De Antwerpse Deputatie heeft vandaag de stedenbouwkundige vergunning van de NV Sus Campiniae unaniem goedgekeurd. De Deputatie volgde hierbij het gunstige advies van verschillende adviesinstanties. Het project vormt een belangrijke economische meerwaarde en betekent de creatie van minstens 100 nieuwe jobs in de regio.

Investering met economische meerwaarde

De NV Sus Campiniae (www.sus-campiniae.be) is opgericht vanuit een samenwerking tussen de groep Vanden Avenne en de groep Noordvlees Van Gool. De bouw van een moderne slachterij door de NV Sus Campiniae op het industrieterrein van Oevel ondersteunt de verdere groei van beide groepen.

Reeds voor deze samenwerking was in 2012 door Bens NV (onderdeel van de Vanden Avenne Groep) beslist haar bestaande slachthuis De Lokery te verhuizen van Lokeren naar Oevel. Een van de redenen hiervoor is dat Bens NV op het industrieterrein in de Nijverheidsstraat in Oevel al een varkenssnijderij en diepvriesinstallaties heeft.

De investering in een moderne slachterij aanpalend hieraan op dezelfde site vormt een logische stap op dit industrieterrein dat zelfs toegankelijk is voor Seveso-bedrijven, wat het slachthuis niet is. Het project omvat een investering van 30 miljoen euro, creëert minstens 100 nieuwe banen en betekent aldus een belangrijke economische meerwaarde voor de regio.

Adviesinstanties geven gunstig advies aan Antwerpse Deputatie

Op 3 juli 2015 tekende de NV Lokery beroep aan tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo (8 juni 2015).

Naar aanleiding van het beroep hebben diverse adviesinstanties de nodige onderzoeken opgestart. Deze onderzoeken wezen uit dat er geen bezwaren zijn om het nieuwe slachthuis te bouwen op het industrieterrein Oevel.

Op basis van het gunstige advies van deze adviesinstanties, heeft de Antwerpse Deputatie beslist om de stedenbouwkundige vergunning unaniem toe te kennen.

De NV Sus Campiniae, de vennootschap die uiteindelijk zal instaan voor de uitbating van het slachthuis, is opgelucht over deze beslissing en opgetogen met het vertrouwen dat de Antwerpse Deputatie in het project te Oevel stelt.

"Het unieke project Sus Campiniae betekent een belangrijke economische meerwaarde voor de regio. Wij streven ernaar om dit nieuwe slachthuis te bouwen met respect voor het milieu en de buurtbewoners, met wie wij een duurzame relatie wensen op te bouwen. Vanuit die optiek gaan wij zorgen voor een maximale voorkoming van enige hinder," zeggen Dirk Nelen en Dany Cornelis van de NV Sus Campiniae.

"Als er op een industrieterrein en voldoende verwijderd van de bevolking al geen slachthuis mag komen, mag het nergens komen. Wij zijn dan ook blij met de redelijke beslissing van de Antwerpse Deputatie" vervolgen Dirk Nelen en Dany Cornelis.

Bouw op een industrieterrein

Op basis van het gewestplan hebben de verschillende adviesinstanties in hun rapporten benadrukt dat het nieuwe slachthuis in een industriegebied zal gebouwd worden en op voldoende afstand van het woongebied.

Ook is de site ruim genoeg om de activiteiten van het nieuwe slachthuis te ondersteunen. Op deze industriesite zal het slachthuis tevens omringd worden door andere bedrijven waaronder zelfs 3 Seveso-bedrijven, wat het slachthuis niet is.

'De NV Sus Campiniae wil tot slot benadrukken dat het de impact op de buurt tot een minimum wil beperken en engageert zich er daarom toe om erover te waken dat het slachthuis gebouwd wordt conform de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, die verleend werd op 22 juli 2015'