U bent hier

Cultuurraad en sportraad niet opgezet met voorstel nieuwe adviesstructuur : 'Schepencollege neemt loopje met procedures'

Herentals
18.09.2019 - 08.27u
Door: Mark Jaspers

Dinsdagavond presenteerden het Herentalse stadsbestuur en de stedelijke administratie in de Lakenhal hun ontwerp voor de herstructurering van de adviesraden.

'De Herentalse cultuurraad en sportraad zijn helemaal niet opgezet met dit voorstel voor nieuwe adviesstructuur', zegt Bart Wynants voorzitter cultuurraad, ook namens de sportraad.

'Dit komt er op neer dat de 13 bestaande adviesraden eind dit jaar zullen worden ontbonden om in 2020 vervangen te worden door 3 zogenaamde "strategische ateliers".

Deze zullen advies organiseren rond respectievelijk stadsplanning, zorg en welzijn en vrije tijd.'

'Participatie in de praktijk : nooit in overleg met de raden'

'De nieuwe structuur kwam tot stand na een participatief traject dat plaatsvond in mei en juni van dit jaar. Voorafgaandelijk werd echter nooit in overleg met de raden een analyse gemaakt van hun werking en in de loop van het traject werd noch de organisatoren, noch de deelnemers ooit het opheffen van de raden ter sprake gebracht.

Veel  deelnemers vonden bovendien dat de inspraak te oppervlakkig verliep en dat er geen kans werd geboden om echt concrete en relevante voorstellen aan te brengen.

De cultuurraad nam vervolgens zelf het initiatief om deze en andere bedenkingen op papier te zetten en aan het schepencollege over te maken.

Er werd gevraagd om een bijkomende participatieve vergadering te organiseren.

De cultuurraad wees ook op het belang van een structurele vertegenwoordiging van het verenigingsleven en trachtte duidelijk te maken dat het engagement van vrijwilligers in de adviesraden meestal een sterk, maar specifiek engagement voor een specifieke sector betrof en dat het samenvoegen van raden – toen niet meer dan een hardnekkig gerucht – in dat opzicht dan ook geen goed idee zou zijn.

Er werden ook een aantal concrete voorstellen aangereikt om bepaalde doelstellingen te realiseren.

Het document van de cultuurraad kan worden geraadpleegd op www.cultuurraadherentals.be.

Aan de vragen en bedenkingen in dit document werd verder geen gevolg gegeven.'

Breder gedragen adviezen?

'De nieuwe "strategische ateliers" zullen worden samengesteld uit 12 leden, waaronder een sectormanager uit de stedelijke administratie en een waarnemend schepen. Ze krijgen niet als taak om advies te geven, maar om advies te organiseren.

Aan de sport- en cultuurraad, elk met een dagelijks bestuur van 10 tot 15 leden, zal worden gevraagd om 1 enkele vertegenwoordiger voor het "strategisch atelier vrije tijd" af te vaardigen. De andere vrijwilligers worden – wellicht enkel spreekwoordelijk – bedankt voor bewezen diensten. Dit alles zou dan moeten leiden tot een breder gedragen advies.'

'De stem van de verenigingen??'

Verder staat er te lezen : 'Het "strategisch atelier" krijgt een "vrijheid van invulling" en kan ad hoc werkgroepen oprichten of volksvergaderingen organiseren met als taak om een advies te formuleren rond een bepaald thema.

Door deze "vrijheid van invulling" voorziet het nieuwe systeem echter enkel in een boven-bouw, zonder enige fundering. Voor de basis van de adviesverlening geldt immers: "alles kan en niets moet".

Er is geen garantie voor en absoluut geen continuïteit in de vertegenwoordiging van het verenigingsleven.

Er zijn geen raden meer die een band onderhouden met de Herentalse verenigingen en die de tijd en het uitgesproken engagement hebben om naar de grote en kleine - maar vaak o zo belangrijke – beslommeringen van deze verenigingen te luisteren om ze vervolgens in de vorm van adviezen naar het beleid over te brengen.

'Onvoldoende affiniteit voor het Herentalse verenigingsleven'

'De Herentalse Cultuurraad en de Herentalse Sportraad zijn dan ook van mening dat de nieuwe adviesstructuur onvoldoende doordacht is en dat ze werd opgesteld door mensen met onvoldoende affiniteit voor het Herentalse verenigingsleven.

Een verruiming van de basis voor adviesverlening is nodig, maar voor sport en cultuur blijft het verenigingsleven een belangrijke en niet te verwaarlozen pijler.

De adviesraden hopen bijgevolg dat het beleid nog tot inkeer zal komen en een structurele vertegenwoordiging van het verenigingsleven opnieuw een plaats zal willen geven in de nieuwe adviesstructuur', besluit Bart Wynants.

De adviesraden hopen dat het stadsbestuur nog tot inkeer zal komen. De nieuwe structuur komt volgende maand op de gemeenteraad. Het schepencollege hoopt begin volgend jaar met de nieuwe regeling van start te gaan.

'Voorstel van N-VA-sportschepen'

Naar verluidt gaat het om een voorstel van de N-VA-sportschepen die afkomstig is van Kasterlee. 'Dit is een dom, burlesk en waanzinnig voorstel', klinkt het bij een pak cultuur- en sportverenigingen.  'De N-VA-schepen is bekend voor haar misplaatste 'goed-nieuws-shows' zonder inhoud, en vooral haar fake news.'

Wordt vervolgd.

Straks meer.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto