Dit wetenschappelijk onderbouwd engagement zal gerealiseerd worden door een pallet aan maatregelen in alle INEOS vestigingen in de haven van Antwerpen.

Investeringen van INEOS zullen bijdragen tot een reductie van de koolstofemissies door brongerichte oplossingen.

De INEOS vestigingen in Antwerpen zullen hierdoor uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal worden.

Deze ambitie houdt ook rekening met het streefdoel van Europa om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen ten opzichte van de cijfers van 1990.

Hans Casier, CEO INEOS Belgium, verklaarde: "We hebben een duidelijke en realiseerbare 'road-map' ontwikkeld die aantoonbaar zal bijdragen tot de koolstofreductie van onze vestigingen door in te zetten op hernieuwbare energie en 'groene warmte', het hergebruik van waterstof en CO2, verdere investeringen in elektrificatie en waar mogelijk de omschakeling naar gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen."

INEOS heeft vandaag formeel haar engagement bevestigd om voorop te blijven in de realisatie van de Europese klimaat- en energieambities met het oog op een klimaatneutrale voetafdruk en dit voor al haar bestaande vestigingen in Antwerpen, inclusief de investering in een nieuwe ethaankraker en propaandehydrogenatie-eenheid, ook bekend als Project ONE.

Dit engagement betekent concreet dat alle sites in Antwerpen klimaatneutraal zullen worden tegen uiterlijk 2050. Het houdt ook rekening met het streefdoel van Europa om broeikasgasemissies tegen 2030 te reduceren met minstens 55% in vergelijking tot het niveau van 1990.

Dit wetenschappelijk onderbouwd engagement zal gerealiseerd worden door een reeks van maatregelen in alle INEOS vestigingen in de haven van Antwerpen.

Hans Casier, CEO INEOS Belgium, verklaarde: "We hebben een duidelijke en realiseerbare 'road-map' ontwikkeld die aantoonbaar zal bijdragen tot de koolstofreductie van onze vestigingen door het inzetten van hernieuwbare energie en 'groene warmte', het hergebruik van waterstof en CO2, verdere investeringen in elektrificatie en waar mogelijk de omschakeling naar gerecycleerde of bio-gebaseerde grondstoffen .

Onze investering zal significante reducties teweegbrengen. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het maximaal beperken van de uitstoot van CO2 veeleer dan de afvang en opslag achteraf, hoewel dit laatste voor ons belangrijk kan blijven in de eerstvolgende jaren."

Om deze additionele reducties door te voeren, zal INEOS de omschakeling van brandstoffen en de inzet van hernieuwbare energie opdrijven.

Daarnaast voorzien we een verdere optimalisatie van de huidige activiteiten van koolstofopvang en -valorisatie in Zwijndrecht; verdere samenwerking in projecten rond industriële restwarmte en groene stoomnetwerken in de Antwerpse regio (INEOS is een pionier in het stoomnetwerk van ECLUSE in Doel); een toename van het (her)gebruik van waterstof in onze chemische processen en elektriciteitscentrales; een actieve rol bij de bouw van de demonstratie-plant van het ambitieuze 'Power to Methanol' project voor de productie van duurzame methanol in Lillo en een doorgedreven elektrificatie van onze processen.

INEOS is vastberaden om te investeren in baanbrekende waterstoftechnologie en om dit als een kernactiviteit verder uit te bouwen. Als bedrijf hebben wij aanzienlijke ervaring in de productie, technologie, opslag en het transport van deze belangrijke brandstof van de toekomst.

INEOS is actief betrokken in innovatieprojecten die energieproductie, -transport en netwerken grondig zullen transformeren en zal de opportuniteiten die dit creëert verder commercialiseren.

Hans Casier verklaarde: "Al deze activiteiten zullen geruggensteund worden door een aanhoudende focus op het verbeteren van de energie- en grondstoffenefficiëntie van onze processen. We doen deze oefening ook actief voor al onze activiteiten en vestigingen om de broeikasgasemissies significant te verminderen."

Waar mogelijk, draagt de integratie van gecertificeerde bio-gebaseerde grondstoffen in Europa ook bij tot een lagere ecologische voetafdruk van onze producten en afgeleide broeikasgasreducties in vergelijking tot standaardproducten.

We zijn ervan overtuigd dat dit actieplan belangrijke voordelen oplevert voor onze klanten, de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn en bij uitbreiding al onze stakeholders. Dit plan moet ervoor zorgen dat INEOS competitief én duurzaam kan blijven opereren, rekening houdend met de evoluerende verwachtingen van de maatschappij.