Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

FBAA : 'Bussector vraagt compenserende maatregelen voor afbouw professionele diesel'

Naar schatting 13,5 miljoen euro loopt het extra verlies voor bus- en autocarsector in 2022 op door de verlaging terugvorderbare accijnzen.

De Federatie van Belgische Autobus- en autocarondernemingen (FBAA) becijferde het verlies aan inkomsten voor de sector door de vermindering van het terugvorderbare accijnsbedrag voor professionele diesel.

Volgens de FBAA krijgt de sector in 2022 een extra klap van 13,5 miljoen euro, bovenop de eerdere uppercuts die de sector al moest incasseren tijdens de coronacrisis. En met de progressieve afbouw van de professionele diesel die de federale overheid beoogt, zal dat verlies nog toenemen in de komende jaren.

Wat is professionele diesel?

Voor professionele vervoerders is er sinds 2003 een systeem in het leven geroepen waarbij een deel van de betaalde accijnzen op diesel kan worden teruggevorderd. Dit heet het systeem van de “professionele diesel”. Concreet kunnen vervoerders van goederen (MTM > 7.5 ton) en van personen (categorieën M2 of M3) en taxi-bedrijven van dit systeem genieten.

Eind 2021 besliste de federale overheid echter om dit systeem progressief af te bouwen. In januari 2022 en in maart 2022 volgden al meteen twee dalingen van het terugvorderbaar gedeelte van de accijnzen en dat voelen de bus- en autocarbedrijven meteen in hun portefeuille. Voor 2022 komt het verlies neer op 13,5 miljoen euro. Met 2021 erbij, zitten we al aan 15,5 miljoen euro verlies en dat cijfer zal alleen maar toenemen in de toekomst.

De FBAA wijst op het gevaar van een ongelijk speelveld tussen verschillende vervoersmodi. In de luchtvaart wordt fossiele brandstof nog steeds gesubsidieerd via het 0-tarief btw en de accijnsvrijstelling, terwijl de ecologische voetafdruk van een bus en autocar vele malen lager is. 

Flankerende en compenserende maatregelen om Belgische vergroening te versnellen

De sector is er zich van bewust dat de genomen beslissing niet kan worden teruggedraaid. De progressieve afbouw van professionele diesel kadert immers in het Fit-for-55-plan van de EU, een pakket met dertien wetsvoorstellen om te zorgen voor 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030.

Maar flankerende en compenserende maatregelen om de Belgische bus- en autocarsector versneld te doen vergroenen, moeten volgens de FBAA absoluut kunnen en zijn bovendien noodzakelijk om niet met een concurrentiële handicap t.o.v. buitenlandse spelers te worden opgezadeld.

Duitsland geeft bijvoorbeeld subsidies aan ondernemers om hun professionele vloot te vergroenen. In Frankrijk worden voordelen toegekend voor heavy duty vehicles die rijden op biodiesel, iets waar men in Duitsland en de Scandinavische landen ook volop mee bezig is. In België betaalt men daarentegen de volle pot aan accijnzen op biodieselvoertuigen, hoewel de uitstoot liefst 90% lager ligt.

Het standpunt van de FBAA is dan ook om met het oog op een concurrentieel evenwicht tussen de verschillende Europese landen in de bus- en autocarsector datgene wat de bus- en autocarbedrijven in België nu verliezen, te laten terugvloeien naar de sector om versneld te kunnen vergroenen, bijvoorbeeld door te investeren in openbare laadinfrastructuur voor bussen en autocars. En dat past dan weer binnen de Fit-for-55-ambities van de EU.

De branche van de bus- en autocarondernemingen in België 
- Meer dan 300 privé-bedrijven in België  
- 12.500 arbeidsplaatsen: 11.500 buschauffeurs en 1.000 bedienden & ondernemers 
- gezamenlijke vloot van 8.300 voertuigen 
 
Activiteiten van deze ondernemingen: 
- ze vervoeren jaarlijks 10 miljoen Belgen op nationale en internationale wegen 
- ze brengen dagelijks 80.000 leerlingen van het bijzonder onderwijs ter plaatse 
- ze nemen pakweg 40% van de openbaar busvervoerkilometers in Vlaanderen en Wallonië voor hun rekening.

Over FBAA 
De FBAA is de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers. Het is de enige Belgische beroepsvereniging in de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg. Ze overkoepelt drie domeinen: het openbaar busvervoer in opdracht van De Lijn en de TEC, het leerlingen- en personeelsvervoer, en het autocarvervoer voor recreatieve daguitstappen en toeristische reizen. Sinds 1928 biedt de Federatie haar leden diensten op juridisch, economisch en beleidsvlak. Vandaag telt ze een 300-tal leden. Goed voor een representativiteit van 88 procent. Meer info: www.fbaa.be.

Deel dit artikel