Het gemeentebestuur Mol weigert een vergunning voor de realisatie van een nieuwe verkaveling in de onmiddellijke omgeving van de Vijftien Kapellekens.

De aanvraag omvatte de aanleg van een nieuwe weg en de realisatie van elf bouwkavels voor open bebouwing en twee kavels voor halfopen woningen. Eerder weigerde de gemeenteraad al het ingediende rooilijnplan.

LRD Landmeting diende dit voorjaar een aanvraagdossier in voor de realisatie van een verkaveling in de omgeving van de 15 Kapellekens in Achterbos. De aanvrager wilde een nieuwe verkaveling realiseren tussen het Bruggeske en de beschermde site van de 15 Kapellekens.

Volgens de ontwerpplannen zou de bestaande doodlopende straat 15 Kapellekens doorgetrokken worden en vervolgens afbuigen richting Bruggeske. De nieuwe weg komt deels over het bestaande zandpad dat nu vanuit het Bruggeske richting de kapelletjes loopt en eindigt met een keerlus.

Evaluatie bezwaarschriften

Het openbaar onderzoek naar dit dossier liep van 18 maart tot en met 16 april 2022. In totaal werden 162 bezwaarschriften ingediend. Na grondige analyse wordt de argumentatie van meerdere bezwaarschriften weerhouden.

Zo wordt terecht gevreesd dat deze verkaveling de groene omgeving van de Vijftien Kapellekens ernstig aantast. Aan het park- en bosgebied van de Vijftien Kapellekens mag niet verder 'geknabbeld' worden.

Deze locatie vormt de kern van een waardevol boslint op een zandrug, vertrekkend vanaf de Galbergen, over de Haaksstraat, Rollekens en Sint-Theresiastraat, Sint-Apollonialaan, De Rooy en vervolgens richting Oude Bleken.

Het gemeentebestuur wil deze verschillende biologisch waardevolle groene 'eilandjes' maximaal beschermen en waar mogelijk verder versterken en uitbreiden.

De verkaveling zou ernstig afbreuk doen aan de unieke belevingswaarde van de Vijftien Kapellekens als waardevolle erfgoedsite. Het onverharde verbindingsweggetje tussen Bruggeske en het bosgebied van de Vijftien Kapellekens vormt een mooie groene buffer, verwijzend naar het historische akkercomplex nabij Achterbos.

Officiële adviezen

Bij de beoordeling van een verkavelingsaanvraag krijgen ook verschillende instanties – zowel gemeentediensten als externe organisaties – een verzoek om advies te verlenen.

Voor deze verkaveling oordelen zowel onze groendienst, verkeersdienst als de dienst ruimtelijk beleid negatief. Verder ontvingen we negatieve adviezen van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Stuifzand, het Agentschap Natuur & Bos (Vlaamse overheid), departement leefmilieu van de Provincie Antwerpen en Pidpa-Riolering.

Conclusies

'De site van de Vijftien Kapellekens vormt een belangrijke oase van rust en groen die belangrijk is voor de levenskwaliteit van velen. Een verkaveling op deze locatie zou dit sterk aantasten. Ook waardevolle en kwetsbare fauna en flora op de nabijgelegen zandduinen wordt hierdoor bedreigd.

Het gemeentebestuur streeft eerder naar een versterking van de buffer rond de Vijftien Kapellekens in plaats van het inkrimpen hiervan. De bestaande wegen Kruisberg en Vijftien Kapellekens zijn bovendien onvoldoende uitgerust om de extra belasting van deze verkaveling te dragen.'

Verdere stappen

Na deze weigering beslist de projectontwikkelaar over het vervolg. Een mogelijkheid omvat het stopzetten van de intentie tot verkavelen.