Groen! Herentals betreurt dat de ganse discussie over de plannen van Fluxys wordt toegespitst op 2 mogelijke tracés : ofwel langs de bufferstrook door Veldhoven ofwel door het Olens Broek.

De discussie wordt hierdoor een beetje te gemakkelijk herleid tot een afweging tussen mens en natuur. 

Alternatief tracé
Fluxys had in eerste instantie een ander tracé voor ogen nl. via Oosterhoven, Rossum en dan richting Olen. Dit tracé werd echter door de landbouworganisaties, gesteund door de betrokken gemeentebesturen,  van bij het eerste overleg meteen afgeschoten. 
Alhoewel dit tracé zowel wat het aantal omwonenden als wat natuurverlies betreft het beste scenario is, werd het tracé als niet bespreekbaar geklasseerd. Nochtans kan de grond boven een gasleiding perfect  bewerkt worden waardoor er volgens ons geen deftige argumenten zijn voor de weigering van de stad om door de betrokken landbouwgebieden te gaan… Nergens in de huidige discussie wordt er over dit tracé nog gerept en ook het stadsbestuur van Herentals zwijgt hierover angstvallig.  

Groen! Herentals Voorzitter Peter Verpoorten: ‘De meesten mensen denken dat deze pijpleiding zo maar uit de lucht komt vallen. Dat klopt uiteraard niet. Jammer genoeg wordt er ook over de pijpleiding gesproken zonder al te veel kennis van zaken. De leiding dient in Ham aangekoppeld te worden. Wat blijkbaar totaal onder de mat geveegd wordt, is dat in Ham een akkoord werd bereikt met de betrokken landbouwers, en dat er fikse compensaties betaald werden. Op die manier werd zowel de landbouw als Fluxys er beter van. Wat echter in Limburg kan, is echter voor het stadsbestuur van Herentals te hoog gegrepen. Groen! pleit er dan ook voor om met de betrokken landbouwers aan tafel te gaan zitten, en te kijken of er een financiële regeling mogelijk is.’

Bedreiging natuur
In de pers trachten betrokkenen het voor te stellen alsof het tracé door het Olensbroek maar een honderdtal meters door het beschermd gebied loopt.  Dit klopt niet. Het gaat immers niet alleen over het Olensbroek maar ook over de aansluitende Kempense Heuvelrug…

Groen! gemeenteraarslid Hans Van den Eynden: ‘In gans Vlaanderen zijn er weinig gebieden die op dergelijke grote schaal hun natuurwaarde nog kunnen behouden hebben.  Het grotere complex van de Heuvelrug met stuifduinen, vennen en heiden sluit haast naadloos aan bij het valleigebied van de Kleine Nete met elzenbroekbossen en moerassen.  Niet voor niets is dit complex door de Vlaamse regering aangeduid niet enkel als natuurgebied maar tevens als VEN-gebied (zowat de hoogste natuurbescherming die in Vlaanderen kan opgeroepen worden) en Europees Habitatrichtlijngebied!’

Het tracé dat werd uitgetekend zou een brede streep trekken dwars door de Heuvelrug (van Hulzen, via de achterkant van de Brink, naast de Gemeentehei naar de Lichtaartseweg). De leiding zou de weg kruisen aan het tenniscentrum Ter Heyde (onder prde buitentennisvelden) en dan door enkele historisch oude bossen de Rozenstraat volgen (waarbij de eeuwenoude houtkanten - Ferraris landschap - moeten verdwijnen) om dan via een gestuurde boring vanaf de Koulaak naar de Langendonk richting kanaal Herentals-Bocholt te trekken. 

Menselijke en financiële meerkost
Niet alleen worden er bij dit voorstel misschien wel meer mensen "getroffen" (Brink, Lichtaartseweg, Rozenstraat, Koulaak) dan in het huidige voorstel, ook is het tracé flink wat langer! Deze meerkost kan volgens Groen! Herentals beter besteedt worden aan een regeling met de betrokken landbouwers van het alternatief tracé.
Volgend jaar wordt (eindelijk) gestart met de afgraving van de opspuiting Hellekens om hier extra waterberging te voorzien maar vooral om via een aantal vistrappen een peilverhoging te realiseren op de Nete.  In het verleden (o.a. op de percelen van Natuurpunt in de Vuilvoort en ook in het Vlaamse natuurreservaat de Ronde Put in Postel) is al gebleken dat in natte gebieden de gasleiding durven naar boven komen waardoor er soms ingrijpende werken noodzakelijk zijn.  Een peilverhoging van de Nete (die absoluut noodzakelijk is om het Olens Broek als moerasgebied te kunnen behouden) heeft mogelijk dan ook een impact kan op Fluxysleiding...  Dit is uiteraard levensgevaarlijk!

Daarnaast bestaat het risico dat door de graafwerken en boringen de waterondoorlaatbare grondlagen van het Olens Broek na de werken zullen "lekken" waardoor er extra verdroging zou kunnen optreden, met dramatische gevolgen voor het ecosysteem. Groen!  betreurt dan ook dat de huidige discussie momenteel versmalt tot een hetze tegen de natuur en dat het stadsbestuur (dat angstvallig zwijgt) voor deze polemiek kiest zonder dat het voorstel om door landbouwgebied te gaan bespreekbaar wordt gemaakt.
 

Bericht Groen! Herentals