IOK en IOK Afvalbeheer blikken naar aanleiding van de algemene vergaderingen dinsdag terug op een actief jaar met heel wat nieuwe initiatieven en projecten.

Werken in de Kempen

Op vlak van de verkoop van bedrijventerreinen was 2013 geen uitzonderlijk jaar. De toegewezen oppervlakte situeert zich iets boven het gemiddelde. Het aantal transacties springt wel in het oog, nl. 44% boven het gemiddelde. Dit positief cijfer is duidelijk het gevolg van het succes van het lokaal bedrijventerrein ‘Hoge Mauw’ in Arendonk, waar in 2013 gestart werd met de toewijzingen.

Buiten de voorziene 213 bijkomende arbeidsplaatsen zorgen de voorgenomen investeringen voor het verankeren van 291 bestaande jobs. 22 ha bedrijventerrein zijn samen goed voor 504 werkplaatsen, of een tewerkstelling van 23 personen per ha.

In de loop van 2014 zal gestart worden met de infrastructuurwerken op bedrijventerreinen in Heist-op-den-Berg, Mol (Gompel), Retie, Kasterlee (Tielen). In de Noorderkempen zal er bijgevolg meer zijn om nieuwe bedrijven te kunnen opvangen. Via nieuwe, zij het beperkte, ontwikkelingen in Geel en Olen wordt getracht binnen afzienbare tijd een oplossing te bieden.

Wonen in de Kempen

Verkoop kavels

In 2013 werden 11 kavels toegewezen aan Kempense gezinnen. 28 kavels werden vergund en er werden verkavelingsaanvragen ingediend voor 27 kavels. De vraag naar betaalbare kavels blijft groot, terwijl de reservegronden in woonzones steeds schaarser worden en bovendien vaak in handen zijn van privé-ontwikkelaars. IOK blijft dan ook maximaal inzetten op het proactief verwerven van gronden om ook op langere termijn een aanbod aan betaalbare bouwgronden te kunnen verzekeren. Dit blijkt duidelijk uit het bedrag dat van het grondfonds werd aangewend voor herinvesteringen.

Op vlak van het aanbieden van betaalbare bouwgronden heeft IOK een lange traditie. In 1969 werden de eerste kavels te koop aangeboden. Sindsdien konden meer dan 10.000 Kempense gezinnen hun droom realiseren op een kavel van IOK.

Kempenaren nog steeds de beste leerlingen van de afvalklas

46% van het Kempense afval komt terecht op het containerpark

Op de 29 Kempense containerparken werd vorig jaar 118.333 ton ingezameld, dit is 46% van de totale hoeveelheid afval.

Een containerpark vormt een belangrijk onderdeel van een geïntegreerd afvalbeheer. Sinds de oprichting van de eerste containerparken zo’n 25 jaar geleden is veel veranderd. Kon je vroeger 5 verschillende afvalstromen kwijt op het containerpark, dan is dit (en vooral) de jongste jaren geëvolueerd naar 35 verschillende, weliswaar ook kleine deelstromen. Het materialenbeheer of het belang van de recuperatie van grondstoffen wint nog sterker aan belang.

Gezamenlijke aanpak containerparken

Een gemeenschappelijke aanpak maakt het mogelijk heel wat schaalvoordelen te realiseren. Bijvoorbeeld gezamenlijke aanbesteding en afvoer van de deelstromen, poolvorming van de parkwachters en een permanente vorming van de parkwachters.

Mol was in 2005 de 1ste gemeente die het dagelijks beheer van hun 2 containerparken overdroeg aan IOK Afvalbeheer. Snel volgden andere gemeenten zodat IOK Afvalbeheer vanaf 1 juli dit jaar voor 20 gemeenten of voor 357.842 inwoners of 75% van de Kempense bevolking 19 containerparken beheert. (vanaf 1 juli beheert IOK Afvalbeheer ook het containerpark Balen).

Restafval stagneert

94 kg per inwoner, dat is de hoeveelheid restafval die de gemiddelde Kempenaar in 2013 produceerde. Dit is een lichte stijging over de laatste jaren; de benedengrens van de hoeveelheid restafval per inwoner is bereikt. Hiermee behoren de Kempense gemeenten toch nog steeds bij de beste leerlingen in de ‘Vlaamse afvalklas’. Restafval is de som van huisvuil, grof vuil en veegvuil en PMD-residu (1,89 kg).

De verschillen tussen gemeenten die werken met DIFTAR en gemeenten die niet werken met DIFTAR. Een inwoner uit een DIFTAR-gemeente geeft gemiddeld 68 kg restafval mee, uit een niet-DIFTAR-gemeente is dit 87 kg.

Voor GFT is het verschil zelfs nog groter, 52 kg GFT gemiddeld in een DIFTAR-gemeente tegenover 100 kg GFT in een niet-DIFTAR-gemeente.  Foto archief Nnieuws.