De gemeenteraad besliste in de zitting van 4 februari om de gemeentelijke saneringsbijdrage te verhogen tot 1,24 euro per kubieke meter verbruikt drinkwater.

Deze heffing op het waterverbruik wordt rechtstreeks verrekend op de facturen van watermaatschappij PIDPA. De verhoging is noodzakelijk om lopende en geplande rioleringswerken te financieren. Tot einde 2012 betaalde je in onze gemeente nog het absolute minimum. Deze situatie was financieel niet langer houdbaar. Ter vergelijking: 202 andere gemeentebesturen kozen eerder al voor het maximumbedrag. In Mol gaat het nu om een stijging tot 95 procent van het maximum.
 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ geldt ook voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater via de riolering. Dit betekent: des te meer leidingwater je verbruikt, des te meer belast je het rioleringsnetwerk en de waterzuiveringsstations. De vroegere gemeentelijke rioolbelasting was in die zin niet eerlijk. Iedereen betaalde hetzelfde bedrag, ongeacht of je veel water verbruikte of niet.
 
Bij de invoering van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage enkele jaren geleden verdween de forfaitaire rioolbelasting ten voordele van een gemeentelijke saneringsbijdrage. Het gemeentebestuur legde deze toen vast op het wettelijke minimum van 0,66 euro per kubieke meter. De Vlaamse overheid bepaalde dat de inkomsten uit deze heffing enkel mogen dienen voor investeringen in nieuwe rioolprojecten of het onderhoud van het bestaande rioolnetwerk.
 
Minimumbedrag
Met dit minimumbedrag behoorde onze gemeente tot de uitzonderingen. Maar liefst 202 lokale besturen kozen de voorbije jaren al voor de maximumheffing. Met tal van lopende en toekomstige investeringen – waaronder Wezel in ’t Nieuw en de Castelsebaan – was deze situatie financieel niet langer houdbaar. Andere grote projecten in de pijplijn zijn ‘Omgeving Vijverstraat’, ‘Omgeving Collegestraat’ en ‘Omgeving Diepestraat’. Daarnaast staan er nog verschillende structurele herstellingswerken op stapel. 
 
3,66 miljoen euro uit gemeentekas
Zelfs met de verhoogde bijdrage zal de gemeentekas in de periode 2013 – 2018 nog 3,66 miljoen euro extra moeten voorzien voor de uitvoering van de voorziene rioleringsprojecten. Daarnaast zijn er nog de investeringen in nieuwe wegen, verlichting en groen die onlosmakelijk met rioolprojecten samenhangen. Hiervoor mag de saneringsbijdrage niet gebruikt worden, waardoor ook deze centen rechtstreeks uit de gemeentekas komen.
 
95% van maximum 
De gemeenteraad heeft nu beslist om de saneringsbijdrage te verhogen tot 95 procent van het mogelijke maximum. Hiermee komen we op hetzelfde niveau als buurgemeenten Balen en Meerhout. Ook Geel hanteert een vergelijkbare heffing. Voor een gemiddeld gezin van 4 personen (gemiddeld verbruik van 132m³, cijfers VMM) stijgt het jaarlijks te betalen bedrag voor de afvoer van het afvalwater van ongeveer 87 naar 163 euro. Dit bedrag wordt door PIDPA automatisch verrekend op de driemaandelijkse waterfacturen. Wie in 2013 al een waterfactuur heeft ontvangen, krijgt later nog een herrekening.
 
Wie zuinig is, bespaart
Het principe ‘De vervuiler betaalt’ betekent meteen ook dat wie minder vervuilt ook minder betaalt. Het gemeentebestuur onderneemt de komende jaren verschillende acties om inwoners zuinig te laten omspringen met drinkwater. Een eerste eenvoudige bezuinigingstip is het gebruik van spaardouchekoppen. Ook het nemen van een korte douche in plaats van een bad, bespaart heel wat water. Daarnaast kan je heel wat besparen door drinkwater niet langer te gebruiken voor minderwaardige toepassingen. Soms – bijvoorbeeld bij toiletspoeling,… - gaat dit gepaard met technische aanpassingen in huis, waarbij je het regenwater recupereert. In andere gevallen – bijvoorbeeld het sproeien van de tuin, wassen van de auto,… - is dit vrij eenvoudig te realiseren. Wie vragen heeft over de technische mogelijkheden om water te besparen, is altijd welkom bij onze duurzaamheidsambtenaar (014 56 42 67 of duurzaamheidsambtenaar@gemeentemol.be). Elke donderdag is zij voor het duurzaamheidsloket van 16 tot 19 uur aanwezig op de milieudienst, gelijkvloers ’t Getouw.
 
Vrijstellingen
De Vlaamse overheid heeft een aantal vrijstellingen voor het betalen van deze gemeentelijke saneringsbijdrage. Allereerst geldt een vrijstelling voor wie een eigen particuliere waterzuivering of IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) installeerde voor er een aansluiting mogelijk was op het openbaar rioleringsnetwerk. Als er openbare riolering ligt, ben je verplicht aan te sluiten. Verder krijgen bedrijven met een eigen waterzuiveringsinstallatie geheel of gedeeltelijk vrijstelling wanneer ze het gezuiverde water niet in de riolering laten belanden. 
 
Ook om sociale redenen kan je een vrijstelling krijgen. Deze hangt samen met de hoogte van het inkomen. In vele gevallen moet je deze vrijstelling niet aanvragen en wordt dit automatisch verrekent. Als je vermoedt hiervoor toch in aanmerking te komen zonder dat je deze vrijstelling automatisch kreeg, dan adviseren we je om de sociale dienst van het OCMW te contacteren via 014 33 15 11 of sociale.dienst@ocmwmol.be.
 
Meer info over je waterfactuur: Pidpa, http://www.pidpa.be, 0800 90 300
 
Meer info over de sociale vrijstelling vind je hierhttp://www.pidpa.be/nl/klant/fact_tar/vrijstellingen.htm