U bent hier

Eerste voorstel voor herontwikkeling stationsomgeving Geel klaar

Geel
30.10.2020 - 12.19u
Door: Mark Jaspers

De stad wil een geleidelijke transformatie inzetten van de stationsomgeving naar een hoogwaardige en duurzame stedelijke woon- en werkomgeving. In 2016 is een projectgroep opgericht met daarin verschillende eigenaars van gronden in het gebied.

De voorbije jaren werd het projectgebied verkend en werden er heel wat onderzoeken verricht.

Nu deze afgerond zijn komt de projectgroep naar buiten met een eerste voorstel. Inwoners van Geel kunnen het voorstel inkijken en hun mening geven tot half november.

Nadien wordt het voorstel aangepast op basis van de adviesronde, en gaat dan als ontwerp-voorkeursbesluit in december naar de gemeenteraad.

De stad wil de strategische ligging van de stationsomgeving ten volle benutten. In samenwerking met de grondeigenaren en onder andere NMBS, Infrabel en De Lijn wordt gewerkt aan een geïntegreerd en gefaseerd toekomstplan.

Ook elders in Vlaanderen lopen projecten waar de stationsomgeving wordt omgevormd tot een plek met diverse woonvormen maar ook met economische activiteiten omwille van de goede bereikbaarheid.

Uitgangspunten van het project

• Geel wil op deze strategische locatie in het centrum, op wandelafstand van winkels, horeca en voorzieningen en met het openbaar vervoer vlakbij, nieuwe woningen realiseren die noodzakelijk zijn om de verwachte bevolkingstoename op te vangen. Zo wordt het bijkomend aansnijden van open ruimte elders in Geel tegengegaan.

• De stad wil de groenzones die nu al tot vrij dicht bij de stationsbuurt komen laten doordringen tot aan het stationsplein, zodat dit een aangename en levendige omgeving wordt.

• Het netwerk van trage wegen wordt uitgebreid zodat fietsers en voetgangers aangenamere en kortere verplaatsingen kunnen maken.

• Omdat het openbaar vervoer vlakbij is, wil de stad inzetten op een meer autoluwe ontwikkeling op deze plek en de auto dus minder dominant maken.

• De magazijnen van tegelgroothandel Gavra, die in de toekomst zullen verhuizen naar een andere locatie, worden getransformeerd naar een gemengde stationswijk waar verschillende functies (crèche, kantoorruimte, wonen, fitness, ...) mogelijk zijn.

• Het vele groen en in het bijzonder de bomenkamer op de site van Skyline Europe (vroeger in eigendom van de familie Moortgat), wordt maximaal behouden en geïntegreerd in de woonuitbreiding die wordt voorzien.

Voorstellen, nog geen concrete plannen

In het ontwerp-voorkeursbesluit dat in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd staan onder andere volgende voorstellen:

- De parkeerplaatsen parallel aan het spoor verdwijnen aan de zijde van de loodsen van Gavra. Op de huidige stationsparking achter de gebouwen van CM komt een parkeergebouw dat in het merendeel van de nodige plaatsen voorziet.

- Het busstation neemt de vrijgekomen ruimte in van de parkeerplaatsen langs het spoor en wordt een langgerekt perron voor een tiental bussen.

- De huidige voetgangerstunnel kan omgevormd worden naar een fietstunnel. Even verder naar het oosten komt dan een aparte voetgangerstunnel. Er wordt ook verder onderzocht of een rechte fietstunnel in het verlengde van de Stationsstraat en de Dokter Van de Perrestraat een optie is.

- Het scenario van een autotunnel onder het spoor werd onderzocht. De conclusie is dat er voor elke variant fundamentele onteigeningen zouden moeten volgen. Dat is niet de wens van het stadsbestuur. Ook het aanzuigen van extra autoverkeer naar deze locatie is niet wenselijk.

- Er is voor gekozen om de nieuwe ontwikkelingen telkens een aparte ontsluiting te geven zodat het verkeer evenredig wordt verdeeld over het projectgebied en er geen negatieve gevolgen zijn voor de verkeersdruk in de naburige straten.

- De bestaande blauw-groene open ruimtes ten oosten en ten westen van de stationsomgeving worden doorgetrokken in de nieuwe ontwikkeling. Het grachtensysteem wordt uitgebreid en er wordt bekeken om verborgen waterlopen terug open te leggen.

- Het stationsplein wordt een ontmoetingsplek. Het huidige stationsgebouw is niet beschermd maar wel opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het zal verder onderzocht worden of een nieuw gebouw wenselijk is. Ook de fietsenstallingen zullen herschikt worden.

Deze voorstellen zijn gevisualiseerd in een inspiratiebundel waarin de beoogde kwaliteiten van het type bebouwing en de publieke ruimte per deelzone worden weergegeven.

Complex project

Het project voor de herontwikkeling van de stationsomgeving volgt de procedure van complexe projecten van de Vlaamse overheid. Dit omdat er heel wat belangen gemoeid zijn bij deze herontwikkeling.

Zowel omwonenden, reizigers als handelszaken in de omgeving moeten goed betrokken en geïnformeerd zijn. In het verleden werden al meerdere bewonersvergaderingen georganiseerd.

Buurtbewoners

De stad trok op 14 oktober naar de directe buurtbewoners van het projectgebied om het voorstel online toe te lichten. Nadien ontving elke buurtbewoner een inspiratiebundel in de bus waarin ze het voorstel en de resultaten van de gevoerde onderzoeken konden nalezen.

Op 29 oktober was er een online vraag- en antwoordsessie waarbij buurtbewoners een antwoord kregen op hun vragen en bijkomende vragen konden stellen.

Ook andere inwoners geven hun mening

Buurtbewoners maar ook andere Gelenaars kunnen als ervaringsdeskundigen er mee voor zorgen dat het plan nog beter wordt en daarom rekent de stad op hun inbreng.

Tot en met 15 november kunnen inwoners de inspiratiebundel, de onderzoeksdocumenten en de toelichting aan de buurtbewoners terugvinden op www.ideevoorgeel.be/stationsomgeving en daar hun suggesties en opmerkingen geven.

Verdere stappen

Het voorstel wordt na alle adviezen van betrokken actoren en inwoners nog aangepast voor het in december 2020 naar de gemeenteraad gaat. Na goedkeuring door de gemeenteraad, wordt in het voorjaar van 2021 een openbaar onderzoek georganiseerd over het voorstel. Vanaf de zomer van 2021 start de uitwerkingsfase om te komen tot concrete plannen.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto