de tuin van het voormalige gasthof 'De Keizer'. Trage wegen moeten alle gebieden verbinden.

Tijdens het dorpsdebat is door de bewoners de meerwaarde van een multi-inzetbaar dorpsplein sterk in de verf gezet.

Het dorpsplein kan in de toekomst worden ingezet voor de kermissen, markten en dorpsfestiviteiten. Het noordelijk deel wordt permanent ingericht als parking. Enkel bij ceremonies of grote activiteiten op andere locaties kan op het volledige plein worden geparkeerd.

De oude jongensschool wordt onder meer om bouwkundige redenen afgebroken waardoor er een echt dorpsplein ontstaat. Er wordt een klein nieuw bouwvolume in de noordwesthoek gesuggereerd waardoor de noordelijke rand mooi wordt afgewerkt.

De brede aansluiting van de Vlimmersebaan met de Oostmalsebaan wordt in de toekomst versmald. Hierdoor is er meer ruimte voor caféterrassen en voor enkele langsparkeerplaatsen op de Vlimmersebaan.

De as van de Heymansstraat wordt verlegd richting kerk zodat er aan de zijde van de kleinhandelszaken ruimte vrijkomt voor kortparkeren en caféterrassen.

Vrachtwagens uit het centrum
Volgens de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt de N153 Wechelderzande-Malle (Oostmalsebaan en Gebroeders De Winterstraat) omgevormd tot een lokale weg.

Dit zal zeker niet in de nabije toekomst gebeuren, maar wanneer het zover is, kan ook het profiel van de weg worden aangepast. Het vrachtwagenverkeer kan dan geweerd worden uit het centrum.

Den Hert
Den Hert maakt deel uit van de historische structuur van Wechelderzande. In Den Hert staat tevens de oudste woning van het dorp. De monumentale bomen ter hoogte van de afsplitsing krijgen meer ruimte. Deze groene ruimte wordt afgewerkt met een zitbank waardoor een nieuwe buurtplek ontstaat. Er wordt eveneens een nieuwe boom geplant die op zijn beurt kan uitgroeien tot een monumentale boom wanneer één van de huidige reuzen aftakelt.

Het haaks parkeren rond de oude bomen verdwijnt en wordt vervangen door langsparkeren op de Pulsebaan. De doodlopende westelijke aftakking wordt een woonerf waar auto's te gast zijn.

Het nieuwe buurtpleintje legt de nadruk op een aangename en veilige ruimte voor fietsers en voetgangers en versterkt het traag netwerk.

Verenigingen en patrimonium
In Wechelderzande speelt het verenigingsleven een belangrijke rol speelt. De functie van de meeste gebouwen waar verenigingen zijn gehuisvest wordt in het wensbeeld herbekeken of geoptimaliseerd. Die gebouwen zijn de oude maalderij, Hof d'Intere, de kerk en de pastorij. Voor Hof d'Intere wordt er een belangrijkere rol weggelegd.

Fasering deelgebieden
Het wensbeeld zal gefaseerd worden uitgevoerd. Eerst wordt het park aan Hof d'Intere opgewaardeerd en wordt de parkeergaard naast het hof aangelegd. Daarna kan de parking voor Hof d'Intere worden omgevormd tot een groene ruimte.

De heraanleg van het dorpsplein en de Vlimmersebaan is een volgende fase. Voor de heraanleg van de drukke gewestweg is het Agentschap Wegen en Verkeer eerst aan zet. In de toekomst kan de doortocht overgedragen worden aan de gemeente waarna de gewenste versmalling kan worden doorgevoerd.

Den Hert en de Pulsebaan zitten momenteel in een rioleringsproject van Infrax. Het wensbeeldontwerp wordt mee opgenomen bij de herinrichting van de buurt.'