Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deputatie weigert vergunning voor woonproject Melkerij in Mol Achterbos

De deputatie van de provincie Antwerpen weigert een omgevingsvergunning te verlenen voor het woonproject Melkerij in Achterbos.

De deputatie stelt dat de mogelijke milieueffecten van de bronbemaling die nodig is om het gebouw met een ondergrondse garage te realiseren, onvoldoende onderzocht werden.

Hierdoor acht de deputatie de zogeheten MER-screening als onvolledig, waardoor er geen vergunning verleend wordt. MER staat voor milieueffectenrapport.

Het college van burgemeester en schepenen Mol verleende begin dit jaar wel een omgevingsvergunning onder specifieke voorwaarden. Een buurtbewoner ging in beroep tegen deze beslissing, waardoor de deputatie als beroepsinstantie een eigen analyse en beoordeling maakte van het ingediende dossier. Het ontbreken van een voldoende uitgewerkte MER-screening vormt voor de deputatie de argumentatie om geen vergunning te verlenen.

Lange voorgeschiedenis

De beslissing van de deputatie is de volgende stap in een lange voorgeschiedenis van woonproject Melkerij in Achterbos. Nadat het eerste project door het gemeentebestuur geweigerd werd, diende de projectontwikkelaar in het voorjaar van 2022 een aangepast plan in.

Goedgekeurd

Deze tweede aanvraag bevatte minder appartementen met maximum drie bouwlagen, terwijl in het oorspronkelijke plan voor het middelste gebouw nog een extra bouwlaag voorzien was. Het college van burgemeester en schepenen oordeelde dat het project voldeed aan alle voorwaarden voor kwaliteitsvolle woonverdichting in de dorpskern van Achterbos. Het openbaar onderzoek leidde tot 26 bezwaarschriften, een derde minder dan tijdens het eerste openbaar onderzoek.

Project?

De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedroeg 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de laatste aanvraag was ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wilde de projectontwikkelaar in totaal 37 appartementen creëren (in plaats van 39 appartementen) en 9 woningen. In totaal ging het om 46 woongelegenheden.

Wat nu?

Het dossier zoals het ingediend werd is met deze beslissing volledig van de baan. Het initiatief ligt nu bij de projectontwikkelaar en/of eigenaars om te beslissen of er al dan niet een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Dan volgt opnieuw een openbaar onderzoek en oordeelt het college van burgemeester en schepenen Mol over de ingediende vergunningsaanvraag.

Deel dit artikel