De gemeenteraad keurde op 14 januari de subsidiëring goed van een mogelijke samenwerking van Heistse sportverenigingen.

Deze subsidie kwam tot stand naar aanleiding van het Decreet Lokaal Sportbeleid, dat vier beleidsprioriteiten kent:

  1. Doelgericht ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
  2. Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering, met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking.
  3. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.
  4. Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.

Onder beleidsprioriteit 2 zie je dat de mogelijkheid voorgesteld wordt om structurele samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen financieel te ondersteunen. Doel van deze samenwerking moet dan uiteraard een kwantitatieve of kwalitatieve meerwaarde van de basiswerking van de betrokken verenigingen betekenen.

Ook de Heistse sportdienst is overtuigd van de meerwaarde van inzetten op samenwerking. Verenigingen staan vandaag voor heel wat uitdagingen om een kwaliteitsvol sportaanbod te blijven aanbieden:

-       een degelijke sporttechnische omkadering voorzien en blijven motiveren voor het volgen van vorming

-       het financiële plaatje rondkrijgen voor de organisatie van de activiteiten

-       geëngageerde vrijwilligers vinden

-       een veranderend doelpubliek: er is minder engagement, meer vrijblijvendheid, kansarmoede, de groeiende diversiteit in onze samenleving, …

De gejaagdheid van de huidige maatschappij en de druk die mensen op het vlak van gezin, werk en sociaal leven ervaren, maakt dat men minder snel engagementen opneemt: als trainer, als bestuurslid maar evengoed gewoon als lid van een sportclub.

Efficiëntie is dan ook enorm belangrijk in de organisatie van het verenigingsleven. Door krachten, middelen, kennis en ervaring te bundelen kan er efficiënter gewerkt worden dan wanneer elke vereniging op zijn eiland blijft zitten. Banden die op die manier gesmeed worden, zorgen voor versterking en verankering en overstijgen op termijn mogelijk zelfs de financiële stimulans van een subsidie, omdat een samenwerking nog veel meer voordelen meebrengt.

De sportdienst heeft in overleg met de sportraad een subsidiereglement opgesteld. Dit reglement berust op vijf pijlers. De samenwerking tussen sportverenigingen moet ten minste op één van deze pijlers inzetten:

-       kwaliteitsverhoging van de sporttechnische omkadering;

-       kwaliteitsverhoging van het (sport)aanbod;

-       kwaliteitsvolle uitbreiding of verbreding van het sportaanbod;

-       ledenwerving en sportpromotie;

-       vrijwilligersomkadering.

Heistse sportverenigingen kunnen de subsidie met een specifiek formulier aanvragen bij de sportdienst.

Na bekrachtiging door de sportraad en het college van burgemeester en schepenen, wordt het subsidiebedrag voorlopig vastgelegd. De verenigingen hebben daarmee alvast de formele bevestiging dat hun samenwerking voldoet aan de eisen en dat ze ze dus in praktijk mogen omzetten. Nadien – concreet: tegen 15 juli van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag - wordt een evaluatiedossier ingediend waarin het resultaat van de samenwerking beschreven wordt. Op basis van deze evaluatie wordt de subsidie uitbetaald.

Voor 2014 wordt er een aangepaste regeling uitgewerkt die het mogelijk moet maken om voor een half seizoen samen te werken en hier al beperkte ondersteuning voor te ontvangen, als het dossier uiteraard voldoet aan de eisen.

Heist-op-den-Berg is de eerste gemeente die een dergelijk subsidiereglement voor samenwerking van verenigingen instelt. De uitwerking van het reglement was dan ook geen gemakkelijke opdracht, en als het ware een stap in het onbekende. Evaluatie is daarom absoluut noodzakelijk om na te gaan of met dit reglement het gewenste resultaat bereikt wordt. Op termijn kan dit reglement hopelijk een voorbeeld vormen voor andere gemeentes die ook op samenwerking willen inzetten.

Meer info

Sportdienst

Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg

Tel. 015 75 86 57, mail sportdienst@heist-op-den-berg.be