De Deputatie van de provincie Antwerpen legt het negatief advies van het gemeentebestuur naast zich neer en geeft een milieuvergunning aan het windturbineproject dat Ecopower wilt realiseren in de bossen van SCK-CEN en Vito. Het gemeentebestuur bestudeert de komende weken de motivatie van de beslissing van de Deputatie.

Het dossier handelt over de bouw en exploitatie door Ecopower van acht windturbines in bossen van het SCK-CEN en Vito. Ecopower wenst deze turbines in twee rijen te bouwen ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals, tussen Sas VI en Sas VII.

Beroep aantekenen?

Het recht om beroep aan te tekenen, geldt voor elke burger of groepering die zich in het dossier benadeeld voelt. Dit moet volgens een strikte procedure gebeuren binnen de dertig dagen na de bekendmaking van de beslissing. De beslissing werd met de gekende gele borden aangeplakt, waarbij woensdag 21 mei als startdatum geldt voor de periode waarbinnen beroep kan worden aangetekend. Om beroep te kunnen aantekenen moet je onder andere een attest aanvragen bij onze gemeentelijke milieudienst. Het beroep zelf dien je in bij de Vlaams minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8 in 1000 Brussel.

Daarnaast moet je 6,20 euro storten op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 met als rekeninghouder AMINAL-BESTUUR Milieuvergunningen. Vermeld bij je betaling ‘VLAREM-dossiertaks’ en voeg een betalingsbewijs toe aan je beroepsdossier.  

 

Negatief advies gemeente

Het gemeentebestuur gaf een negatief advies over de milieuvergunning. We vinden dat er voor dit dossier absoluut een uitgebreid Milieueffectenrapport moet worden opgesteld. We spreken hier over acht windturbines met een rotorhoogte van 200 meter. Nergens in Vlaanderen staan windmolens van dergelijke schaalgrootte. Zonder dit Milieueffectenrapport is het onmogelijk om objectief te oordelen over de impact van dit project op mens en milieu.

Gevolgen?

Het toekennen van de milieuvergunning geldt onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Hierover heeft de Vlaamse overheid nog niet beslist. Het gemeentebestuur heeft ook hier met een uitgebreide motivatie negatief geadviseerd. Het project kan pas gerealiseerd worden als de initiatiefnemer definitief over een milieuvergunning én een stedenbouwkundige vergunning beschikt.