De deputatie van de provincie Antwerpen verleent geen vergunning voor de realisatie van een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. De deputatie volgt de argumentatie van het gemeentebestuur om de aanvraag niet te vergunnen. Tijdens het openbaar onderzoek liepen honderden bezwaarschriften tegen de windturbine binnen.

Van 21 januari tot en met 19 februari 2021 liep een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van een vierde windturbine op industrieterrein Berkebossen. De vierde turbine staat volgens het aanvraagdossier centraal ingeplant op de bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel. Ook de drie bestaande windturbines op industrieterrein Berkebossen zijn van Luminus.

De bijkomende vierde turbine zou bij realisatie een tiphoogte krijgen van 200 meter, wat 50 meter hoger is dan de bestaande turbines van een vorige generatie. Luminus zorgde in samenspraak met het gemeentebestuur voor een uitgebreide informatieronde tijdens het openbaar onderzoek.

Alle omwonenden in een straal van 800 meter rond de windturbine ontvingen een brief met extra informatie. Wie wenste kon deelnemen aan een videovergadering.

Eigen studie

Naast de organisatie van het openbaar onderzoek krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om binnen een specifieke termijn zelf een advies te formuleren over de plannen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 25 februari om een negatief advies te geven.

Zo heeft de tiphoogte van 200 meter een zeer grote impact op de directe omgeving en wijkt deze hoogte te sterk af van de drie andere windturbines. Daarnaast heeft deze vierde turbine een negatieve visuele impact op zowel het casino (een beschermd monument) als de citéwijk (onroerend bouwkundig erfgoed).

Tenslotte staat deze vierde turbine onvoldoende in lijn met het kanaal en de overige drie turbines. Dit vergroot de storende visuele impact voor de bewoners van de nabijgelegen woonwijken.

Deputatie beslist

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkte zich evenwel tot adviesverlening. De deputatie van de provincie Antwerpen beslist finaal over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

De deputatie verleent geen vergunning en volgt hiermee het negatieve advies van het gemeentebestuur. Na deze negatieve beslissing bestaan er nog steeds beroepsmogelijkheden voor de initiatiefnemer(s).

Meer info

dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be

milieudienst, 014 33 07 36, milieudienst@gemeentemol.be