Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Gemeentebestuur Mol weigert bouwproject op site Villa Flora en Hotel Mollenhof

Het college van burgemeester en schepenen Mol weigert een omgevingsvergunning voor het bouwproject dat werd ingediend op de site van Villa Flora en voormalig hotel Mollenhof op de hoek van de Turnhoutsebaan met de Bossestraat en de Groeneweg.

Het project - dat voorzag in de realisatie van 72 appartementen - kreeg op verschillende vlakken een negatief advies. Dit leidde tot een weigering als uiteindelijke beslissing. Het ontbreken van renovatieplannen en een duidelijke toekomst voor Villa Flora vormt één van de belangrijkste struikelblokken in het dossier.

Het ingediende dossier omvatte de bouw van drie kleinere bouwvolumes en één groter appartementsgebouw. Dit laatste gebouw kreeg van de projectontwikkelaar de naam Mollenhof. Dit volume startte volgens het ingediende dossier langs de Groeneweg met drie bouwlagen, waarna dit verder opbouwde naar vijf bouwlagen en achteraan zes bouwlagen. De drie kleinere bouwvolumes werden ingeplant langs de Turnhoutsebaan en kregen elk drie bouwlagen en een vierde terugspringende bouwlaag.

Publiek toegankelijk park

Het volledige gebied bleef volgens de ingediende plannen bovengronds maximaal autovrij. Het parkeren zou grotendeels ondergronds gebeuren. Het volledige project was volgens de plannen ingebed in een publiek toegankelijke groene parkzone met zitbanken, waarbij de meanderende paden trage doorsteken voorzagen voor fietsers en voetgangers. Tussen de nieuwe bouwvolumes voorzag het architectenbureau een open ruimte, waardoor een centraal plein werd gevormd.

Analyse en adviezen

Tijdens het openbaar onderzoek liepen een drietal bezwaarschriften binnen, vooral verwijzend naar de grootschaligheid van het project en de korte afstanden tot bepaalde perceelsgrenzen. Naast de beoordeling van deze bezwaarschriften werden tal van interne en externe adviezen opgevraagd en voerde onze dienst ruimtelijke ordening een eigen analyse uit van het project.

Gebrekkige toegankelijkheid

We ontvingen meerdere negatieve adviezen. Zo stelt het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid (INTER) te veel gebreken vast in de ingediende plannen die de beoogde toegankelijkheid belemmeren. Deze gebreken variëren van te grote niveauverschillen, ontoegankelijke toegangswegen, problemen met deuropeningen, looppaden, gangen tot en met problemen met de brandevacuatie. Het gemeentebestuur treedt deze analyse bij. 

Geen restauratie Villa Flora

De intergemeentelijke erfgoeddienst Stuifzand maakt zich grote zorgen dat dit dossier uitsluitend de realisatie van de appartementen omvat. De renovatie en herbestemming van Villa Flora zit niet in het dossier vervat. Volgens de erfgoeddienst is het absoluut noodzakelijk dat de villa een restauratie ondergaat en een goede herbestemming krijgt binnen de voorziene omgeving. Door dit los te koppelen van de appartementen bestaat een groot risico dat de historisch waardevolle villa verder verloedert. Ook deze terechte analyse wordt gedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

Mobiliteit

Zowel de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) als het Agentschap Wegen en Verkeer stellen dat een ontsluiting via de drukke Turnhoutsebaan niet wenselijk is. Het aanpalende fietspad wordt ’s ochtends druk gebruikt door fietsers. Een ontsluiting van dergelijke projecten moet bij voorkeur steeds verlopen via de wegen van de laagste categorie, in dit geval de Groeneweg en de Bossestraat. Zo vermijden we maximaal bijkomende aansluitingen op de drukke gewestweg én worden de aanwezige kruispunten correct gebruikt. 

Daarnaast zien we problemen met de fietsenstallingen. De voorziene fietsenstallingen worden best grotendeels op het gelijkvloers voorzien. Voor de fietsenstallingen in de garagekelder moet een zachte fietshelling voorzien worden, los van de helling voor het autoverkeer. Ook vragen we in een project van deze omvang fietsvoorzieningen voor buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen.

Groenbehoud

Onze groendienst vreest dat de te behouden bomen onvermijdelijk afsterven door de bouwactiviteit op het perceel, onder andere door het doorknippen van de boomwortels ter hoogte van de parkeerkelder én de droogzuiging. Ook de bomen boven de parkeergarage krijgen onvoldoende bodemdekking om tot volle wasdom te komen. Het behoud van het groene karakter van de site is met deze plannen weinig realistisch, maar behoorde tot de absolute uitgangspunten van het project.

Integraal waterbeleid

Ook de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen ziet verschillende technische lacunes in het aanvraagdossier, waaronder een onvoldoende dimensionering van de infiltratievoorziening, de opbouw van de kelderverdieping, hergebruik van het regenwater,….

Negatief eindoordeel

Wanneer we alle adviezen en de eigen analyse samenbrengen, kunnen we niet anders dan negatief besluiten. Het project zoals het nu voorligt is niet verenigbaar met goede ruimtelijke ordening.

Projectontwikkelaar

Na deze gemotiveerde weigering is het aan de projectontwikkelaar om te beslissen over het vervolg. Op basis van de geformuleerde opmerkingen kan deze de plannen aanpassen en een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. Daarnaast behoort een beroepsprocedure bij de deputatie van de provincie Antwerpen tot de mogelijkheden. De deputatie maakt dan op basis van alle beschikbare informatie en adviezen een nieuwe analyse van het dossier en beslist vervolgens om al dan niet een vergunning te verlenen.

Turnhoutsebaan, Mol, België

Deel dit artikel