Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deputatie verleent omgevingsvergunning voor vervangen Neteleiding Mol

De deputatie van de provincie Antwerpen verleent aan Belgoprocess een omgevingsvergunning om de Neteleiding te vervangen. De leiding voert gezuiverd bedrijfsafvalwater af van site 2 van Belgoprocess naar de Molse Nete.

Dit is momenteel een asbestcementleiding en wordt op het bestaande tracé vervangen door een kunststofleiding. De werken verlopen in 5 fases, van 2024 tot 2028, telkens in de zomermaanden. Deze vergunning was noodzakelijk om de werken in 2024 te kunnen opstarten.

De Neteleiding is een ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater afvoert naar de Molse Nete. De leiding is onmisbaar voor de werking van de nucleaire reactor BR2 van SCK-CEN, alsook voor de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess.

Waar loopt de leiding?

De leiding loopt van site 2 van Belgoprocess naar het lozingspunt ter hoogte van Ezaart in de Molse Nete. De totale lengte van de leiding is 10 kilometer. De leiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied. Op sommige plaatsen grenst deze ook aan bebouwde percelen of loopt deze onder bestaande verharde wegen.

Waarom vervangen?

De huidige Neteleiding is al 67 jaar in dienst. De leiding werd in 1956 voor het eerst in gebruik genomen. Net zoals vele bouwmaterialen uit die periode bestaat de leiding uit asbestcement. De strenge wetgeving verplicht Belgoprocess tot het vervangen van de bestaande leiding. Zo wordt de leiding op het bestaande tracé stapsgewijs vervangen door een kunststofleiding in HDPE.

Hoe verloopt het vernieuwingsproject?

Het vervangen van de Neteleiding Mol verloopt noodgedwongen in verschillende fases, telkens tijdens de zomermaanden. De ingenieurs van Belgoprocess voorzien vijf verschillende fases in de periode tussen 2024 en 2028. Afhankelijk van de precieze fase kunnen de werkzaamheden tijdelijk hinder veroorzaken voor de bewoners van het tracé. Dat geldt zeker voor de werken in de jaren 2027 en 2028. Verdere informatie over de loop van de werken volgt in aanloop naar de start van de werkzaamheden.

Transparante communicatie

Het vervangen van de Neteleiding vormt voor alle betrokkenen niet alleen een technische en organisatorische uitdaging. Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur willen dit noodzakelijk project uitvoeren met een maximale transparantie en intensieve communicatie met alle betrokken doelgroepen. 

Deel dit artikel