De Deputatie van de provincie Antwerpen besliste dat woonproject Zillelande opnieuw een verkavelingsvergunning krijgt.

In november 2021 leverde het college van burgemeester en schepenen een vergunning af voor dit woonproject met een publiek park van 1 hectare en 350 wooneenheden.

Tegen deze vergunning werd door een aantal buurtbewoners een beroepsprocedure ingesteld bij de Deputatie. Na een grondig dossieronderzoek bevestigt de Deputatie de afgeleverde verkavelingsvergunning.

De verkavelingsvergunning is voor de eigenaar een noodzakelijke stap om stedenbouwkundige vergunningen te kunnen aanvragen voor de verschillende fases van dit grootschalige woonproject in de stationsomgeving.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren '70 verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval.

De volledige site staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren. De afgelopen twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag. Deze boden weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving.

Duurzame woonbuurt

De nieuwe eigenaar CORES Development wil de site omvormen tot één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden.

In tegenstelling tot het masterplan is er nu geen ruimte meer voorzien voor grote winkels. Het vermijden van 8.000 m² bijkomende retail beperkt drastisch de verkeersbewegingen van en naar de site én vermijdt het risico op bijkomende concurrentie voor het handelscentrum.

Creatieve architectuur

Het college van burgemeester en schepenen vroeg in zijn beslissing over de verkavelingsvergunning om kwaliteitsvolle en creatieve ontwerpen uit te werken voor de verschillende woongebouwen.

Deze voorwaarde wordt door de Deputatie hernomen. Naast de variatie in het architecturaal ontwerp moeten de verschillende gebouwen een samenhangend en harmonieus geheel vormen. De woontoren met 12 bouwlagen verdient daarbij extra aandacht.

Dit moet een echte blikvanger vormen in de stationsomgeving. Deze woontoren wordt strategisch op de site ingeplant zodat er geen risico is op inkijk naar omwonenden. In het voorjaar van 2021 werd het volledige masterplan door de projectontwikkelaar publiek voorgesteld. In het najaar volgde nog een infomarkt ter plaatse.

Groenpark met trage verbinding

Het project omvat ambitieuze doelstellingen op vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit. Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens.

Na realisatie wordt het publieke park overgedragen aan het gemeentebestuur. Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan toekomstig doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.

Lopende vergunningsaanvraag

Om de verschillende gebouwen en het publieke park stapsgewijs te realiseren, deelde CORES Development met de aanvraag voor een verkavelingsvergunning de volledige site op in 13 loten (2 voor het park en wegenis, 7 loten voor gebouwen, 4 loten voor ondergrondse parkings).

De aanvraag omvatte eveneens de afbraak van alle gebouwen, inclusief de bestaande verhardingen, én het bouwrijp maken van de site. Ook voor de aanleg van de publieke infrastructuur werd met dit dossier een omgevingsvergunning aangevraagd.

Het gaat dan concreet over de rioleringswerken en de aanleg van nutsvoorzieningen, de aanleg van groenzones, het aanplanten van bomen en het plaatsen van straatmeubilair en verlichting. Ook het aanbrengen van reliëfwijzigingen om in het publiek park heuvels en een vijver te creëren, zat in deze vergunningsaanvraag vervat.

Beroepsprocedure Deputatie

Na het afleveren van de verkavelingsvergunning door de gemeente, stelden een aantal buurtbewoners een beroepsprocedure in bij de Deputatie van de provincie Antwerpen.

Het project werd betwist op vlak van schaalgrootte, privacy, inpasbaarheid in de omgeving en mobiliteitseffecten. Naar aanleiding van deze bezorgdheden ging CORES Development in overleg met de buren, en deed nog een aantal wijzigingen aan het dossier.

Wat nu?

De beslissing van de Deputatie is finaal. De enige beroepsmogelijkheid is de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze instantie oordeelt niet inhoudelijk over het project, maar controleert of alle procedures correct gevolgd werden.

De stapsgewijze realisatie van de in totaal 9 verschillende gebouwen – inclusief de ondergrondse parkeerkelders – zullen deel uitmaken van andere aanvraagprocedures. Een fase kan pas gerealiseerd worden wanneer hiervoor de vereiste omgevingsvergunning worden afgeleverd.

In het huidige dossier van de eigenaar is indicatief sprake van 4 voorziene fases:

- Fase 1: bouwrijp maken van westelijke zone -  Fase 2: aanvraag en bouw eerste 4 meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg -  Fase 3: bouwrijp maken van oostelijke zone - Fase 4: bouw resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg

De karting Mol in Action blijft nog tot minstens het einde van dit jaar geopend, zo bevestigt Cores Development.'