Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IOK : Heist-op-den-Berg en Nijlen blijven definitief aan boord bij IOK en IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer

Wat ging vooraf?

Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet definitief goed.  Hierdoor wordt Vlaanderen ingedeeld in 15 referentieregio’s, waaronder de regio Kempen. De regio ‘Kempen’ bevat alle 27 gemeenten, die behoren tot het arrondissement Turnhout. De gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen behoren tot de regio ‘Rivierenland’.

Elke gemeente kan slechts behoren tot 1 referentieregio.

Eén van de doelstellingen die de Vlaamse overheid met de regiovorming beoogt, is het afstemmen van de samenwerkingsverbanden qua werkingsgebied op vaste regio’s, de referentieregio’s. Bovendien wil ze binnen de referentieregio’s zorgen voor efficiëntiewinsten. Tot slot wil de Vlaamse overheid samenwerking met strategisch karakter binnen eenzelfde referentieregio stimuleren.

Het regiodecreet stelt dus dat gemeenten in principe hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden organiseren binnen de grenzen van de referentieregio. Streekintercommunales moeten zich hierop aanpassen tegen 31 december 2030, afvalintercommunales tegen 31 december 2036. Maar, artikel 7 van het Regiodecreet voorziet voor intercommunales de mogelijkheid formeel een afwijkingsaanvraag in te dienen bij de Vlaamse Regering.

Als gevolg van de beslissingen van de gemeenteraden van Heist-op-den-Berg (14 maart) en Nijlen (7 maart) namen de raden van bestuur van 17 maart de beslissing een afwijkingsaanvraag voor IOK en IOK Afvalbeheer formeel te agenderen op de algemene vergaderingen van 25 mei 2023.

Met hun gemeenteraadsbeslissingen gaven Heist-op-den-Berg en Nijlen te kennen met de Kempense gemeenten te willen blijven samenwerken en beroep te kunnen doen op de uitgebreide en kwaliteitsvolle dienstverlening van IOK en IOK Afvalbeheer. Dit teken van vertrouwen zette de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer onmiddellijk aan tot actie.

Ook de gemeenteraden van de 27 gemeenten van het arrondissement Turnhout keurden de blijvende samenwerking met de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen goed.

De raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer van 17 maart namen kennis van de gemotiveerde verzoeken van de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen en motiveerden zelf als dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging, waarom ze hun doel niet kunnen bereiken in een regioconforme samenwerking. Het doel, beleid en de dienstverlening aan de burgers werd hier in ogenschouw genomen.

De kerncijfers van Heist-op-den-Berg en Nijlen illustreren bovendien duidelijk hun operationele en financiële belang in het werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer. Heist-op-den-Berg en Nijlen zijn gemeenten met respectievelijk 44.206 en 23.408 inwoners of samen 12 tot 13% van de totale inwonerspopulatie van het werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer.

Vlaamse Regering keurt afwijkingsaanvraag goed

Na onderzoek van de afwijkingsaanvraag besliste de Vlaamse Regering, in zitting van 31 augustus, om de afwijking op de principes van regioconform samenwerken in te willigen. De Vlaamse Regering besliste om aan IOK en IOK Afvalbeheer een definitieve afwijking van de principes van regioconform samenwerken toe te kennen. Deze beslissing is gestoeld op de doorgedreven bestuurlijke en operationele synergie tussen IOK en IOK Afvalbeheer, die uniek is in Vlaanderen.

‘Mede dankzij de synergie bereiken IOK en IOK Afvalbeheer aanzienlijke schaalvoordelen, kostenefficiëntie door kostendeling, bestuurlijke en organisatorische efficiëntie, en een slanke en transparante structuur.’

Dit betekent dat de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen in de toekomst kunnen blijven samenwerken met IOK en IOK Afvalbeheer, wat de uitdrukkelijke wens is van de gemeenteraden van Heist-op-den-Berg en Nijlen en de unanieme steun krijgt van alle andere Kempense gemeenten in de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer.

”We zijn verheugd dat door deze beslissing de kwaliteit van het gemeentelijke beleid en de dienstverlening aan onze inwoners, die geënt is op de samenwerking met IOK, behouden kan blijven”.

Paul Verbeeck, burgemeester Nijlen

“Ik ben enorm blij dat we door deze beslissing ook in de toekomst met de Kempense gemeenten kunnen blijven samenwerken binnen IOK en IOK Afvalbeheer. Vooral onze inwoners hebben hier baat bij.”

Johan Leysen, voorzitter IOK en IOK Afvalbeheer

“Als voorzitter van IOK en IOK Afvalbeheer ben ik zeer verheugd dat de Vlaamse Regering, op voordracht van minister Somers onze afwijkingsaanvragen goedkeurde. Hiermee wordt de wil van de betrokken gemeenten gevolgd en het stelt ons in staat de jarenlange goede samenwerking met Heist-op-den-Berg en Nijlen verder te zetten, 2 gemeenten die samen liefst 13% van de bevolking van het werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer vertegenwoordigen.”

IOK Afvalbeheer

Deel dit artikel