Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geert Daems : 'Moeilijk gaat ook, aanpassing meerjarenplan'

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn buigen zich vanavond over de meerjarenplanning van het lokaal bestuur.

'Ook lokaal bestuur Hulshout heeft hierbij te kampen met heel wat financiële uitdagingen', zegt burgemeester Geert Daems.  ' Het lokaal bestuur heeft altijd gestreefd naar een ambitieus meerjarenplan voor onze inwoners maar de opeenvolging van crisissen maakt het er zeker niet gemakkelijk op.

Eerst was er de coronacrisis, vervolgens de instroom van mensen die het oorlogsgeweld in Oekraïne ontvluchtten, daar is dan recenter nog de hoge inflatie en de grote stijging van de energieprijzen bijgekomen. Ook in Hulshout was het een moeilijke oefening om het meerjarenplan in evenwicht en de financiën gezond te houden. Door de opeenvolgende crisissen zijn de werkingsuitgaven enorm gestegen, hoofdzakelijk door de stijging van de loonkosten die gemiddeld 58% van onze uitgaven uitmaken.

Ook de energiekosten, die ongeveer 4% van onze uitgaven uitmaken, stijgen enorm. Verder zien we een sterke stijging in de toelage aan de politiezone, want ook daar stijgen de loonkosten evenredig. De hulpverleningszone stelt voorlopig investeringen uit om zo de stijgende werkingskosten te kunnen dragen, dus dit heeft voorlopig nog geen impact op het lokaal bestuur. Maar ook bij onze diensten zien we reeds en verwachten we nog een grote stijging in het aantal hulpvragen bij het OCMW. We zien nu al inwoners die onze hulp inroepen die vroeger nooit de stap hoefden te zetten naar OCMW-hulpverlening.'

Hulshout investeert in haar mensen

'Anders dan sommige ander besturen, behouden we het bestaande personeelsbestand en blijven we investeren in de organisatie en werking zodat we onze dienstverlening goed, efficiënt en zuinig kunnen verlenen. Sinds begin van deze legislatuur werd het organogram zelfs nog met meer dan 5% uitgebreid om de dienstverlening te optimaliseren.

Hierbij gaan we ook verder digitaliseren, maar we blijven ook bereikbaar voor mensen die het daar nog moeilijk mee hebben. Hulshout blijft financieel gezond De autofinancieringsmarge geeft een beeld hoe veel ruimte een lokaal bestuur heeft binnen zijn normale werking (exploitatie) om bijkomende uitgaven in exploitatie te doen of extra leningslasten te dragen. Daar merken we nu een enorme druk omdat de werkingsuitgaven zo sterk gestegen zijn en de ontvangsten in verhouding niet zo stijgen. Maar ondanks dat is en blijft ook de leninglast zeer laag.

Het lokaal bestuur van Hulshout kiest er bewust voor om de belastingen niet te verhogen, de voornaamste belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting) zijn sinds 2010 hetzelfde gebleven en blijven onder het Vlaamse gemiddelde. Onze inwoners voelen zelf ook serieus de impact van alle prijsstijgingen van energie en grondstoffen en we willen de situatie voor hen niet nog zwaarder maken.

Overzicht inkomsten en uitgaven Onze inkomsten bedragen gemiddeld 20.500.000 euro per jaar en bestaan voor het grootste deel uit inkomsten uit de belastingen, subsidies die we ontvangen van de hogere overheden en verkopen van dienstprestaties. Dit bevat zeer uiteenlopende zaken zoals het verhuur van zalen, buitenschoolse kinderopvang. Het overzicht geeft gemiddelde bedragen in de exploitatie over de jaren 2022 tot en met 2025.

Onze uitgaven bedragen gemiddeld 20.700.000 euro per jaar en bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, andere diensten en leveringen, toegestane werkingssubsidies aan onder andere welzijnsvereniging, politiezone, hulverleningszone, AGB en energiekosten.

Voor het eerst in lange tijd merken we daar dat het exploitatiesaldo voor 2022 en 2023 negatief is.

Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de sterke stijging in de personeelskosten, energiekosten en tegemoetkomingen aan andere entiteiten zoals AGB Sport Hulshout, de Welzijnsvereniging en politiezone. Dit trekt zich wel opnieuw recht in de volgende jaren omdat deze organisaties ook maatregelen nemen om hun financiële situatie te verbeteren.

Blijven investeren Wat investeringen betreft, wil het lokaal bestuur de planning zo veel mogelijk volgen en het investeringsniveau op peil houden. Wij blijven een bedrag van ongeveer 4.000.000 euro per jaar investeren.

Een aantal zaken zijn verschoven naargelang de haalbaarheid, meer zelfs, de restauratie van de pastorij van Houtvenne wordt zelfs vervroegd (uitvoering 2024). Er zal de komende jaren verder gewerkt worden aan volgende projecten: · Site Ter Nethe · Bouw van nieuwe school · Bouw van een nieuw woonzorgcentrum · Renovatie pastorij Houtvenne · Riolerings- en wegeniswerken: o Booischotseweg o Pleinstraat o Plantsoenenstraat

Het lokaal bestuur toont zich met deze aanpassing van het meerjarenplan een zuinig en voorzichtig bestuur dat toch voldoende ambitieus is zodat Hulshout vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken', besluit burgemeester Daems.

Deel dit artikel