Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Herbestemming kerk Ginderbuiten Mol : “Behoud kerktoren én steun voor publieke ruimte”

De kerk van Ginderbuiten een duurzame nieuwe én lokale bestemming geven, wordt door de beperkte isolatie van het gebouw een bijzonder uitdagende en vermoedelijk heel kostelijke opdracht.

Hoewel er aan de gesprekstafels in Ginderbuiten heel wat ideeën leefden voor het creëren van een bruisende ontmoetingsruimte of een ruimte voor culturele activiteiten, werd deze vaststelling door de meeste aanwezigen gedeeld. Wél zagen vrijwel alle deelnemers in de herbestemming van de kerk een kans om een aantrekkelijke publieke ruimte te creëren in de dorpskern, zonder omringende muur én met behoud van de losstaande kerktoren.

De eerste dorpsvergadering gaf het gemeentebestuur waardevolle input om een subsidieaanvraag voor verder onderzoek in te dienen bij de provincie Antwerpen. Het gemeentebestuur benadrukt dat het hier louter gaat over een eerste studie. Er zijn in deze legislatuur geen kredieten voor een project voorzien, ook ligt er nog geen concreet project op tafel. 

In de kerk van Ginderbuiten worden al enige tijd geen kerkdiensten meer georganiseerd. Het fusieproces met de centrumparochie Sint-Pieter en Pauwel is lopende. De vraag naar een herbestemming van dit kenmerkende vrij recente kerkgebouw, de losstaande betonnen kerktoren en de ommuurde parking is niet acuut, maar komt stilaan wel aan de orde.

Niet weerhouden voor de eredienst

In het kerkenplan dat in 2016 werd goedgekeurd, werd de kerk van Ginderbuiten niet weerhouden voor de eredienst. Om de herbestemming in alle transparantie op een gestructureerde manier én met de nodige lokale participatie te laten verlopen, werken we volgens een door de gemeenteraad goedgekeurd afwegingskader.

De eerste stap in dit afwegingskader omvat het onderzoek naar een lokale, publieke invulling van het kerkgebouw. Naast een sterk inhoudelijk verhaal vereist dit uiteraard technische en uitdagende financiële randvoorwaarden, alsook heel wat draagkracht van vrijwilligers.

Beperkte isolatie

Donderdagavond 9 februari ging een 50-tal inwoners van Ginderbuiten met open geest aan de slag. Ze dachten na over een mogelijke invulling van het kerkgebouw. Er kwamen interessante ideeën op tafel voor het creëren van ontmoetingsruimte of voor de organisatie van culturele activiteiten.

Toch heerste in de zaal vooral realiteitszin. Het belangrijke financiële vraagstuk voor het energiezuinig maken van een vrijwel niet geïsoleerd groot gebouw viel moeilijk te beantwoorden.

Aan vrijwel alle gesprekstafels kwam het voorstel naar boven om de bestaande ommuurde parking om te vormen naar een aantrekkelijke publieke ruimte. Binnen dit kader zou de bestaande kerktoren dan behouden blijven en een prominente plaats krijgen. Daarnaast vroegen de inwoners om het kerkperceel met de bijhorende parking ruimer te bekijken in de omgeving.

Wat nu?  

De input van de eerste dorpsvergadering gebruikt het gemeentebestuur om een onderzoekssubsidie aan te vragen bij de provincie Antwerpen. Binnen dit onderzoekstraject gaat een studie- en architectenbureau samen met het gemeentebestuur, het lokaal kerkbestuur en de inwoners van Ginderbuiten verder op zoek naar mogelijk denkpistes voor het herbestemmen van de kerk en de voorliggende parking.

De kerk en deze parking vormen samen één kadastraal perceel. In dit onderzoek zouden we in eerste instantie graag drie vragen beantwoord zien:

- Wat is een realistische raming van een volledige energetische renovatie van de buitenschil van het bestaande kerkgebouw, los van de extra kosten voor een interne herinrichting en verbouwing naar nieuwe functies?

- Is – ongeacht wat de bestemming wordt van het kerkgebouw - een behoud van de toren mogelijk mét creatie van mogelijke meerwaarde én inpassing in de publieke ruimte?

- Wat zijn de herinrichtingsmogelijkheden van de huidige parking voor het kerkgebouw waarbij deze zone wordt omgevormd tot aantrekkelijke publieke ruimte met ontmoetingsmogelijkheden? Op welke manier kan dit aansluiten en passen in de omgeving.

Dankzij de eerste dorpsvergadering kunnen we een gedragen verhaal voorleggen aan de provincie Antwerpen. Zij beslissen over het al dan niet toekennen van de subsidie voor het onderzoekstraject. Wanneer een studie- en architectenbureau is aangesteld, spreken we met hen de verdere aanpak en planning af.

Louter een studie

Om geen valse verwachtingen te scheppen in Ginderbuiten, benadrukken we dat het louter gaat om een eerste studie naar de mogelijkheden. Er ligt op dit moment geen concreet project voor de aanleg van een dorpsplein op tafel. Zoals tijdens de dorpsvergadering toegelicht, zijn hiervoor in deze legislatuur ook geen investeringskredieten voorzien. We bewandelen stap voor stap het afwegingskader en zoeken zo in overleg en transparantie naar de juiste herbestemming van het kerkgebouw en de voorliggende parking.

Deel dit artikel