Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) volgt de historische radiologische verontreini ging van het Grote Netebekken goed op.

Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie, die vorige zomer een audit uitvoerde rond de monitoring van de radioactiviteitsniveaus in ons land.

'De historische verontreiniging van het Grote Netebekken vormt geen risico voor de bevolking. Toch is het van belang dat de radiologische situatie ter plaatse goed wordt opgevolgd.

Door de lozingen van de nucleaire bedrijven in Mol-Dessel tussen de jaren '60 en '80 van de vorige eeuw en door de voormalige fosfaatindustrie in de regio, worden er tot op vandaag in het Netebekken ver hoogde radioactiviteitsconcentraties gemeten.

Daarom zorgt het FANC in die streek al jaren voor extra monitoring van de water-, sediment- en bodemkwaliteit van de rivieren in het Netebekken (Molse Nete, Grote Laak en Grote Nete).

De impact op bevolking en leefmilieu is zeer beperkt, maar de percelen die met radium verontreinigd zijn, kunnen wel te kampen hebben met verhoogde radonconcentraties.

Radongas is dan weer wel schadelijk voor de gezondheid op lange termijn.

Daarom ligt de prioriteit van het FANC bij het onderzoek naar potentieel geïmpacteerde woningen langs de rivieroevers.

Als er zich te veel radon opstapelt in huis, dan zijn er nog altijd mogelijkheden om het probleem aan te pakken, maar het is in de eerste plaats belangrijk om de getroffen woningen in kaart te brengen.

Daarnaast volgt het FANC alle werkzaamheden op de betrokken gronden op, om ervoor te zorgen dat het radioactief materiaal niet wordt verplaatst of verder verspreid geraakt.

België wordt als lid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) regelmatig gecontroleerd door de Europese Commissie.

Zij voert audits uit van de monitoringsystemen van alle lidstaten en zorgt ervoor dat die op elkaar zijn afgestemd.

Twee inspecteurs van de Commissie kwamen tussen 12 en 16 juli 2021 de situatie in België onderzoeken en meer bepaald de radioactiviteitsmonitoring van de Molse Nete en haar oevers, de kwaliteit van de onderzoekslaboratoria waar in opdracht van het FANC analyses worden uitgevoerd (SCK CEN en IRE) en de manier waarop het FANC rapporteert over de resultaten van zijn monitoringprogramma.

De Euratom-toetsing wees uit dat de situatie correct wordt opgevolgd door de Belgische autoriteiten en dat de labo's adequaat en efficiënt werk leveren.'