Het gemeentebestuur Mol geeft een negatief advies voor de bouw van drie windturbines door Electrabel langs de Zuiderring in Ezaart. Zo komen de turbines te dicht bij de bewoning en horen grootschalige windmolens niet thuis in de vallei van de Molse Nete. Tijdens het openbaar onderzoek liepen tegen het project 1.256 afzonderlijke bezwaarschriften binnen. 

Electrabel ontwikkelde plannen om langs de Zuiderring (N71) drie windturbines te bouwen. De turbines van elk 3000 kW krijgen volgens de plannen een totale hoogte van 150 meter en zouden stroom leveren aan een equivalent van 4 700 gezinnen. Vooraleer het project van de Vlaamse overheid al dan niet een stedenbouwkundige vergunning krijgt, moet het gemeentebestuur een gemotiveerd advies geven. Van vrijdag 21 juni tot en met 20 juli liep er een openbaar onderzoek. Op verzoek van het gemeentebestuur organiseerde Electrabel op maandag 1 juli een informatieavond in Ezaart. Deze publieke consultatie gaf iedereen de kans om kennis te nemen van de plannen en eventueel bezwaarschriften in te dienen.

Te kort op woonkernen

Na een evaluatie van de bezwaarschriften en een toetsing aan het eigen Kaderplan Windturbines oordeelt het gemeentebestuur dat windturbines op deze locatie niet passen. Het kaderplan geeft een minimumafstand aan van 350 meter van elke turbine ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen. Dit project respecteert deze minimumafstanden niet. Voor één windturbine bedraagt de afstand slechts 270 meter. Deze korte afstand is voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar. Bovendien zit de aanvraag van de drie windmolens geprangd tussen de woonkernen van Ezaart, Volmolen en Heidehuizen.

De vallei van de Molse Nete

Volgens het gewestplan zouden de windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied komen, grenzend aan het ecologisch waardevolle gebied van de Netevallei. De zone staat in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) aangeduid als natuurverbindingsgebied. Het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan spreekt over deze zone als gaaf landschap en openruimteverbinding. Bovendien ligt een brede strook langs de Nete in het Vlaams Ecologisch Netwerk dat een bijzondere bescherming biedt aan de natuurwaarden binnen de vallei. De windturbines liggen vlak tegen deze strook, waardoor de aanvrager in elk geval een uitgebreide studie moet uitvoeren van de impact op dit beschermde natuurgebied. Het ingediende dossier bevat hierover geen informatie. Conclusie is dat de windturbines in principe niet in de Netevallei thuishoren, meteen ook de reden waarom het niet werd opgenomen in het gemeentelijk Kaderplan Windturbines. Verder gaat de geluidsstudie in het dossier uit van windturbines van 2 megawatt terwijl de aanvraag 3 megawatt vermeldt. 

Vlaamse overheid beslist

Uiteindelijk beslist de Vlaamse overheid of de drie windturbines er al dan niet komen op de voorziene locatie. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het geven van een advies.

Waarom niet in Postel?

Vele inwoners en ook het actiecomité in Ezaart vragen zich af waarom er geen molens mogen komen in Postel, een enorm gebied waar amper mensen wonen. Zoals in de inleiding van het Kaderplan Windturbines staat vermeld, betreurt ook het gemeentebestuur ten zeerste dat dit niet kan. Vooral de zone boven de E34 heeft volgens ons een groot potentieel. Zo staan er ten noorden van deze autosnelweg enkele kilometers verderop richting Arendonk en Retie al windmolens. Bestaande Europese natuurwetgeving verhindert evenwel de realisatie van turbines in Postel. Het gemeentebestuur heeft niet de bevoegdheid om hiervan af te wijken.  Foto archief N.