De Deputatie van de provincie Antwerpen heeft de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van een grootschalig slachthuis in Oevel goedgekeurd. Dit deed vanmiddag in Oevel de emoties oplaaien. In hun persbericht stelt de deputatie dat men "strenge voorwaarden" oplegt aan de aanvrager om de hinder voor omwonenden "aanzienlijk" te beperken.

Frans De Cock (Open Vld) : 'Ikzelf en onze actiegroep zien in het persbericht de negatie van een aantal cruciale problemen:

Het persbericht stelt dat De Lokery nv verhuist vanuit Lokeren naar Oevel omdat men in Lokeren niet kan uitbreiden. De werkelijkheid is dat het slachthuis in Lokeren ook tegen een woonzone ligt en al jaren zorgt voor grote overlast. Het bedrijf mocht er gewoon niet meer blijven.


Het gemeentebestuur van Lokeren heeft het bedrijf een alternatieve locatie aangeboden op een industrieterrein maar daarop is de aanvrager niet ingegaan.


Het persbericht stelt dat arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Dit is niet het geval. Men verplaatst arbeidsplaatsen van Lokeren en Meerle (bij Hoogstraten) naar Oevel. Voor de grote meerderheid van de arbeidsplaatsen werft men buitenlandse werknemers aan die men minimaal betaalt.


Het persbericht stelt dat men strenge voorwaarden oplegt. Dit is ook niet het geval. Men verplicht de aanvrager om te investeren in verticale biofilters voor de luchtzuivering in plaats van een biowasser te gebruiker. De expert aangesteld door de Provinciale milieuvergunnningscommissie (PMVC) stelt echter zelf dat dit geen oplossing is omdat het systeem erg makkelijk verstopt geraakt en moeilijk te onderhouden is. Eigenlijk zou men een klassieke biofilter moeten installeren maar daarvoor is het gekozen terrein te klein.


Het persbericht stelt dat de aanvrager meer biofilters zal installeren dan noodzakelijk. Dit klopt ook niet. Er zijn minimaal 4 verticale biofilters noodzakelijk (volgens verslag expert PMVC) en er is geen plaats voor meer dan 4.


Het persbericht zegt niks over de waterproblematiek. De actiegroep heeft nochtans bij herhaling gemeld dat de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie te klein bemeten is (15m3/uur tegenover 45m3/uur noodzakelijk). Noch de MER-deskundigen, noch de PMVC hebben dit onderzocht.


Het persbericht geeft niet aan dat de aanvrager verplicht wordt om effectief een groot deel van het afvalwater te recycleren. Het aanvraagdossier is daarover heel ondoorzichtig en dit probleem is duidelijk helemaal niet onderzocht. De hoeveelheid te lozen afvalwater zal dus groter zijn dan in de vergunning opgenomen zal zijn. Dit zal zorgen voor nog meer wateroverlast dan er nu reeds is rond de Zandvoortloop die als afvalwaterafvoer gekozen is.


Het persbericht eindigt met een verwijzing naar de goede werking van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Blijkbaar heeft de deputatie niet door dat het bedrijf helemaal niet op de riool zal lozen (de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie van Geel is reeds volledig opgebruikt), maar wel op een niet meer bestaand open grachtenstelsel dat uitgeeft op de Zandvoortloop. Het actiecomité ziet daarin dat de deputatie eigenlijk geen kennis heeft van de eigenlijke vergunningsaanvraag.

De actiegroep en ikzelf zullen in beroep gaan bij de minister tegen de beslissing van de deputatie op minstens twee gronden:

Inhoudelijk bevat de beslissing fouten omdat de deputatie de cruciale problemen die het dossier bevat niet of onvoldoende heeft behandeld. Het terrein is te klein om de afvalstromen goed te kunnen behandelen, de installatie is disfunctioneel en het terrein is ook te klein om nog problemen te kunnen oplossen die ongetwijfeld zullen ontstaan na de opstart.


De aanvrager heeft de plannen nog gewijzigd na het aflopen van het tweede openbaar onderzoek. Dit is een procedurefout.

Conclusie : de actiegroep begrijpt de beslissing niet. De deputatie heeft de kans gemist om met de provincie een voorbeeld te stellen en ervoor te kiezen om voortaan geen overlastbedrijven meer toe te laten vlakbij woonzones.'

NIEUWE ACTIE :

Frans De Cock :'Als gemeenteraadslid heb ik de problematiek van het slachthuis De Lokery reeds aan de dagorde van de gemeenteraad van nu maandag 26 januari 2015 geplaatst.
Ik zal het schepencollege hierover interpelleren en ik zal voorstellen om als gemeenteraad een unaniem standpunt in te nemen voor verder actie.'