De afgelopen jaren werden er tussen de politiezone en de scholengemeenschap diverse afspraken gemaakt over het verzekeren van veiligheid in en rond de scholen.

'Het verkeerstoezicht vormde hier de meest zichtbare component van. Andere initiatieven gingen over de aanpak van overlast, drugsproblematiek, jeugddelinquentie, de scholenagent, ...', zegt vastberaden Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

'Nu was de tijd rijp om een stapje verder te gaan en om dit alles te actualiseren, te bundelen en te formaliseren in een scholenprotocol voor kleuter, lagere en middelbare scholen zodat de wederzijdse verwachtingen voor iedereen duidelijk afgestemd zijn en om te komen tot een integrale en geïntegreerde aanpak van de diverse veiligheidsproblemen.

Onze politiezone nam hierbij de regie in handen en werkte dit samen uit met de betrokken partners uit het onderwijsveld. Het resultaat ervan werd gebundeld in het 'Scholenprotocol-politie'.

Aanvullend heeft ook het parket samen met de middelbare scholen en de politie een draaiboek en engagementsverklaring uitgewerkt, specifiek gericht op de aanpak van strafbare feiten gepleegd door minderjarigen, namelijk het 'Scholenprotocol-parket'.

Vandaag werden de twee protocollen door de betrokkenen officieel ondertekend.

10.000 leerlingen in kleuter-, lager en middelbaar onderwijs

'Op het grondgebied van onze politiezone zijn tientallen scholen, waaronder ook één hogeschool en een campus van de KULeuven.

De kleuter, lagere en secundaire scholen onderwijzen samen meer dan 10 000 leerlingen.

Zij vormen de doelgroep van deze twee scholenprotocollen. Met de studenten van Thomas More en de KUL campus Geel loopt een vergelijkbaar traject, specifiek voor deze doelgroep.

De politiezone wil mee bouwen aan een veilige schoolomgeving waarin iedereen zich veilig voelt en zich optimaal kan ontplooien.'

Uitgebreide thema's

'In het Scholenprotocol-politie worden de aanspreekpunten bij de politiezone nog eens bekend gemaakt.

Verder worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk gesteld over verschillende uiteenlopende onderwerpen zoals verkeersveiligheid, zelfdoding, onrustwekkende verdwijningen, noodopvang voor minderjarigen, spijbelen, overlast, initiatieven op vlak van preventie en participatie, enkele specifieke samenwerkingsvormen en strafbare feiten gepleegd door minderjarigen.'

Vlotte samenwerking

'We zijn ervan overtuigd dat deze scholenprotocollen de goede samenwerking tussen politie, scholen en parket nog zal verbeteren en dat de verschillende partners elkaar sneller dan ooit zullen vinden om veiligheidsproblemen integraal aan te pakken zodat een veilige schoolomgeving voor elk kind kan geboden worden', besluit Dirk Van Aerschot.