De inwoners van de provincie Antwerpen hebben een sterke mening als het neerkomt op het thema sociale zekerheid. Het ACV organiseerde een bevraging over sociale zekerheid waar meer dan 7000 mensen hebben aan deelgenomen.

De belangrijkste conclusies zijn dat mensen de huidige pensioenleeftijd te hoog vinden, de laagste uitkeringen boven de Europese armoedegrens getrokken moeten worden en er snel terug werk gemaakt moet worden van een progressieve vermogensbelasting.

Met de sociale zekerheidsenquête wil ACV provincie Antwerpen geen taboes uit de weg gaan. Op de vraag of de pensioenleeftijd teruggebracht moet worden tot de leeftijd van 65 jaar, antwoordden 58 procent van de respondenten volledig akkoord en 26 procent akkoord.

Uit de bevraging blijkt ook dat de discussie over de zware beroepen dringend terug opgepikt moet worden. 40 procent is volledig akkoord en 39 procent is akkoord als de vraag gesteld wordt of de zwaarte van de functie mee moet tellen in de berekening van de pensioenleeftijd. De cijfers liegen er niet om, de pensioenleeftijd blijft een belangrijk issue.

"We zien dat mensen er nog steeds van overtuigd zijn dat de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar gebracht moet worden. Wat niet verrassend is, de huidige
pensioenleeftijd is voor veel mensen gewoon niet haalbaar". ACV-vakbonds-verantwoordelijke Dimitris Bousoulas

Verder vinden de bevraagden dat de minimumuitkeringen opgetrokken moeten worden tot de Europese armoedegrens. Zo zijn 41 procent van de respondenten volledig akkoord en 35 procent akkoord als het gaat over het optrekken van de minimumuitkering tot de Europese armoedegrens.

Armoede is een risico dat zich ook kan manifesteren als een werkzoekende moet zorgen voor een zwaar ziek, gehandicapt of palliatief gezinslid.
75 procent van de bevraagden zegt (volledig) akkoord te gaan om ook deze uitkeringen te versterken.

Bijvoorbeeld, als werkzoekende zorgen voor een palliatief gezinslid geeft slechts recht op een bedrag van 305,5 euro per maand. De reguliere werkloosheidsuitkering valt dan weg.

Ook kwamen een aantal opmerkelijke resultaten naar boven!
71 procent van de bevraagden (50 procent volledig akkoord en 21 procent akkoord) zien wel heil in de toetreding van freelancers tot het sociale zekerheidsstelsel van de loontrekkende.

Mits een eerlijke bijdrage is het perfect mogelijk dat de freelancer een betere bescherming tegen risico's zoals werkloosheid of ziekte ontvangt.

Onze dienst United Freelancers buigt zich verder over deze kwestie. Als het over sociale zekerheid van studenten gaat, willen de bevraagden ook dat hier een betere bescherming van toepassing is.

"De coronacrisis heeft de mensen wakker geschud en daardoor denken ze steeds meer na over mogelijke sociale risico's zoals werkloosheid en ziekte.

Studenten en freelancers worden zeer hard getroffen door de coronacrisis, het is logisch dat deze categorieën ook zo goed mogelijk beschermd worden."
ACV-vakbondsverantwoordelijke Dimitris Bousoulas

Als we de sociale zekerheid betaalbaar willen houden moet er dringend werk gemaakt worden van een progressieve vermogensbelasting. Zo is 45 procent volledig akkoord en 35% akkoord als de vraag gesteld wordt of de tijd rijp is voor een progressieve vermogensbelasting.