'Namens alle zorgverleners willen we alle Kempenaren uitdrukkelijk bedanken voor de vele steunbetuigingen, het aanbod van vrijwilligers alsook de vele giften van de afgelopen week', zegt Dr. Stefan Teughels, voorzitter van het VHKZ.

'In deze uitzonderlijke tijden blijkt over welke uitzonderlijke mensen de Kempense regio beschikt. Dit doet ons echt deugd! (bekijk onderaan dit artikel de video met de AZ coronabusters).

Via deze open brief willen wij alle Kempenaren informeren over de genomen acties door onze organisaties. Onze regio is voorlopig een van de meer getroffen regio's van het land door het Covid-19 virus.

Alle zorgactoren en verschillende overheden in de Kempen namen alvast de voorbije weken ongeziene maatregelen in de strijd tegen Covid-19 of het Corona-virus. Hieronder een overzicht.'

Ziekenhuizen

'De ziekenhuizen kregen de opdracht van de overheid om capaciteit vrij te maken voor Covid-19 patiënten. Niet-dringende ingrepen, opnames, onderzoeken en consultaties werden geannuleerd.

Dankzij de inzet van alle artsen en ziekenhuismedewerkers van de 4 Kempense ziekenhuizen (Mol, Geel, Herentals en Turnhout) werden alle campussen op 1 week tijd omgetoverd tot professioneel ingerichte opvangcentra voor Covid-19 patiënten.

De focus kwam hierbij te liggen op vier specifieke realisaties:

1. omvorming van gewone hospitalisatie-afdelingen tot specifieke – van elkaar gescheiden – afdelingen voor Covid-besmette en Covid-verdachte patiënten;
2. forse uitbreiding (verdubbeling) van het aantal beschikbare bedden voor intensieve zorgen en extra beademingscapaciteit;

3. drastische beperking van de toegang tot het ziekenhuis voor bezoek en dringende
afspraken, opnames en afspraken, inclusief checkpoints met extra controles;
4. herorganisatie van de dienst spoedgevallen om Covid-verdachte patiënten te scheiden van 'gewone' spoedgevallen.

Zorgverleners worden extra opgeleid om te kunnen vervangen waar nodig, artsen vormen teams die in beurtrol klaar staan om gespecialiseerde zorg te leveren. Infrastructuur en apparatuur worden aangepast en uitgebreid om voldoende capaciteit te creëren bovenop het normale aanbod.

Dagelijks is er overleg tussen de verantwoordelijken van de crisiscellen van ieder ziekenhuis, zowel op provinciaal niveau als tussen de 4 Kempense ziekenhuizen.'


Huisartsen en de oprichting van Fysieke Triagecentra

'Om een betere stroomlijning van risicopatiënten voor de huisartsen mogelijk te maken hebben de huisartsen van de Zuiderkempen verschillende triagecentra in onze regio geactiveerd (Fysieke Triagecentra in Geel, Herentals, Mol en Westerlo).

Deze triagecentra, bemand door huisartsen en versterkt door vrijwilligers, zijn alleen toegankelijk na afspraak via een huisarts.'

Continu wachtsysteem 24/24 tot eind mei

'Een volgende stap is dat de huisartsen in een continu wachtsysteem overschakelen tot eind mei waarbij ze hun werk organiseren over de wachtposten voor niet-Covid pathologie en over de triagecentra voor de fysieke Covid-triage.

Dr. Stefan Teughels, voorzitter van het VHKZ en initiatiefnemer licht verder toe: "De wachtpost zal in dit systeem ook in de week 's avonds en 's nachts geopend worden.

Overdag tijdens week en weekend zal er bijkomend ook een rijdende Covid-wacht worden ingesteld.

Hiermee kan de rijdende arts van wacht vervoerd worden inclusief de nodige beschermingskledij om zijn/haar taak naar behoren uit te voeren.

Door een eenvormig systeem te installeren kunnen de huisartsen op een makkelijke manier opschalen of downsizen.

Tijdens het weekend werd er een callcenter opgericht waar het wachtpostnummer zal toekomen en waar een team van calltakers, met als backup een aantal huisartsen, de telefonische triage zal doen.

Veel dank hierbij aan de verschillende gemeentebesturen voor de ondersteuning bij deze extra activiteiten. Zonder hun hulp was dit niet mogelijk."

In de regio Turnhout werden in de verschillende gemeenten of wachtdienstonderdelen triageposten opgericht in samenwerking met de lokale gemeentebesturen.

Zo zijn er triageposten in Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk, Vosselaar, Beerse, Merksplas, Hoogstraten, Ravels en Baarle Hertog.

De telefonische inschatting gebeurt nog steeds via de eigen huisarts.

Enkel deze kan de afspraken in de lokale triagepost inplannen. Op weekavonden is momenteel nog steeds de gewone weekwacht functioneel.

Vanaf maandag 30/3 zal de wachtpost van Turnhout ook tijdens weekavonden geopend zijn en zal de continuïteit voor de hele regio vanuit deze centrale locatie verzorgd worden.

Tijdens het weekend wordt er, naar analogie met de Zuiderkempen, gebruik gemaakt van een callcenter dat eveneens bemand wordt door personeel van het stadsbestuur van Turnhout en enkele huisartsen.

Aan de wachtpost worden alle luchtweginfecties strikt gescheiden van de andere pathologie en worden deze onderzocht in speciaal hiervoor ingerichte containers. Immobiele patiënten worden op huisbezoek ingeschat, volgens een vast protocol om het transmissiegevaar zo beperkt mogelijk te houden.

De plannen om op te schalen en vanuit een groter centraal triagecentrum te opereren zijn klaar en als de draagkracht van de verschillende lokale triageposten overstegen wordt, kan er op elk moment omgeschakeld worden.

Daarnaast verzamelen gemeenten extra maskers en andere materialen in, leggen ze lijsten aan van vrijwilligers die de ziekenhuizen in geval van uiterste nood kunnen helpen bij vooral logistieke en ondersteunende opdrachten.

Artsen die niet in het ziekenhuis werken, bieden zich spontaan aan om de
artsenteams te komen versterken. Gemeenten en eerstelijnszones bereiden bovendien de opstart voor van zogenaamde schakelzorgcentra in de regio.

Deze centra dienen te zorgen voor de opvang van personen die uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen, maar nog niet direct thuisopvang hebben. Deze buffer dient – indien nodig – te worden voorzien om voldoende capaciteit in de ziekenhuizen vrij te houden voor de opvang van zowel Covid-patiënten als andere dringende opnames.

Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis in de Kempense regio gericht aanpakken door een geïntegreerde werking van eerstelijnszorgverstrekkers en ziekenhuizen, met ondersteuning van de lokale overheden.

Samen staan we sterk en blijf vooral gezond.'

Open brief aan alle Kempenaren namens de 4 Kempense ziekenhuizen en de vertegenwoordigers van de Kempense huisartsen. Namens Huisartenkring Regio Turnhout, Huisartsenkring Zuiderkempen, AZ Geel, AZ Herentals, HH Mol, AZ Geel, Sabine Op de Beeck, Wim Schippers, Stefan Teughels, Jan Flament, Jo Leysen, Ivo Jacobs, Rudy Van Ballaer.

Archieffoto AZ Herentals / Johan Temmerman /  en AZ / Nnieuws.