Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grootste warmtenet van de Kempen komt in Heist-op-den-Berg

Warmtenet Heist

Een nieuw gemengd woonproject aan de Averegtenlaan in Hallaar wordt een van de grootste duurzame residentiële woonwijken onafhankelijk van gas, van de Zuiderkempen en het Rivierenland.

De verwarming en koeling van 88 woningen en 56 appartementen gebeurt via een duurzaam warmtenet en/of geothermische warmtepompen. De aanleg van het leidingennetwerk is zonet al voltooid. 

Het woonproject is het eerste dat 100% beantwoordt aan het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat Heist-op-den-Berg in 2021 heeft ondertekend.

In het gebied tussen de Averegtenlaan, Kerselaarlaan en August Prooststraat krijgt het nieuwe woonproject vorm. De wegen- en infrastructuurwerken zijn volop aan de gang.

In oktober start de bouw van de eerste 19 eengezinswoningen en 56 appartementen. In totaal komen er 144 wooneenheden verspreid over drie jaar:

  • 75 eenheden (19 woningen en 56 appartementen) uit fase 1 sluiten aan op het warmtenet
  • 69 woningen uit fase 2 en 3 krijgen een individuele geothermische warmtepomp.

Een warmtenet vervoert warmte van een centrale bron naar de gebruikers door middel van warm water in ondergrondse buizen. Vandaag is de laatste buis van het warmtenet aangelegd. De centrale bron die warmte opwekt aan de Averegtenlaan is een grote warmtepomp met BEO-veld.

Het BEO-veld is een geothermisch leidingwerk dat warmte en koeling uit de bodem haalt. De warmtepomp zorgt er dan weer voor dat die warmte aan de juiste temperatuur in de huizen en appartementen komt.

Zo kunnen alle gezinnen hun nieuwe thuis in de winter heel efficiënt verwarmen en in de zomer verkoelen zonder airco. Projectontwikkelaar Danneels kiest dus resoluut voor een duurzame, groene en energiebesparende woonwijk.

Projectontwikkelaar Danneels heeft elders in Vlaanderen al een aantal woonprojecten in aanbouw die gebruik maken van individuele geothermische warmtepompen.

Het project in Heist-op-den-Berg, waarbij woonentiteiten worden aangesloten op een groter collectief warmtenet, is voor projectontwikkelaar Danneels het eerste van die omvang. Het is meteen een van de grootste residentiële warmtenetten en duurzame (of hernieuwbare) projecten onafhankelijk van gas of andere fossiele brandstoffen in de Zuiderkempen.

De exploitatie in Heist-op-den-Berg zal gebeuren door Warmtenet Averegten: een samenwerking tussen energiecoöperaties Klimaan en ZuidtrAnt-W. Zij zetten zich in om de energietransitie op burgerniveau te versnellen, ook op het gebied van duurzame warmte en koeling.
Met energietransitie bedoelen we de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening duurzamer is dan in ons huidige energiesysteem.

Het gebruik van geothermische warmtepompen biedt alleen maar voordelen voor de bewoner:

  • Het is duurzaam en toekomstgericht.
  • De woningen stoten jaarlijks 80 procent minder CO2 uit voor verwarming in vergelijking met identieke woningen met een gasketel.
  • Zo draagt de bewoner via het project bij aan de klimaatdoelstellingen.
  • Het energieverbruik van elke woning daalt spectaculair.
  • Een huis of appartement wordt bijna energieneutraal. In de winter dient de bodemwarmte om te verwarmen en wordt koude in de bodem opgeslagen. Die koude kan in de zomer dienen om de woningen af te koelen. En de warmte die in de zomer wordt afgevoerd, zit ondergronds klaar voor de volgende winter.
  • Zo geniet de bewoner van een hoger rendement voor een veel lagere prijs.

Het woonproject beantwoordt aan alle aspecten van het Heistse Klimaatpact en sluit aan bij het Burgemeestersconvenant 2030, om Heist-op-den-Berg weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 'We zorgen voor kwalitatieve versterking/versterking van de kern, groene warmtevoorziening en een modal shift, door de realisatie van trage wegen, zachte verbindingen en zelfs het promoten van deelauto’s in dit woonproject.

Met modal shift bedoelen we een verschuiving van vervoersmiddelen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van verplaatsing: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met een elektrische voertuig.

Tussen de 144 woongelegenheden komt ook een grote open vlakte voor 5.000 m2  parkzone met aandacht voor biodiversiteit, wadi’s en speelmogelijkheden. Op de autoluwe site is verder een nieuw project met deelauto’s voorzien. De eerste bouwwerken starten in oktober 2023, de laatste woningen zullen worden opgeleverd begin 2026.

Heist-op-den-Berg als energiezuinige gemeente

De voorbije jaren zette Heist-op-den-Berg zich al in om een energiezuinigere, duurzame en klimaat-robuuste gemeente te worden. In 2021 keurde de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed en de afgelopen jaren leverde het lokale bestuur heel wat inspanningen om de doelstellingen te realiseren.

De pijler ‘Verrijk je wijk’ van dat lokale klimaatactieplan, die onder andere inzet op (collectieve) hernieuwbare energieprojecten, bleek tot nu toe de moeilijkste om te realiseren. De komst van het lokale warmtenet is alvast een mooie stap in de juiste richting.

Het lokale bestuur wil zelfs nog een stap verder gaan en zal via de opmaak van een warmteplan de komende jaren bekijken of warmtenetten ook op andere locaties mogelijk zijn.

Gemiddeld 75% van het energieverbruik van de Vlaamse gezinnen gaat naar warmte. Fossiele brandstoffen vullen vandaag nog 85% van die warmtevraag in.

Met de opmaak van een lokaal warmteplan heeft het lokale bestuur een visie en concrete krijtlijnen voor een fossielvrije toekomst. Dit woonproject is daar een voortrekker van binnen de gemeente.

Met het project ‘Energiedorpen’ zoekt het lokale bestuur samen met inwoners, experten en plattelandsvereniging Landelijke Gilden naar lokale kansen om energie te besparen, groene energie te produceren en slim om te gaan met die zelf geproduceerde energie.

Het is noodzakelijk dat we overgaan naar andere vormen van energievoorziening, maar die overgang is niet voor iedereen evident. Naast het collectief opwekken van groene stroom en een focus op lokale, zelfvoorzienende energienetwerken, neemt het project Energiedorpen daarom bijkomend een gemeenschapsversterkende rol op. Van bij de opstart krijgen kwetsbare groepen een stem in het project.'

Warmtenet Heist

Warmtenet Heist

Warmtenet Heist

Warmtenet Heist

Averegtenlaan , Heist-op-den-Berg, België

Warmtenet Heist

Deel dit artikel