Vanaf vandag tot vrijdag 8 januari 2021 loopt voor natuurgebied Postelse Bossen een publieke consultatie over een ontwerp van natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling.

Dit natuurgebied van 539 hectaren in het noorden van Postel - aanpalend aan de autostrade E34 - is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De komende tientallen jaren worden de prominent aanwezige naaldbossen stapsgewijs omgevormd naar inheemse loofbossen. Maximale toegankelijkheid van het gebied voor zachte natuurrecreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) vormt voor de Vlaamse overheid het absolute uitgangspunt, met uitzondering van het ecoduct en de bijhorende 'aanloopstroken'.

Om het ecoduct optimaal te laten functioneren als dierenbrug voor zeldzame diersoorten is het voor deze beperkte zone noodzakelijk om wandelaars, mountainbikers, motorcrossers,... strikt te weren.

Wil je meer weten over het dossier? Registreer je dan via www.gemeentemol.be/postelsebossen voor een online presentatie op dinsdag 15 december om 19 uur.

De Postelse Bossen situeren zich boven en onder de autostrade E34 in het uiterste noorden van onze gemeente. De grens met Nederland vormt de noordelijke grens van het gebied. Het ontwerp beheerplan beschrijft gedetailleerd welke beheersmaatregelen de komende 24 jaar moeten uitgevoerd worden in het natuurgebied.

Het plan heeft uitsluitend betrekking op de 539 hectaren die eigendom zijn van het Agentschap Natuur en Bos. Natuurgebied Postelse Bossen omvat slechts een klein deel van het gehucht Postel dat in totaal 4.443 hectaren groot is.

Het gebied heeft heel wat natuurkwaliteiten en geniet Europese bescherming. Zo ligt de zone binnen het Vogelrichtlijnengebied Ronde Put. Verder maakt de landduin van Luyckgestel deel uit van het habitatrichtlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden'.

Het domein is tenslotte een onderdeel van de ankerplaats 'abdij van Postel en de Ronde put' en geniet dus ook bescherming op erfgoedkundig vlak.

Welke visie?

De ecologische visie voor natuurgebied Postelse Bossen vertrekt van de Europese natuurdoelen, met name de instandhoudingsdoelstellingen. Binnen deze visie moeten de huidige aangeplante naaldbossen door gericht beheer stapsgewijs omgevormd worden naar 'spontane' bossen met inlandse bomen en struiken.

Dit betekent dat de bestaande naaldbossen de komende tientallen jaren stelselmatig zullen worden uitgedund, wat uiteraard ook houtopbrengst met zich zal meebrengen. In de plaats krijgen inheemse loofbomen en struiken de kans om te groeien, wat op termijn leidt tot een veel grotere ecologische diversiteit.

Ecoduct als kruispunt

Naast de omvorming tot loofbossen moet de Postelse Bossen voor de gladde slang uitgroeien tot een centraal kruispunt waarlangs deze zeldzame dieren zich kunnen verplaatsen tussen soortgenoten langs de Vlaamse en Nederlandse landsgrens.

Dit is mogelijk dankzij het ecoduct Kempengrens dat voor deze en andere dieren letterlijk een veilige brug vormt over de autostrade E34. Het ecoduct wordt door dieren alleen gebruikt wanneer de brug zelf en de aanloopstroken zo weinig mogelijk door de mens 'beroerd' worden.

Daarom is uitsluitend in deze beperkte zone van het natuurgebied zelfs zachte recreatie niet wenselijk. Motorcrossen en mountainbiken zijn uiteraard helemaal uit den boze. De ontoegankelijkheid van deze specifieke zone wordt reglementair vastgesteld in het ontwerp toegankelijkheidsregeling, zodat er bij overtredingen effectief kan gesanctioneerd worden.

Zachte recreatie

Buiten de beperkte 'ontoegankelijke zone' op en in de nabije omgeving van het ecoduct streeft ANB voor de Postelse Bossen naar maximale toegankelijkheid van bospaden en –wegen voor de zachte recreant (wandelen, paardrijden en fietsen).

Op die manier kan iedereen optimaal genieten van deze prachtige natuur én opvolgen hoe dit natuurgebied stap voor stap een inheems karakter krijgt. Om het aantal reeën en everzwijnen in het gebied onder controle te houden, voorzien de plannen ook strikt omschreven jachtmogelijkheden.

Consulteren? Opmerkingen? Vragen?

Iedereen die wenst kan het volledige ontwerp natuurbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling online consulteren via deze link: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie.

Je kan het plan ook inkijken en toelichting vragen op het kantoor van ANB-Antwerpen. Dit kan elke werkdag tussen 9 en 12 en 12 en 16 uur. Hiervoor maak je vooraf een afspraak met tim.audenaert@vlaanderen.be.

Tijdens de periode van de publieke consultatie kan je opmerkingen en bezwaren overmaken aan het Agentschap voor Natuur en Bos (Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, ter attentie van Tim Audenaert).

Daarnaast organiseren ANB en het gemeentebestuur op dinsdagavond 15 december (19 uur) een online videopresentatie over dit dossier. Tijdens deze online vergadering presenteren we het dossier, waarna je de kans krijgt om vragen te stellen.

Wil je deelnemen? Registreer je via www.gemeentemol.be/postelsebossen. We bezorgen je dan tijdig de link.

Terreinwandelingen

Wanneer de coronamaatregelen het opnieuw toelaten en er op het terrein effectieve beheerwerken worden gepland, engageert ANB zich om infowandelingen te organiseren in het gebied.

Op die manier kan je zelf kennismaken met het natuurpotentieel van de Postelse Bossen en de langetermijnplannen die voor dit natuurgebied worden ontwikkeld.

Meer info: Agentschap Natuur en Bos, https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie, tim.audenaert@vlaanderen.be