Het college van burgemeester en schepenen verleent geen omgevingsvergunning voor het hotelproject op de site van Café Boulevard in de Corbiestraat. Verschillende redenen liggen aan de basis van deze weigering. Tijdens het openbaar onderzoek liepen 49 bezwaarschriften tegen het project binnen.

Op dit moment staat het voormalige Boulevard Café al vele jaren leeg. Het project dat nu wordt geweigerd, voorzag voor de volledige site een nieuwe toekomst. Opdrachtgever voor dit project is NedBel Vastgoed III bvba. De eigenaar wenste de prominente gevel van het bestaande pand te behouden met daarachter een nieuw gebouw in dezelfde klassieke stijl dat de functie van boetiekhotel zou krijgen.

Op het aanpalende onbebouwde perceel voorzag het project een nieuw bouwvolume. Dit nieuwe bouwvolume kreeg vier bouwlagen. Het totale project omvatte horeca, een polyvalente zaal, twee vergaderruimtes, 30 hotelkamers, 8 studio's en één eenslaapkamerappartement. Voor de studio's en het appartement was het mogelijk om een afzonderlijke brievenbus aan te vragen voor domiciliëring.

Tijdens de twee openbare onderzoeken die voor dit project georganiseerd werden, kwamen in totaal 49 bezwaarschriften. Zo moest het openbaar onderzoek tweemaal gevoerd worden, omdat de aanvrager beperkte wijzigingen aan zijn aanvraagdossier wilde aanbrengen.

Al deze bezwaarschriften – ook deze van het eerste openbaar onderzoek - werden inhoudelijk geëvalueerd en aangevuld met de adviezen van verschillende instanties. Op basis van al deze gegevens weigert het gemeentebestuur een omgevingsvergunning. Verschillende redenen liggen aan de basis van deze beslissing:

ü In de afgekeurde plannen blijft uitsluitend de gevel van Café Boulevard behouden. Het achterliggende pand wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. De intergemeentelijke erfgoeddienst k.ERF stelt in zijn advies dat dit historische pand - ondanks het nalatige onderhoud de laatste jaren - bouwfysisch nog volledig in orde is én – gezien de hoge erfgoedwaarde – bewaard moet blijven.

Daarbij wordt ook verwezen naar de overige historische panden in de Corbiestraat en de Adolf Reydamslaan/Jakob Smitslaan die samen het authentieke karakter van deze buurt verzekeren.

ü Het project omvatte het kappen van alle hoogstammige bomen op de betrokken percelen, met uitzondering van één treurwilg. Dit kappen is niet in overeenstemming met de beleidsdoelstelling om kwalitatief groen en biodiversiteit in het Centrum maximaal te behouden. De bestaande bomen bieden bovendien een te behouden groenscherm naar de aanpalende woningen in de Corbiestraat.

ü Het hotelproject omvatte ook een polyvalente zaal voor 'diverse activiteiten'. De projectontwikkelaar verduidelijkt in zijn plannen te weinig over welke activiteiten het zou gaan. Hierdoor is het onmogelijk om de impact van deze zaal op de omgeving inzake mogelijke overlast correct in te schatten.

ü Zowel bij de bezwaarschriftindieners als bij het gemeentebestuur leeft de vrees dat de studio's in het project ook zouden dienen voor het onderbrengen van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Deze woonfunctie mét mogelijkheid tot domiciliëring valt moeilijk te voorzoenen met de hotelkamers.

Tot slot benadrukt het gemeentebestuur dat een hotel meer dan welkom is in het Centrum, onder andere vanwege de nabijheid tot het station, de horeca en onze handelskern. We voelen ook dat hier bijzonder veel vraag naar is bij potentiële hotelgasten. Het hotelproject dat we nu weigeren voldoet evenwel onvoldoende aan een aantal randvoorwaarden voor een positieve beslissing.

Wat nu?

Na deze weigering ligt de bal opnieuw in het kamp van de projectontwikkelaar. Ofwel werkt deze een nieuw en aangepast project uit dat wél voldoet aan alle randvoorwaarden en inpasbaar is in de omgeving, ofwel volgt er binnen de wettelijke termijnen een beroepsprocedure waarbij de projectontwikkelaar via de deputatie van het provinciebestuur alsnog probeert een omgevingsvergunning te bekomen.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, ro@gemeentemol.be, 014 33 08 30