Het college van burgemeester en schepenen Mol onthoudt zich voorlopig van formele adviezen over het windturbineproject Berkebossen. Wel maken we het dossier met de binnengelopen bezwaarschriften binnen de wettelijke termijnen over aan de hogere overheid die de vergunningen verleent.

Vooraleer zich positief of negatief over het project uit te spreken, wenst het college van burgemeester en schepenen het Gemeentelijk Kaderplan Grootschalige Windturbines ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad.

Bij de beoordeling van windturbineprojecten is het gemeentebestuur uiteraard verplicht het eigen kaderplan te respecteren dat door de voltallige gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd op 27 juni 2011.

In dit kaderplan staan drie zones aangeduid die in aanmerking komen voor een project met grootschalige windturbines:

ü Tussen Sas 6 en Sas 7, ten noorden en ten zuiden van het Kanaal Herentals – Bocholt

ü Tussen vestiging Sibelco en het kanaal Dessel – Kwaadmechelen

ü In de uitbreiding van industriezone Berkebossen. Dit past in de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

Minimumafstand tot woningen

Daarnaast staan in het plan een aantal voorwaarden waaraan ingediende projecten moeten voldoen. Eén voorwaarde stelt dat de turbines zich op een minimumafstand van 350 meter van woningen moeten bevinden. Het gemeentebestuur liet zich voor dit principe inspireren op de Vlaamse overheid, die ook een vaste minimumafstand gebruikte voor de beoordeling van projecten.

Inmiddels is de regelgeving op Vlaams vlak geëvolueerd. Zo bevatten de Vlaamse regels geen minimumafstanden meer, maar is er per project in bepaalde omstandigheden een omgevingsanalyse vereist. Deze moet nagaan welke woningen in de buurt hinder ondervinden van de turbines en welke voorzorgsmaatregelen eventueel nodig zijn.

Geen positief advies mogelijk

Voor het project Berkebossen stelt het college van burgemeester en schepenen vast dat de voorwaarde van minimum 350 meter voor één woning niet is ingevuld. Dit maakt het - uit respect voor de beslissing van de gemeenteraad - onmogelijk om een positief advies te geven voor de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om zich voor dit project voorlopig van verdere adviezen te onthouden. Het dossier wordt, zoals de regelgeving voorziet, overgemaakt aan de vergunningsverlenende overheid met de ingediende bezwaarschriften van het openbaar onderzoek.

Kaderplan bespreken op gemeenteraad

Het college van burgemeester en schepenen startte inmiddels gesprekken op met de verschillende politieke fracties. Daarbij wordt afgetoetst of een unanieme wijziging van het Gemeentelijk Kaderplan Grootschalige Windturbines door de gemeenteraad mogelijk is.

Het college van burgemeester en schepenen vindt het in elk geval zinvol om het kaderplan in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Vlaamse regeling. De gemeenteraad zal zich vermoedelijk in de zitting van november uitspreken over eventuele wijzigingen.