In het loklae bestuursakkoord staat vermeld dat de stad de oprichting van buurtzorgnetwerken gaat ondersteunen en dat er initiatieven i.v.m. buurtzorgnetwerken komen.

'Dit past in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg waarbij we ons als een warme zorgstad op de kaart willen zetten', zegt schepen Peter Bellens (CD&V). (foto).

'Daarom willen we ook invulling geven aan het begrip solidariteit tussen generaties en willen we onze inwoners stimuleren en aanzetten om zorg voor elkaar te dragen.

Zeker in deze coronatijden willen we beroep doen op het engagement van onze inwoners om zich voor hun buurt in te zetten.'

3 buurtzorgnetwerken erkend in Herentals

'Het schepencollege besliste om in Herentals 3 buurtzorgnetwerken te erkennen en om hun werking zowel financieel als logistiek te ondersteunen : in De Molekens, het Begijnhof en Sint-Janneke (De Gagel).

Op deze drie locaties zal er telkens een andere sleutelfiguur zijn, die het voortouw neemt en de spil is in het netwerk.

In de Molekens werken we nauw samen met De Boekerij, in Sint- Janneke met het wijkcentrum Zewopa en in het Begijnhof met Familiehulp.'

Buurtzorgnetwerken

'Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven. In een buurtzorgnetwerk wordt laagdrempelige zorg aangeboden door en voor buurtbewoners.

Schepen van welzijn zorg en gezondheid Peter Bellens vervolgt : "Het gaat dus om buurtbewoners die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar.

Zo vullen ze, naast de professionele zorg van bijvoorbeeld huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten, een bijkomende en heel belangrijke schakel in een netwerk van zorg in."

Een informeel (buurt)zorgnetwerk verhoogt immers de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren en andere kwetsbare personen in een buurt. Op die manier kunnen zij langer kwaliteitsvol thuis blijven wonen en blijven ze contacten onderhouden met hun buurtbewoners.

Een buurtzorgnetwerk is niet alleen positief voor diegenen die hulp en ondersteuning nodig hebben, maar vormt ook een meerwaarde voor alle bewoners uit die buurt.'

Zorgzame buurten en dorpen

'Het begrip "zorgzame buurt" kende de afgelopen jaren een sterke opmars in het zorg -en welzijnslandschap.

De aanleiding hiervoor zijn de verschillende maatschappelijke tendensen zoals de vergrijzing van de samenleving, het dalende aanbod aan voorzieningen op het platteland en de beleidskeuze van vermaatschappelijking van zorg.

"Het concept van zorgzame buurten speelt hierop in en wil mensen met een zorg- en ondersteuningsnood vanuit hun eigen woonomgeving ondersteunen zodat zorg zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in de samenleving", aldus  Bellens.

Traject naar een zorgzamere buurt in Morkhoven

'In 2019 organiseerde het stadsbestuur ter voorbereiding van het bestuursakkoord dialoogavonden over investeren in zorg, mensen, veiligheid en infrastructuur,....

Burgers uit Morkhoven die deelnamen, lieten duidelijk horen dat zij nood hebben aan meer betrokkenheid, gemeenschapszorg en buurtzorg.

Schepen Bellens : "We willen op deze vraag ingaan en als eerste stap daarbij organiseren we via het dienstencentrum in samenwerking met Thomas More hogeschool vanaf oktober een buurtanalyse in Morkoven waarbij we de noden en behoeften van de bewoners vanaf 65 jaar (268 adressen) in kaart willen brengen."

Alle 65-plussers uit Morkhoven – 268 adressen – zullen worden bevraagd met een enquête waarin gepeild wordt naar:

- mogelijkheden van opstart van een dienstencentrum in Morkhoven - mogelijkheden van vervoer van en naar het dienstencentrum - mantelzorgmogelijkheden - vrijwilligersmogelijkheden - burenhulpinitiatieven - gebrek en nood aan basisvoorzieningen zoals kruidenierswinkel, keuze aan bakker, .. - verdoken zorg- en ondersteuningsnoden - verhuisbereidheid, ...

De enquête wordt afgenomen op 2 manieren:

- de 65- tot 79-jarigen krijgen persoonlijk een vragenlijst overhandigd die we op een afgesproken tijdstip weer ophalen. Wie hulp nodig heeft bij het invullen, wordt hierbij ondersteund

- bij de 80+ers gaan we dezelfde vragenlijst persoonlijk afnemen waarbij we sterk inzetten op veiligheid in de coronatijd (deze maatregelen schrijven we uit en worden goed gecommuniceerd met alle betrokken partijen)

- koppels mogen de vragenlijst samen invullen.'

Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.