Het gemeentebestuur en het OCMW werken momenteel aan een strategisch beleidsplan voor de komende zes jaar. Dit plan omvat de verdere uitwerking en detaillering van het politieke bestuursakkoord tussen de drie beleidspartijen met bijkomende input vanuit de administratie en financiële analyses. Ook de oppositiepartijen krijgen via een werkgroep inbreng in het plan. Daarnaast worden de beleidsintenties later dit jaar nog voorgelegd aan alle adviesraden, vooraleer de gemeenteraad in het najaar het plan definitief beoordeelt.

Onder impuls van de nieuwe Vlaamse regelgeving rond de zogeheten Beleids- en Beheerscyclus moet elk gemeentebestuur en OCMW dit jaar een strategisch beleidsplan uitwerken voor de komende zes jaar. Omdat het lokaal bestuur in dit plan met cijfers de financiële gezondheid moet bewijzen op het einde van de legislatuur, gaat het hier om een bijzonder moeilijke oefening. Net zoals talloze andere steden en gemeenten in Vlaanderen weegt ook de economische crisis op onze gemeentekas. In tegenstelling tot de dalende inkomsten uit dividenden, staat ook Mol voor zware bijkomende uitgaven om de personeelspensioenen te financieren. 

Moeilijke financiële oefening

Op dit ogenblik is duidelijk welke financiële inspanningen onze gemeente de komende zes jaar te wachten staan. Verschillende scenario’s op vlak van besparen in combinatie met nieuwe inkomsten worden besproken om uiteindelijk de rekeningen sluitend te maken. Het gemeentebestuur heeft al wel beslist om - in tegenstelling tot andere besturen - niet over te gaan tot naakte ontslagen. De komende jaren gaan vele personeelsleden met pensioen, niet iedereen zal worden vervangen. Het gemeentebestuur maakt deze planningsoefening samen met het OCMW. Ook de financiële planning van de politiezone wordt in het verhaal betrokken. 

Verschillende invalshoeken

Het beleidsplan wordt opgemaakt vanuit verschillende invalshoeken. Het spreekt voor zich dat het politieke bestuursakkoord tussen de drie coalitiepartijen daarbij een belangrijk fundament vormt. Daarnaast is er nog de ambtelijke input, de financiële analyses en werden er nog verschillende memoranda aangereikt door externe organisaties en verenigingen. Het gemeentebestuur besliste uitdrukkelijk om ook de oppositiepartijen bij de oefening te betrekken. Zo kreeg elke partij in de gemeenteraad de kans om vertegenwoordigers af te vaardigen naar de overkoepelende werkgroep. Daarnaast krijgen alle adviesraden later dit jaar nog de mogelijkheid om feedback te geven op de plannen.

Omvattend

Het strategisch beleidsplan moet een volledig omvattend document zijn. Zo bepaalt het welke grote investeringen de komende zes jaar kunnen worden uitgevoerd. Ook de dagelijkse dienstverleningen met eventuele uitbreidingen of inkrimpingen staan in het plan via acties en actieplannen vermeld. Daarnaast bepaalt het financieel luik van het strategisch beleidsplan hoe alle intenties zullen gefinancierd worden.