De gemeenteraad gaf op de zomerzitting van 27 juli groen licht voor in totaal 229.900 euro noodsubsidies aan onze Molse verenigingen. In totaal gaat het om 260 verenigingen.

De uitbetaling volgt zo snel mogelijk. De vereiste centen komen van de 570.000 euro die door de Vlaamse overheid aan Mol werd toegezegd om het verenigingsleven te ondersteunen.

Voor de besteding van de resterende financiële middelen wil Mol het verenigingsleven op langere termijn versterken. 'In het najaar bespreken we samen met de verenigingen hoe we deze tweede fase best inhoudelijk invullen', klinkt het.

De coronacrisis berokkent elke vereniging financiële schade. De exacte impact verschilt van vereniging tot vereniging. Al tijdens de coronacrisis stond het lokaal bestuur in nauw contact met de verenigingen en peilden we naar hun financiële en andere noden.

De afgelopen weken bespraken ze in verschillende adviesraden de reacties en antwoorden van de verenigingen. De financiële coronacel vergaderde meermaals om alle informatie van de verschillende afdelingen te verzamelen, waarbij tegelijkertijd een voorstel werd uitgewerkt. Om op korte termijn te helpen met de meest acute financiële noden, kiest het gemeentebestuur voor een snelle uitkering van extra subsidies.

Verdeling tussen verenigingen

Voor de verdeling tussen de verenigingen baseren ze - met uitzondering van de sportclubs - op de bestaande subsidiereglementen en bedragen. Zo voorzien ze een extra uitkering van het laatste subsidiebedrag, wat voor elke vereniging voor dit jaar een verdubbeling van de gemeentelijke subsidies betekent.

Deze maatregel wordt toegepast voor alle subsidiereglementen die gelden voor de jeugdverenigingen socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen en verenigingen voor mensen met een beperking. Elk reglement volgt daarbij zijn eigen logica, gebaseerd op de specifieke werking van elk type vereniging.

Alternatieve verdeling sportclubs

Voor de sportclubs werd in samenspraak met de sportraad een alternatieve verdeling uitgewerkt. De helft (66.000 euro) van de 132.000 euro wordt verdeeld onder de 26 clubs die volgens de bestaande reglementen jaarlijks subsidies ontvangen.

Deze reglementen richten zich op de kwalitatieve uitbouw van de sportclub en de jeugdbegeleiding. Hierbij worden voor de coronasubsidie de ledenaantallen en patrimoniumzorg als criterium gehanteerd.

De andere helft (66.000 euro) gaat naar de 78 sportverenigingen die normaal geen recht hebben op de jaarlijkse sportsubsidies, bijvoorbeeld de clubs zonder jeugdwerking.

Zij krijgen uitzonderlijk de kans om voor 15 september een aanvraag in te dienen. Afhankelijk van het ledenaantal en het al dan niet moeten zorgen dragen over eigen patrimonium, krijgen ze een forfaitair bedrag dat varieert tussen de 300 en 750 euro.

Totaalbedragen

Samengeteld betekent dit volgende extra financiële ondersteuning die aan de gemeenteraad van 27 juli zal worden voorgelegd. Onderstaande bedragen zijn afkomstig uit een eerste berekening en worden mogelijk nog licht verfijnd voor de finale beslissing door de gemeenteraad.

ü Sportclubs (inclusief de werking van de G-sporten): 132.000 euro

ü Jeugdbewegingen: 39.000 euro, aangevuld met de veiligheidspakketten die we ter beschikking stellen om de zomerkampen veilig te laten verlopen.

ü Socio-culturele verenigingen: 33.000 euro

ü Seniorenverenigingen, verenigingen voor mensen met een beperking en ziekenzorgorganisaties: 25.900 euro

Snelle uitbetaling

'We willen de extra subsidies zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de verenigingen en de clubs. Op 15 juli ontvingen we het geld vanuit Vlaanderen, waardoor de nodige financiële middelen meteen ter beschikking zijn.'

Verdere besteding

Voor het restbedrag van ongeveer 340.100 euro is er nog geen finaal voorstel én kijken we naar ondersteuning van het verenigingsleven op langere termijn. Verschillende denkpistes worden hiervoor de komende maanden in samenspraak met de adviesraden besproken en uitgewerkt.