De werken in het centrum van Wiekevorst zijn beëindigd. In april 2018 startten Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, Aquafin en Pidpa met rioleringswerken. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel geïnstalleerd, waarbij het regenwater van het afvalwater gescheiden werd.

Verschillende nutsmaatschappijen maakten van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen te doen. Daarna vernieuwden we de wegenis.
En nu, anderhalf jaar later, zijn de werken in het centrum van Wiekevorst volledig afgerond.

Gewijzigde verkeerssituatie

Het centrum is heringericht met meer ruimte voor de bewoners en bezoekers. Om de veiligheid te verhogen is de snelheid in Wiekevorst-Dorp beperkt tot 30 km/u. Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd uit het centrum. Fietsers en gemotoriseerd verkeer delen de rijbaan. Bij het inhalen van fietsers moet steeds een zijdelingse afstand van minimaal één meter gerespecteerd worden.

Parkeermogelijkheden

Ook het parkeeraanbod is anders georganiseerd. We overlopen hieronder enkele situaties:

TUSSEN MORKHOVENSEWEG EN KERK

Het openbaar domein is opgedeeld in een centrale rijbaan met aan beide zijden een voetpad. In deze zone is parkeren op de rijbaan toegelaten:
- Rechts ten opzichte van de rijrichting
- Zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan
- Evenwijdig met de rand van de rijbaan, tenzij anders aangeduid op het terrein

Op een aantal plaatsen zijn parkeervakken aangebracht. De parkeervakken herken je door een ander materiaalgebruik. Ter hoogte van deze plaatsen mag je niet parkeren op de rijbaan omdat je daardoor de toegang tot een buiten de rijbaan gelegen parkeerplaats belemmert.
Uiteraard is het bewoners toegelaten op hun privaat eigendom te parkeren.

ZONE ROND DE KERK

Rond de kerk zijn parkeerplaatsen aangelegd, loodrecht op de rijbaan. Deze plaatsen zijn duidelijk herkenbaar. Voertuigen moeten binnen deze vakken geparkeerd worden. Het gebruik van deze parkeerplaatsen geniet de voorkeur, zeker als je van plan bent om langere tijd in het centrum te vertoeven.

Een aantal van deze plaatsen is voorbehouden voor voertuigen van personen met een beperking.

In de zone in het verlengde van de Dalstraat tot aan het Gildenhuis is het toegelaten om, in afwijking van het algemene reglement, te parkeren op het trottoir. Aangezien er geen parkeerplaatsen zijn gemarkeerd, moet dit parkeren parallel met de rijbaan gebeuren. Hierbij moet steeds voldoende ruimte, minimaal 1,5 meter, vrijgelaten worden voor voetgangers zodat die op een veilige manier langs de gevelzijde kunnen passeren.

TUSSEN KERK EN HERENTHOUTSEWEG

In dit gedeelte mag je parkeren op de rijbaan, tenzij anders aangeduid door een verbodsbord. Je mag uiteraard ook parkeren in de afgebakende parkeervakken. Hier geldt bijkomend een parkeerduurbeperking van twee uren op werkdagen tussen 9 en 18 uur. Deze zones worden aangeduid door de nodige verkeersborden.
Wanneer je wat langer blijft, kan je best gebruikmaken van de parking nabij het kruispunt met de Herenthoutseweg.